တီးတိန်မြို့နယ် အမတ်လောင်းစာရင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် မဲရုံစာရင်း

TCP-Hakha| 2020 November 5|Tedim Township

Pyithu Hluttaw, Tedim Township

 1. Mr. Gin Kam Lian, ZCD
 2. Mr. Zam Suan Lian, NUP
 3. Mr. Tual Kap Thang, USDP
 4. Mr. Piang Suan Mung, NLD
 5. Mr. Sian Za Nang, UBP
 6. Mr. Langh Khan Mung, CNLD

Amyotha Hluttaw No. 1, Tedim Township

 1. Mr. Gin Hau Kim, USDP
 2. Mr. Zam Za Mung, ZCD
 3. Mr. Tual Khen Kham, CNLD
 4. Mung Khanh Suan, UBP
 5. Mr. Hang Khanh Lian, NLD

Amyotha Hluttaw No. 2, Tedim Township

 1. Mr. Kam Pau, CNLD
 2. Mr. Cin Khan Pau, USDP
 3. Mr. Kham Suan Piang, UBP
 4. Mr. Thang Do Cin, NLD
 5. Mr. Do Suan Mung, NUP
 6. Mr. En Sian Mang, ZCD

Pyine Hluttaw, Consituency No. 1, Tedim Township

 1. Mr. Kap Khen Pau, I
 2. Mr. Kam Lian Thang, CNLD
 3. Mr. Kham Suan Mung, USDP
 4. Mr. Thang Tuan Pau, NLD
 5. Mr. Dal Khan Mang, ZCD

6.) Mr. Langh Go Khen Khup, UBP

Pyine Hluttaw, Constituency No. 2, Tedim Township

 1. Mr. Go Sian La Thang, UBP
 2. Mr. Suang Khan Thang, ZCD
 3. Mr. Suan Do Cin, USDP
 4. Mr. Mang Hen Dal, NLD
 5. Mr. Ai Sian Pau, CNLD

 

တီးတိန်မြိုနယ်မဲဆန္ဒနယ်၊ မဲရုံအလိုက်အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁+၂)
စဉ် ရပ်/ကျေးအုပ်စု စဉ် မဲရုံ အမှတ် မဲရုံတည်နေရာ လာရောက်မဲထည့်မည့်
ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ
အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် မဲဆန္ဒရှင် မဲရုံအရေ
အတွက်
ကျား ပေါင်း
စကောလမ်းရပ်ကွက် ကမ်းဟောက်ခန်းမ စကောလမ်းရပ်ကွက် ၂၄၁ ၄၈၁ ၄၉၉ ၉၈၀
ဟေဆားခန်းမ စကောလမ်းရပ်ကွက် ၂၆၁ ၃၇၀ ၄၄၅ ၈၁၅
အမက စံကိုက်ကျောင်းဆောင် စကောလမ်းရပ်ကွက် ၂၀၃ ၄၃၃ ၄၇၁ ၉၀၄
အမက စံကိုက်ကျောင်းဆောင် စကောလမ်းရပ်ကွက် ၃၀၁ ၄၉၆ ၄၇၄ ၉၇၀
မြို့မ အလက(ခွဲ−၂)အဆောင်သစ် မြို့မရပ်ကွက် ၂၄၃ ၃၆၇ ၄၈၅ ၈၅၂
အလက(ခွဲ−၂)အဆောင်သစ် မြို့မရပ်ကွက် ၃၂၃ ၄၂၅ ၄၈၄ ၉၀၉
အလက(ခွဲ−၂)အဆောင်ဟောင်း မြို့မရပ်ကွက် ၂၀၈ ၃၈၃ ၄၅၁ ၈၃၄
ကဂင် အမက ကဂင် ကဂင်ကျေးရွာ ၁၂ ၁၄ ၁၁ ၂၅
ကျိန်းပီးကွတ်ကျေးရွာအုပ်စု အထက ကျိန်းပီးကွတ် ကျိန်းပီးကွတ်ကျေးရွာ ၁၄၇ ၂၈၈ ၂၇၅ ၅၆၃
၁၀ အလက တွီးကျင့်လွီး တွီးကျင့်လွီးကျေးရွာ ၈၆ ၂၅၄ ၁၄၉ ၄၀၃
၁၁ အမက(လွန်) တောင်ရှလ် တောင်ရှလ်ကျေးရွာ ၅၉ ၁၁၀ ၁၁၂ ၂၂၂
ကွေးလမ်းကျေးရွာအုပ်စု ၁၂ အမက ကွေးလမ်း ကွေးလမ်းကျေးရွာ ၂၁ ၄၃ ၄၈ ၉၁
၁၃ အမက ဝှမ်ဘုတ် ဝှမ်ဘုတ်ကျေးရွာ ၂၇ ၃၈ ၃၁ ၆၉
ဂမ်ငိုင်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၄ အထက(ခွဲ) ဂမ်ငိုင် ဂမ်ငိုင်ကျေးရွာ ၁၃၄ ၂၄၄ ၂၁၈ ၄၆၂
၁၅ အမက(လွန်) ဟိုင်မွာလ် တက်ဇန်စခန်း ၁၃ ၁၅ ၁၉ ၃၄
ဟိုင်မွာလ်ကျေးရွာ ၂၆ ၄၃ ၃၂ ၇၅
ဂမ်လိုင်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆ အလက ဂမ်လိုင် ဂမ်လိုင်ကျေးရွာ ၇၄ ၁၂၁ ၁၂၉ ၂၅၀
ဆွောင်းဆန်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၇ အလက ဆွောင်းဆန် ဆွောင်းဆန်ကျေးရွာ ၇၇ ၁၄၈ ၁၂၆ ၂၇၄
၁၈ အလက ငါလ်းဘွာလ်း ငါလ်းဘွာလ်းကျေးရွာ ၁၀၅ ၁၆၇ ၁၆၈ ၃၃၅
၁၉ အမက(လွန်) လာလ်တာ လာလ်တာကျေးရွာ ၄၉ ၁၁၃ ၁၀၅ ၂၁၈
ဇိမ်ပီးကျေးရွာအုပ်စု ၂၀ အလက ဇိမ်ပီး ဇိမ်ပီးကျေးရွာ ၅၃ ၇၄ ၆၂ ၁၃၆
ဇိမ်သဲ ၂၃ ၂၃ ၂၅ ၄၈
၁၀ တက်လွီးကျေးရွာအုပ်စု ၂၁ အလက တက်လွီး တက်လွီးကျေးရွာ ၁၃၂ ၂၃၇ ၂၅၈ ၄၉၅
၂၂ အမက(လွန်) ရှောင်စောန်း ရှောင်စောန်းကျေးရွာ ၁၁၄ ၁၇၅ ၁၇၃ ၃၄၈
၁၁ တုန်းဇန်ကျေးရွာအုပ်စု ၂၃ အထက (ခွဲ) တုန်းဇန် တုန်းဇန်ကျေးရွာ ၁၅၆ ၃၆၆ ၃၃၆ ၇၀၂
၂၄ အထက (ခွဲ) တုန်းဇန် တုန်းဇန်ကျေးရွာ ၁၉၁ ၃၆၅ ၃၆၁ ၇၂၆
၁၂ တွာလ်မူးကျေးရွာအုပ်စု ၂၅ အမက တွာလ်မူး တွာလ်မူးကျေးရွာ ၂၂ ၄၀ ၃၀ ၇၀
၂၆ အမက(လွန်) မောင်ကင် မောင်ကင်ကျေးရွာ ၄၀ ၇၇ ၇၉ ၁၅၆
၁၃ တွီးထန်ကျေးရွာအုပ်စု ၂၇ အထကတွီးထန် (ဆောင်−၁) တွီးထန်ကျေးရွာ ၁၉၆ ၃၆၇ ၃၅၂ ၇၁၉
၂၈ အထကတွီးထန် (ဆောင်−၂) တွီးထန်ကျေးရွာ ၂၁၇ ၃၃၂ ၃၂၂ ၆၅၄
၂၉ အလက တွီးထန် တွီးထန်ကျေးရွာ ၁၈၇ ၃၃၁ ၃၀၇ ၆၃၈
၁၄ တွီးတော့ကျေးရွာအုပ်စု ၃၀ အလက တွီးတော့ တွီးတော့ကျေးရွာ ၉၄ ၁၄၃ ၁၅၃ ၂၉၆
၁၅ တွီးဒိလ်းကျေးရွာအုပ်စု ၃၁ အလက တွီးဒိလ်း တွီးဒိလ်းကျေးရွာ ၆၂ ၁၄၀ ၁၃၁ ၂၇၁
၃၂ အမက ဟိုင်မွာလ်(ဟ) ဟိုင်မွာလ်(ဟ)ကျေးရွာ ၅၇ ၇၄ ၇၈ ၁၅၂
၃၃ အထက(ခွဲ) ဟိုင်မွာလ်(သ) ဟိုင်မွာလ်(သ)ကျေးရွာ ၂၀၀ ၃၃၅ ၃၈၅ ၇၂၀
၁၆ တွီးပီးကျေးရွာအုပ်စု ၃၄ အလက(ခွဲ) တွီးပီး တွီးပီးကျေးရွာ ၈၇ ၁၄၅ ၁၂၃ ၂၆၈
၃၅ အမက ပန်ဇန် ပန်ဇန်ကျေးရွာ ၁၁ ၁၇ ၂၃ ၄၀
၁၇ ထန်းဇန်ကျေးရွာအုပ်စု ၃၆ အလက ထန်းဇန် ထန်းဇန်ကျေးရွာ ၅၂ ၈၂ ၇၆ ၁၅၈
ဇိုဇန်ထက်ကျေးရွာ ၂၂ ၅၄ ၆၁ ၁၁၅
၁၈ ထာလ်မွလ်ကျေးရွာအုပ်စု ၃၇ အလက ထာလ်မွာလ် ထာလ်မွာလ်ကျေးရွာ ၈၆ ၁၃၂ ၁၄၉ ၂၈၁
၃၈ အထက (ခွဲ) ထာလ်မွာလ်(သ) ထာလ်မွာလ်(သ)ကျေးရွာ ၇၉ ၉၈ ၁၃၅ ၂၃၃
၁၉ ဒမ်ပီးကျေးရွာအုပ်စု ၃၉ အမက (လွန်) ဒမ်ပီး ဒမ်ပီးကျေးရွာ ၅၃ ၉၁ ၇၆ ၁၆၇
၄၀ အထက(ခွဲ) ထိန်းလှေး ထိန်းလှေးကျေးရွာ ၁၅၉ ၂၆၉ ၂၆၅ ၅၃၄
၄၁ အမက(လွန်) တွီးဆန်ဇန် တွီးဆန်ဇန်ကျေးရွာ ၄၆ ၇၉ ၇၅ ၁၅၄
၂၀ ဖိုင်ယားကျေးရွာအုပ်စု ၄၂ အထက(ခွဲ) ဖိုင်ယား ဖိုင်ယားကျေးရွာ ၁၇၁ ၃၅၄ ၃၀၁ ၆၅၅
၂၁ ဗာလ်ဂွမ်းကျေးရွာအုပ်စု ၄၃ အလက ဗာလ်ဂွမ်း ဗာလ်ဂွမ်းကျေးရွာ ၁၆၇ ၂၈၂ ၂၇၇ ၅၅၉
၄၄ အလက ငင်းနှုန်း ငင်းနှုန်းကျေးရွာ ၁၇၅ ၂၉၇ ၃၁၂ ၆၀၉
၂၂ ဘွန်လီကျေးရွာအုပ်စု ၄၅ အမက (လွန်) ဘွန်လီ ဘွန်လီကျေးရွာ ၄၀ ၇၃ ၆၉ ၁၄၂
၂၃ ဘုမ်ဇန်ကျေးရွာအုပ်စု ၄၆ အမက (လွန်) ဘုမ်ဇန် ဘုမ်ဇန်ကျေးရွာ ၃၀ ၅၆ ၆၀ ၁၁၆
ခေါ်ဒိုင်းကျေးရွာ ၂၃ ၁၈ ၂၃ ၄၁
၂၄ ဘုတ်ဖီရ်ကျေးရွာအုပ်စု ၄၇ အထက(ခွဲ) ဘုတ်ဖီရ် ဘုတ်ဖီရ်ကျေးရွာ ၁၃၇ ၂၆၁ ၂၇၁ ၅၃၂
၄၈ အမက (လွန်) ငင်သဲ ငင်းသဲကျေးရွာ ၅၉ ၁၂၀ ၁၁၄ ၂၃၄
၄၉ အမက (လွန်) ဖာရ်တလန်း ဖာရတလန်းကျေးရွာ ၄၂ ၇၁ ၆၈ ၁၃၉
၂၇ ၄၂ ၅၃ ၉၅
၂၅ မွာလ်လုမ်းကျေးရွာအုပ်စု ၅၀ အလက (ခွဲ) မွာလ်လုမ်း မွာလ်လုမ်းကျေးရွာ ၁၁၅ ၂၀၀ ၂၃၆ ၄၃၆
၅၁ အမလက(ခွဲ) မွာလ်နွမ်း မွာလ်နွမ်းကျေးရွာ ၅၄ ၆၇ ၇၄ ၁၄၁
၅၂ အမလက(ခွဲ) ဂေါစိန်း ဂေါစိန်ကျေးရွာ ၆၄ ၁၃၀ ၁၁၈ ၂၄၈
၂၆ မွီဇောလ်ကျေးရွာအုပ်စု ၅၃ အလက မွီဇောလ် မွီဇောလ်ကျေးရွာ ၆၀ ၁၄၁ ၁၄၀ ၂၈၁
ဆားဘွာလ်ကျေးရွာ ၂၇ ၄၂ ၅၇ ၉၉
၂၇ လိုင်လိုးကျေးရွာအုပ်စု ၅၄ အလက လိုင်လိုး လိုင်လိုးကျေးရွာ ၂၂၁ ၃၁၅ ၄၂၁ ၇၃၆
၅၅ အလက တွီးလန့် တွီးလန့်ကျေးရွာ ၁၉၅ ၃၁၆ ၃၁၃ ၆၂၉
၂၈ လိုင်တွီးကျေးရွာအုပ်စု ၅၆ အထက (ခွဲ)လိုင်တွီး လိုင်တွီးကျေးရွာ ၂၃၃ ၃၆၉ ၃၈၉ ၇၅၈
၅၇ အမက လိုင်တွီး လိုင်တွီးကျေးရွာ ၂၄၇ ၃၅၁ ၃၉၉ ၇၅၀
၅၈ အထက လိုင်တွီး လိုင်တွီးကျေးရွာ ၁၇၆ ၃၁၆ ၃၇၈ ၆၉၄
၅၉ အထက လိုင်တွီး လိုင်တွီးကျေးရွာ ၁၉၄ ၂၈၁ ၃၂၀ ၆၀၁
၂၉ လိုင်လွီးကျေးရွာအုပ်စု ၆၀ အလက လိုင်လွီး လိုင်လွီးကျေးရွာ ၁၃၇ ၂၆၀ ၂၆၁ ၅၂၁
၆၁ အလက(ခွဲ) တွာလ်ဇန် တွာလ်ဇန်ကျေးရွာ ၁၀၁ ၁၉၆ ၂၀၉ ၄၀၅
၃၀ ဝေါင်မွာလ်ကျေးရွာအုပ်စု ၆၂ အမက (လွန်) တမ်ပီး တမ်ပီးကျေးရွာ ၁၄ ၂၇ ၂၇ ၅၄
၃၁ ဟောက်ပီးကျေးရွာအုပ်စု ၆၃ အမက (လွန်) ဟောက်ပီး ဟောက်ပီးကျေးရွာ ၁၀၀ ၁၁၁ ၁၀၈ ၂၁၉
တွောင်ဒုံကျေးရွာ ၁၆ ၇၂ ၈၄ ၁၅၆
၃၂ အန်းလန့်ကျေးရွာအုပ်စု ၆၄ အလက အန်းလန့် အန်းလန့်ကျေးရွာ ၁၅၃ ၁၈၆ ၂၆၃ ၄၄၉
၆၅ အလက လဲဇန် လဲဇန်ကျေးရွာ ၁၄၉ ၂၂၇ ၂၄၈ ၄၇၅
မဲဆန္ဒနယ် (၁) စုစုပေါင်း ၈၀၇၆ ၁၃၇၈၀ ၁၄၃၆၀ ၂၈၁၄၀ ၆၅
လွယ်ဘွားလ်ရပ်ကွက် အထက(၂) လွယ်ဘွာလ်း လွယ်ဘွာလ်းရပ်ကွက် ၁၈၁ ၂၄၇ ၃၃၄ ၅၈၁
အမက လွယ်ဘွာလ်း လွယ်ဘွာလ်းရပ်ကွက် ၂၄၈ ၃၈၅ ၄၃၈ ၈၂၃
အမက လွယ်ဘွာလ်း လွယ်ဘွာလ်းရပ်ကွက် ၂၄၁ ၃၇၂ ၄၈၂ ၈၅၄
လေးလုမ်းရပ်ကွက် အမက (၁) တီးတိန် လေးလုမ်းရပ်ကွက် ၂၀၃ ၂၆၈ ၃၄၆ ၆၁၄
အမက(လွန်)လေးလုမ်း လေးလုမ်းရပ်ကွက် ၈၅ ၂၄၇ ၁၅၃ ၄၀၀
အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် အမက(လွန်)ခိုင်ကမ်း အမှတ်(၁)ခိုင်ကမ်း ၂၇၄ ၃၀၅ ၃၅၁ ၆၅၆
အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် အထက ခိုင်ကမ်း အမှတ်(၂)ခိုင်ကမ်း ၁၅၁ ၁၄၆ ၁၇၇ ၃၂၃
အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် အမက(လွန်)ခိုင်ကမ်း၊နားနေ အမှတ်(၃)ခိုင်ကမ်း ၁၅၅ ၂၄၁ ၂၂၇ ၄၆၈
အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် အလက ခိုင်ကမ်း အမှတ်(၄)ခိုင်ကမ်း ၂၀၄ ၃၈၈ ၄၁၆ ၈၀၄
ကပ်တဲလ်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀ အလက ကပ်တဲလ် ကပ်တဲလ်ကျေးရွာ ၂၂၀ ၃၃၅ ၃၈၃ ၇၁၈
၁၁ အမက (လွန်) ကပ်တဲလ် ကပ်တဲလ်ကျေးရွာ ၁၉၀ ၃၃၈ ၃၄၆ ၆၈၄
၁၂ အထက ကပ်တဲလ် ကပ်တဲလ်ကျေးရွာ ၁၆၀ ၃၈၈ ၃၇၀ ၇၅၈
၁၃ အမက (လွန်)လွန်မွာလ် လွန်မွာလ်ကျေးရွာ ၁၀၇ ၁၂၂ ၁၅၃ ၂၇၅
ခိန်းဇန်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၄ အမက ခိန်းဇန် ခိန်းဇန်ကျေးရွာ ၁၀ ၁၁ ၁၁ ၂၂
၁၅ အမက မောင်းလန်း မောင်းလန်းကျေးရွာ ၂၉ ၃၀ ၃၇ ၆၇
၁၆ အလက ကိမ်းလိုင် ကိမ်းလိုင်ကျေးရွာ ၁၁၆ ၁၄၃ ၁၅၁ ၂၉၄
၁၇ အလက ဒိမ်ဇန် ဒိမ်ဇန်ကျေးရွာ ၁၈၆ ၁၈၄ ၂၃၄ ၄၁၈
၁၈ အလက(ခွဲ) တပ်လမ် တပ်လမ်ကျေးရွာ ၄၆ ၈၀ ၇၈ ၁၅၈
​ခေါ်ဆပ်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၉ အမက (လွန်)ခေါ်ဆပ် ခေါ်ဆပ်ကျေးရွာ ၅၉ ၈၅ ၇၀ ၁၅၅
လိုးဖေကျေးရွာ ၂၂ ၃၅ ၅၇
၂၀ အလက (ခွဲ) သိုင်းငင်း သိုင်းငင်းကျေးရွာ ၅၄ ၇၃ ၆၂ ၁၃၅
၂၁ အမက(လွန်) ဟိန်ဇိန် ဟိန်ဇိန်ကျေးရွာ ၆၇ ၁၀၅ ၁၀၀ ၂၀၅
၁၀ ငါလ်ဇန်ကျေးရွာအုပ်စု ၂၂ အလက(ခွဲ) ငါလ်ဇန် ငါလ်ဇန်ကျေးရွာ ၃၃ ၅၇ ၆၁ ၁၁၈
၂၃ အမက ဆွောင်းပီးသစ် ဆွောင်းပီးသစ်ကျေးရွာ ၂၉ ၅၆ ၄၆ ၁၀၂
၂၄ အမက(လွန်) ဆွလိမ် ဆွလိမ်ကျေးရွာ ၃၁ ၄၀ ၅၆ ၉၆
၂၅ အမက ဆွောင်းပီး ဆွေင်းပီးကျေးရွာ ၂၅ ၃၈ ၄၇ ၈၅
၁၁ ဆဲဇန်ကျေးရွာအုပ်စု ၂၆ အမက (လွန်) ဆဲဇန် ဆဲဇန်ကျေးရွာ ၁၆၂ ၂၅၄ ၂၈၀ ၅၃၄
၁၂ ဆိုင်းဇန်ကျေးရွာအုပ်စု ၂၇ အထက ဆိုင်းဇန် ဆိုင်းဇန်ကျေးရွာ ၂၁၇ ၄၃၃ ၄၅၅ ၈၈၈
၂၈ အမက ဆိုင်းဇန် ဆိုင်းဇန်ကျေးရွာ ၂၀၂ ၄၄၃ ၄၅၈ ၉၀၁
၂၉ အမက(လွန်) ဖိုင်လင် ဖိုင်လင်းကျေးရွာ ၆၂ ၁၂၂ ၁၁၄ ၂၃၆
၁၃ ဆွောင်းဇန်ကျေးရွာအုပ်စု ၃၀ အလက ဆွောင်းဇန် ဆွောင်းဇန်ကျေးရွာ ၂၀၂ ၃၉၁ ၄၂၆ ၈၁၇
၃၁ အမက(လွန်) ရှဲတွီး ရှဲတွီးကျေးရွာ ၅၀ ၉၀ ၁၀၃ ၁၉၃
၁၄ ဆွောင်ပီးကျေးရွာအုပ်စု ၃၂ အထက ဆွောင်းပီး ဆွေင်းပီးကျေးရွာ ၁၈၅ ၄၀၈ ၄၂၇ ၈၃၅
၃၃ အမက (လွန်) ဒိမ်လိုး ဒိမ်လိုးကျေးရွာ ၇၄ ၁၅၆ ၁၃၇ ၂၉၃
၁၅ ဆွောင်းဖေကျေးရွာအုပ်စု ၃၄ အလက(ခွဲ) ဆွောင်းဖေ ဆွောင်းဖေကျေးရွာ ၉၃ ၁၈၉ ၂၀၁ ၃၉၀
၁၆ ထေးဇန်ကျေးရွာအုပ်စု ၃၅ အထက(ခွဲ) ထေးဇန် ထေးဇန်ကျေးရွာ ၁၁၄ ၁၆၈ ၁၈၉ ၃၅၇
၃၆ အမက(လွန်) မွာလ်ပီး မွာလ်ပီးကျေးရွာ ၅၉ ၇၃ ၈၅ ၁၅၈
၁၇ ထုတ်လိုင်ကျေးရွာအုပ်စု ၃၇ အထက ထုတ်လိုင် ထုတ်လိုင်ကျေးရွာ ၉၇ ၁၁၆ ၁၅၆ ၂၇၂
ပုန်းဝါကျေးရွာ ၄၆ ၉၈ ၁၀၁ ၁၉၉
၁၈ ဒိမ်ပီးကျေးရွာအုပ်စု ၃၈ အလက ဒိမ်ပီး ဒိမ်ပီးကျေးရွာ ၂၂၃ ၃၄၉ ၃၆၈ ၇၁၇
၁၉ ဒေါ်လွင်ကျေးရွာအုပ်စု ၃၉ အမက(လွန်) မွာလ်ဇန် မွာလ်ဇန်ကျေးရွာ ၆၃ ၇၅ ၉၄ ၁၆၉
ဒေါ်လွင်ကျေးရွာ ၃၃ ၆၈ ၇၂ ၁၄၀
မွာလ်နွမ်း(ဒီ)ကျေးရွာ ၁၂ ၃၂ ၂၈ ၆၀
၄၀ အလက တွီးဗျဲလ်း တွီးဗျဲလ်းကျေးရွာ ၁၁၂ ၂၂၁ ၂၂၇ ၄၄၈
၄၁ အမက (လွန်) ဇိုနွမ်းဇန် ဇိုနွမ်းဇန်ကျေးရွာ ၂၀၂ ၁၆၃ ၁၄၄ ၃၀၇
၄၂ အမက တန်ဇန် တန်ဇန်ကျေးရွာ ၅၁ ၁၁၁ ၉၆ ၂၀၇
၄၃ အထက ဇိုဇန်အောက် ဇိုဇန်အောက်ကျေးရွာ ၁၄၅ ၂၅၁ ၂၃၁ ၄၈၂
၄၄ အထက ဇိုဇန်အောက် ဇိုဇန်အောက်ကျေးရွာ ၁၅၃ ၂၃၂ ၂၄၅ ၄၇၇
၄၅ အလက မိုင်နွဲ မိုင်နွဲကျေးရွာ ၆၃ ၈၆ ၈၉ ၁၇၅
ထန်ဆန်ကျေးရွာ ၃၇ ၄၉ ၅၃ ၁၀၂
၄၆ အမက ဆွောင်းဒေါ့ ဆွောင်းဒေါ့ကျေးရွာ ၃၇ ၄၈ ၅၉ ၁၀၇
၂၀ ပတ်ဇန်ကျေးရွာအုပ်စု ၄၇ အလက ပတ်ဇန် ပတ်ဇန်ကျေးရွာ ၁၅၀ ၂၃၇ ၂၈၀ ၅၁၇
၂၁ ပင်းပီးကျေးရွာအုပ်စု ၄၈ အထက(ခွဲ) ပင်းပီး ပင်းပီးကျေးရွာ ၉၆ ၁၆၀ ၁၉၄ ၃၅၄
၄၉ အလက(ခွဲ) တွီးဇန် တွီးဇန်ကျေးရွာ ၂၉ ၃၇ ၃၉ ၇၆
၂၂ ပန့်ဆပ်ကျေးရွာအုပ်စု ၅၀ အထက(ခွဲ) ပန့်ဆပ် ပန့်ဆပ်ကျေးရွာ ၉၃ ၁၆၈ ၁၆၈ ၃၃၆
၅၁ အလက ဇန်တွီး ဇန်တွီးကျေးရွာ ၇၆ ၁၄၄ ၁၄၁ ၂၈၅
၅၂ အလက လန်ဇန် လန်ဇန်ကျေးရွာ ၉၄ ၂၁၉ ၁၉၇ ၄၁၆
၂၃ ဖူနွမ်းကျေးရွာအုပ်စု ၅၃ အထက ဖူနွမ်း ဖူနွမ်းကျေးရွာ ၁၇၇ ၂၈၄ ၃၃၃ ၆၁၇
၅၄ အမက (လွန်) ထန်နွဲ ထန်နွဲကျေးရွာ ၅၇ ၁၁၂ ၁၂၀ ၂၃၂
၅၅ အမက တပ်ခ်မွာလ် တပ်ခ်မွာလ်ကျေးရွာ ၃၀ ၄၇ ၅၀ ၉၇
၅၆ အမက(လွန်) ဆူဇန် ဆူဇန်ကျေးရွာ ၄၂ ၆၀ ၇၁ ၁၃၁
၅၇ အလက ဇုံး ဇုံးကျေးရွာ ၉၀ ၂၀၆ ၁၈၈ ၃၉၄
၂၄ ဗန်းတဲ့ကျေးရွာအုပ်စု ၅၈ အထက ဗန်းတဲ့ ဗန်းတဲ့ကျေးရွာ ၁၈၉ ၂၄၈ ၂၉၁ ၅၃၉
၅၉ အမက(လွန်) ဗန်းတဲ့ ဗန်းတဲ့ကျေးရွာ ၁၉၁ ၂၆၀ ၃၃၃ ၅၉၃
၂၅ ဘွင်ကျေးရွာအုပ်စု ၆၀ အလက ဘွင် ဘွင်ကျေးရွာ ၁၀၁ ၂၀၅ ၁၉၂ ၃၉၇
ဒါတ်ဒုံးကျေးရွာ ၇၁ ၁၂၄ ၁၅၉ ၂၈၃
၂၆ ဘွင်မံကျေးရွာအုပ်စု ၆၁ အမက ဘွင်မံ ဘွင်မံကျေးရွာ ၂၈ ၃၁ ၃၇ ၆၈
၆၂ အမက (လွန်)ဝေါ့လပ် ဝေါ့လပ်ကျေးရွာ ၅၂ ၄၅ ၅၇ ၁၀၂
၆၃ အမက(လွန်) ဘဲကန့် ဘဲကန့်ကျေးရွာ ၃၈ ၄၁ ၄၄ ၈၅
၆၄ အမက ဒုမန် ဒုမန်ကျေးရွာ
၂၇ မွာလ်ဘဲကျေးရွာအုပ်စု ၆၅ အထက မွာလ်ဘဲ မွာလ်ဘဲကျေးရွာ ၉၉ ၁၈၅ ၂၀၁ ၃၈၆
၆၆ အထက မွာလ်ဘဲ မွာလ်ဘဲကျေးရွာ ၁၆၈ ၃၂၄ ၃၆၃ ၆၈၇
၆၇ အမက ဇန်ဇောလ် ဇန်ဇောလ်ကျေးရွာ ၂၄ ၃၆ ၃၅ ၇၁
၂၉ လိမ်ခိုင်​ကျေးရွာအုပ်စု ၆၈ အလက ဇိုဝေါလ် လိမ်ခိုင်(ဇိုဝေါလ်)ကျေးရွာ ၅၂ ၉၁ ၁၀၅ ၁၉၆
လိမ်ခိုင်(ဘုန်း)ကျေးရွာ ၃၁ ၄၁ ၅၇ ၉၈
၆၉ အမက လေးဒေါ့ လေးဒေါ့ကျေးရွာ ၃၇ ၃၆ ၅၅ ၉၁
၂၉ လိုင်ဘုန်ကျေးရွာအုပ်စု ၇၀ အလက လိုင်ဘုန် လိုင်ဘုန်ကျေးရွာ ၁၃ ၂၀ ၂၅ ၄၅
၇၁ အလက တွီးဆောက် တွီးဆောက်ကျေးရွာ ၈၇ ၁၀၃ ၁၃၀ ၂၃၃
၇၂ အမက (လွန်) အာလွယ် အာလွယ်ကျေးရွာ ၃၀ ၂၈ ၃၃ ၆၁
၃၀ ဟေလေးကျေးရွာအုပ်စု ၇၃ အထက ဟေလေး ဟေလေးကျေးရွာ ၂၂၃ ၃၈၂ ၃၄၈ ၇၃၀
၃၁ လမ်းဇန်ကျေးရွာအုပ်စု ၇၄ အလက လမ်းဇန် လမ်းဇန်ကျေးရွာ ၂၂၁ ၃၉၆ ၄၄၆ ၈၄၂
၇၅ အလက(ခွဲ) ဂေါင်မွာလ် ဂေါင်မွာလ်ကျေးရွာ ၉၇ ၁၅၁ ၁၆၉ ၃၂၀
မဲဆန္ဒနယ် (၂) စုစုပေါင်း ၈၅၀၁ ၁၃၇၅၈ ၁၄၈၆၆ ၂၈၆၂၄ ၇၅
မဲဆန္ဒနယ် (၁)+(၂)စုစုပေါင်း ၁၆၅၇၇ ၂၇၅၃၈ ၂၉၂၂၆ ၅၆၇၆၄ ၁၄၀

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: