ကန်ပက်လက်မြို့နယ် အမတ်လောင်းစာရင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် မဲရုံစာရင်း

TCP-Hakha| 2020 November 5|Kanpetlet Township

Pyithu Hluttaw, Kanpetlet Township

 1. Mr. Nyunt Win, NLD
 2. Mr. Ne Win, UBP
 3. Mr. Paing Kee, CNLD
 4. Dr. Ba Maung, USDP
 5. Mr. Aung Kyaw, PP

 

Amyotha Hluttaw No. 5, Kanpetlet Township

 1. Ms. Khin Shwe Lwin, NLD
 2. Mr. Chit Sein, UBP
 3. Mr. Thung Ling, USDP
 4. Mr. Myo Chit, CNLD

 

Pyine Hluttaw, Constituency No. 1, Kanpetlet Township

 1. Mr. Kee Ling, People’s Party (PP)
 2. Mr. Kee Aung, NLD
 3. Mr. Kui Thang, I
 4. Mr. Mana Niang, USDP
 5. Mr. Mann Niang, CNLD
 6. Mr. Ling Kee, UBP

 

Pyine Hluttaw, Constituency No. 2, Kanpetlet Township

 1. Mr. Soe Myint, USDP
 2. Mr. Tin Maung Hla, CNLD
 3. Mr. Thang Piang, UBP
 4. Mr. Phwe Aa, NLD
 5. Mr. Mana Kui, PP
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မဲရုံအလိုက်နောက်ဆုံးအကြိမ်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (  ၁ + ၂   )
စဉ် ရပ်ကွက်/
ကျေးရွာအုပ်စု
စဉ် မဲရုံ

မှတ်
မဲရုံတည်နေရာ လာရောက်မဲထည့်မည့်
ရက်ကွက်/ကျေးရွာ
အိမ်ထောင်
စုအရေ
အတွက်
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း မဲရုံ
အရေ
အတွက်
ကျား ပေါင်း
အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊
ကန်ပက်လက်မြို့
အထကခွဲ(ကန်ပက်လက်) အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၁၅၃ ၃၉၆ ၄၆၆ ၈၆၂
မိုးလုံလေလုံခန်းမ(ကန်ပက်လက်) အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၂၄၁ ၂၉၂ ၃၂၉ ၆၂၁
အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ကန်ပက်လက်မြို့ မူလွန်(အုတ်ဖို) အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၅၈ ၁၃၁ ၁၁၄ ၂၄၅
အထက(ကန်ပက်လက်) အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၂၂၅ ၅၀၄ ၅၆၃ ၁၀၆၇
အလကခွဲ(ဆယ်မိုင်ကုန်း) အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၈၂ ၁၄၂ ၁၅၁ ၂၉၃
အလကခွဲ(ကန်ပက်လက်) အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၁၀၆ ၁၈၅ ၂၄၁ ၄၂၆
မကြားကျေးရွာအုပ်စု အလက(မကြား) ၁−မကြား ၃၇ ၇၄ ၇၅ ၁၄၉
၃−လှေ့စုံ ၂၂
အမက( မဒီလောင်း) ၄−မဒီလောင်း ၂၉ ၃၈ ၃၇ ၇၅
မူလွန်(ခေါက်ထူ) ၅−ခေါက်ထူ ၂၆ ၁၀၆ ၁၀၇ ၂၁၃
၆−ထန်းအွမ် ၂၉
၇−ထပ်ရွှီ ၃၆
၁၀ အလကခွဲ(ကျောက်တောင်) ၈−ကျောက်တောင် ၅၅ ၇၉ ၇၆ ၁၅၅
၁၁ အလကခွဲ(ခွဲလုံသာ) ၉−ခွဲလုံသာ ၂၆ ၄၄ ၃၆ ၈၀
၁၂ အမက(ပန်းကြိုင်) ၁၀−ပန်းကြိုင် ၁၈ ၃၆ ၃၆ ၇၂
၂−လုံဘောက် ၁၇
တုံငယ်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃ အလက(တုံငယ်) ၁−တုံငယ် ၆၅ ၁၀၀ ၁၁၀ ၂၁၀
၁၄ အမက(လှလောင်းပန်း) ၂−လှလောင်းပန်း ၄၇ ၂၀ ၃၂ ၅၂
ခိတော်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅ အလက(ခိတော်) ၁−ခိတော် ၄၀ ၅၈ ၆၆ ၁၂၄
၁၆ အလကခွဲ(ခါးပန်း) ၂−ခါးပန်း ၅၃ ၆၈ ၇၉ ၁၄၇
၁၇ အထက(စမ္မသား) ၃−စမ္မသား ၈၇ ၁၂၄ ၁၂၉ ၂၅၃
၁၈ အလက(စံအိမ်နူး) ၄−စံအိမ်နူး ၃၇ ၇၈ ၈၃ ၁၆၁
၅−မဆွီးတွီ
ငုံလောင်းကျေးရွာအုပ်စု ၁၉ အလကခွဲ(ငုံလောင်း) ၁−ငုံလောင်း ၅၅ ၉၂ ၉၇ ၁၈၉
၂−အပြိုင်း ၁၈
၂၀ အလကခွဲ(အမ်ပုံ) ၃−အမ်ပုံ ၃၆ ၇၃ ၈၂ ၁၅၅
၄−ကျော့တော် ၁၆
၂၁ မူလွန်(လက်မွန်) ၅−လက်မွန် ၄၁ ၆၃ ၇၆ ၁၃၉
ကန့်သာရုံကျေးရွာအုပ်စု ၂၂ အမက(ကန့်သာရုံ) ၁−ကန့်သာရုံ ၃၉ ၆၂ ၆၂ ၁၂၄
၂၃ အထကခွဲ(ရဲလောင်းပန်း) ၄−ရဲလောင်းပန်း ၅၇ ၁၅၂ ၁၆၂ ၃၁၄
၅−ကန်းလောင်း ၅၃
၂၄ အလက(ပါကွန်း) ၃−ပါကွန်း ၅၃ ၁၂၂ ၁၄၁ ၂၆၃
၆−ဆောချောင်း ၃၅
၂၅ မူလွန်(ဆော်လောင်း) ၂−ဆော်လောင်း ၃၁ ၄၉ ၆၆ ၁၁၅
ကြက်ခြံကျေးရွာအုပ်စု ၂၆ အလကခွဲ(ကြက်ခြံ) ၁−ကြက်ခြံ ၅၆ ၆၉ ၈၉ ၁၅၈
၂−ငရှောင်
၂၇ မူလွန်(ငှဒို) ၃−ငှဒို ၃၄ ၅၈ ၆၃ ၁၂၁
၂၈ အလကခွဲ(မကျောက်အား) ၄−မကျောက်အား ၄၇ ၈၅ ၉၃ ၁၇၈
လွန်ဒုံကျေးရွာအုပ်စု ၂၉ မူလွန်(လွန်ဒုံ) ၁−လွန်ဒုံ ၃၂ ၁၂၇ ၁၅၅ ၂၈၂
၂−မဆွီတွီ
၃−အောက်ဗွီဒုံ ၂၇
၄−ငကြဲ ၁၄
၅−ဖြူတွင်းကျင်း ၁၃
၃၀ အလကခွဲ(မခုံတွီ) ၆−မခုံတွီ ၃၂ ၆၈ ၉၀ ၁၅၈
၇−ခိတ် ၁၇
၁၀ ​ဘောင်ဘင်ကျေးရွာအုပ်စု ၃၁ အထက( ဘောင်ဘင်) ၁−ဘောင်ဘင် ၅၀ ၁၀၁ ၁၃၉ ၂၄၀
၂−ကျီကွင်း ၂၂
၃၂ အထက(ဆိုင်နန်) ၃−ဆိုင်နန် ၃၆ ၅၁ ၅၉ ၁၁၀
၃၃ မူလွန်(ခန်နန်) ၄−ခန်နန် ၂၀ ၅၆ ၈၂ ၁၃၈
၅−ပန်းသာ
၁၁ ​ဆေကေးကျေးရွာအုပ်စု ၃၄ အလကခွဲ(ဆေကေး) ၁−ဆေကေး ၂၄ ၄၉ ၅၅ ၁၀၄
၂-စလင်းမင်းသား ၁၃
၃၅ အလကခွဲ(ဖျန်ချောင်း) ၃−ဖျံချောင်း ၂၂ ၃၆ ၄၆ ၈၂
၄−ခုပ်
၅−ရက်ချောင်း
၁၂ မာကြားကျေးရွာအုပ်စု ၃၆ အလက(မာကြား) ၁−မာကြား ၁၈ ၂၈ ၃၇ ၆၅
၂−အိမ်မွှန်လောင်း
၃−မချိုင်
၃၇ အမက(မရွှီ) ၄−မရွှီ ၂၃ ၅၉ ၅၁ ၁၁၀
၅−ခေးလောင်း ၁၂
၃၈ အမက(ခင်) ၆−ခင် ၁၁ ၁၉ ၃၀
စုစုပေါင်း ၃၈ ၂၄၈၀ ၃၈၈၆ ၄၃၉၄ ၈၂၈၀ ၃၈
ကျင်ဒွေးရပ်ကွက်(ကျင်ဒွေးမြို့) အထက(ကျင်ဒွေး) ၁၄၁ ၂၄၅ ၂၅၄ ၄၉၉
အမက(၂)၊ ကျင်ဒွေး ၁၃၇ ၁၆၄ ၁၇၇ ၃၄၁
ဟုတ်ပုံကျင်းရပ်ကွက်(ကျင်ဒွေးမြို့) အမက(ဟုတ်ပုံကျင်း) ၁၉ ၂၈ ၃၄ ၆၂
ဖုံတွီးကျင်းရပ်ကွက်(ကျင်ဒွေးမြို့) အမက(ဖုံးတွီးကျင်း) ၂၅ ၃၂ ၃၄ ၆၆
ထန်းကုန်းရပ်ကွက်(ကျင်ဒွေးမြို့) မူလွန်(ထန်းကုန်း) ၂၁ ၂၉ ၃၁ ၆၀
မှန်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု အထက(မှန်တောင်) ၁−မှန်တောင် ၇၆ ၁၄၄ ၁၆၇ ၃၁၁
၂−ဒိုလောက် ၁၈
အထက(မဆာတွီ) ၃−မဆာတွီ ၉၆ ၁၃၇ ၁၇၇ ၃၁၄
အလက(မောချောင်း) ၄−မောချောင်း ၃၈ ၆၅ ၉၄ ၁၅၉
၅−လှိုင်ဒုတ် ၁၇
မူလွန်(ဆူးပုတ်ကျင်း) ၆−ဆူးပုတ်ကျင်း ၂၄ ၉၃ ၈၀ ၁၇၃
၇−ချိုင်လောင်း ၁၉
လဲပုံကျေးရွာအုပ်စု ၁၀ အလကခွဲ(လဲပုံ) ၁−လဲပုံ ၆၃ ၁၁၄ ၁၀၉ ၂၂၃
၂−နန်းအိုး
၃−ရဲချောင်း
ငွန်းဇိုင်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁ မူလွန်(ငွန်းဇိုင်) ၁−ငွန်းဇိုင် ၄၂ ၁၁၉ ၁၀၉ ၂၂၈
၂−ဗွီတောင် ၁၈
၃−ကွန်တိုး ၂၈
၁၂ အမက(ရှင်စော) ၄−ရှင်စော ၁၉ ၃၂ ၂၈ ၆၀
​လောက်မော့ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃ အမက(လောက်မော့) ၁−လောက်မော့ ၁၄ ၅၃ ၆၀ ၁၁၃
၂−ယာနန်း
၃−လား ၁၅
၁၄ အမက(လာလျှင်ဖုံကျင်း) ၄−ရောင်တွီး ၁၀ ၆၀ ၅၉ ၁၁၉
၅−ငရှောင် ၁၉
၆−လာလျှင်ဖုံကျင်း ၁၆
အောက်ကန့်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅ အလက(အောက်ကန့်) ၁−အောက်ကန့် ၄၅ ၉၇ ၉၈ ၁၉၅
၂−ရှီနှော့ကျင်း ၁၈
၃−ငါးအော်ကျင်း
၁၆ အမက(ခေါက်ပုံကျင်း) ၄−ခေါက်ပုံကျင်း ၂၅ ၇၆ ၈၈ ၁၆၄
၅−စပ်စံကျင်း ၁၉
၆−အုံ
၁၀ အောက်လှယ်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၇ အလက(အောက်လှယ်) ၁−အောက်လှယ် ၃၅ ၅၀ ၆၆ ၁၁၆
၂-ကျောက်ပုံကျင်း
၁၁ ပူစောကျေးရွာအုပ်စု ၁၈ အလကခွဲ(ပူစော) ၁−ပူစော ၂၃ ၄၉ ၄၇ ၉၆
၂−ချစ်စော
၁၉ အမက(ပန်းတောင်) ၃−ပန်းတောင် ၃၁ ၅၀ ၅၃ ၁၀၃
၂၀ အမက(အောက်ရင်း) ၄- အောက်ရင်း ၂၁ ၄၈ ၄၀ ၈၈
၁၂ မှူးချိန်းဒိန်းကျေးရွာအုပ်စု ၂၁ မူလွန်(မှူချိန်းဒိန်း) ၁−မှူးချိန်းဒိန်း ၃၆ ၅၁ ၆၃ ၁၁၄
၂၂ အထက(ရှင်ဘောင်) ၂−ရှင်ဘောင်(ရှောင်ပို) ၁၁၄ ၁၇၂ ၂၁၁ ၃၈၃
၃−မကွီရှစ် ၂၂
၁၃ ကာနန်းကျေးရွာအုပ်စု ၂၃ မူလွန်(ကာနန်း) ၁−ကာနန်း ၁၈ ၂၄ ၃၀ ၅၄
၂−ရန်ရှစ်
၂၄ အမက(လက်ပံကျင်း) ၃−လက်ပံကျင်း ၁၅ ၂၁ ၂၈ ၄၉
၁၄ မုလောင်းကျေးရွာအုပ်စု ၂၅ အမက(မုလောင်း) ၁−မုလောင်း ၂၂ ၂၁ ၂၃ ၄၄
၂၆ အမက(ချောင်းမု) ၂−မနာယင် ၁၁ ၂၂ ၃၃
၃−ချောင်းမု ၁၆
၁၅ မကြားအိမ်နူးကျေးရွာအုပ်စု ၂၇ အထက(မကြားအိမ်နူး) ၁−မကြားအိမ်နူး ၈၂ ၁၄၈ ၁၅၉ ၃၀၇
၂၈ အလက(မဒါသာ) ၂−မဒါသာ ၄၁ ၈၀ ၈၂ ၁၆၂
၃−မဒါသာရွာသစ် ၁၁
၁၆ ခါနန်းကျေးရွာအုပ်စု ၂၉ အထကခွဲ(ခါနန်း) ၁−ခါနန်း ၆၆ ၁၀၉ ၁၁၆ ၂၂၅
၃၀ အမက(ရန်စဲ) ၂−ရန်စဲ ၂၉ ၆၉ ၈၂ ၁၅၁
၃−မြောင် ၁၈
၁၇ လုံအိမ်နူးကျေးရွာအုပ်စု ၃၁ အမက(လုံအိမ်နူး) ၁−လုံအိမ်နူး ၄၀ ၇၆ ၇၉ ၁၅၅
၃၂ အထက(မှော်လောင်းလုံး) ၂−မှော်လောင်းလုံး ၆၄ ၉၈ ၁၀၀ ၁၉၈
၃၃ အမက(တင်ပုံကျင်း) ၃−တင်ပုံကျင်း ၁၇ ၂၀ ၂၇ ၄၇
၃၄ အထကခွဲ(ပျော့) ၄−ပျော့ ၆၃ ၉၈ ၁၁၈ ၂၁၆
၅−ခပ်ဒိုင်း ၁၄
၁၈ ခါရိုင်းကျေးရွာအုပ်စု ၃၅ အထက-ခွဲ(ခါရိုင်း) ၁−ခါရိုင်း ၇၂ ၁၁၅ ၁၂၀ ၂၃၅
၃၆ အလက(ချောင်းရိုင်း) ၂−ချောင်းရိုင်း ၄၄ ၇၁ ၈၄ ၁၅၅
၃၇ အမက(ဖုံအိမ်) ၃−ဖုံအိမ် ၂၂ ၃၉ ၄၇ ၈၆
၁၉ ဆတ်ခြောက်ကျေးရွာအုပ်စု ၃၈ အလက
(ဆတ်ခြောက်)
၁−ဆတ်ခြောက် ၁၆ ၄၄ ၄၆ ၉၀
၂−ကောက်တူ
၃−ဘောတူ ၁၁
၃၉ အမက(ခွဲသာ) ၄−ခွဲသာ ၁၁ ၃၁ ၂၈ ၅၉
၅−အထက်လှယ်
၄၀ အမက(ဟယ်ဖုံကျင်း) ၆−ဟယ်ပုံကျင်း ၁၃ ၁၁ ၁၅ ၂၆
၂၀ ပင်းလောင်းကျေးရွာအုပ်စု ၄၁ အလကခွဲ(ပင်းလောင်း) ၁−ပင်းလောင်း ၂၁ ၄၇ ၄၉ ၉၆
၂−လွယ်
၄၂ အမက(ပန်းကွန်း) ၃−ပန်းကွင်း ၁၃ ၂၈ ၂၉ ၅၇
၄−မာလီး
စုစုပေါင်း ၄၂ ၂၀၆၆ ၃၀၆၉ ၃၃၆၃ ၆၄၃၂ ၄၂
မဲဆန္ဒနယ် (၁+၂)စုစုပေါင်း

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: