ထန်တလန်မြို့နယ် အမတ်လောင်းစာရင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် မဲရုံစာရင်း

TCP-Hakha| 2020 November 5| Thantlang Township အမတ်လောင်းစာရင်း

Thantlang Township

Pyithu Hluttaw, Thantlang Township

 1. Mr. C. Za Cung, NLD
 2. Mr. Zo Peng, USDP
 3. Mr. Dokhar, I
 4. Mr. Van Bawi Lian, CNLD

Amyotha Hluttaw No. 10, Thantlang Township

 1. Mr. Van Hmun Lian, CNLD
 2. Mr. Siang Lian Hmung, USDP
 3. Mr. Henry Van Thio, NLD

Pyine Hluttaw, Constituency No. 1, Thantlang Township

 1. Mr. Chan Ham, NLD
 2. Mr. Van Ni, USDP
 3. Ms. Sing Chin Thang @Chinchin Pekthang, CNLD
 4. Mr. Lal Maung Cung, CNP

Pyine Hluttaw, Constituency No. 2, Thantlang Township

 1. Mr. John Lung Thli Tum, I
 2. Ms. Ni Sui Lian, NLD
 3. Mr. Hmun Rung Lian, CNLD
 4. Dr. Hmuh Thang, USDP
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်း  အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုများအလိုက် လျာထားမဲရုံအရေအတွက်နှင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း (၁+၂)
စဉ် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ
အုပ်စု
စဉ် မဲရုံ
အမှတ်
မဲရုံတည်နေရာ လာရောက်မဲထည့်
မည့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ
အိမ်ထောင်
စုအရေ
အတွက်
မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ မဲရုံအရေ
အတွက်
ကျား ပေါင်း
အမှတ် (၁) အထက(၁)၊ထန်တလန် ထန်တလန် ၄၂၈/၁ ၆၉၉ ၇၄၅ ၁၄၄၄
အထက(၁)၊ထန်တလန် ထန်တလန် ၃၂၄/၁ ၅၄၂ ၆၁၈ ၁၁၆၀
အမှတ် (၂) မြို့နယ်ခန်းမ၊ထန်တလန် ထန်တလန် ၄၉၅ ၇၆၈ ၈၈၀ ၁၆၄၈
အမက(၁)၊ထန်တလန် ထန်တလန် ၄၀၄ ၄၉၂ ၅၂၀ ၁၀၁၂
လုံဇာရ် မူလွန်၊ လုံဇာရ် လုံဇာရ် ၄၁ ၅၈ ၇၅ ၁၃၃
မူလွန်၊ ခွါဖိုး ခွါဖိုး ၅၂ ၈၁ ၈၃ ၁၆၄
မူလွန်၊ စီကျန် စီကျန် ၄၀ ၅၀ ၆၅ ၁၁၅
မူလွန်၊ မွှန်ထာရ် မွှန်ထာရ် ၃၇ ၅၈ ၅၄ ၁၁၂
အမက၊ အာကျီရ် အာကျီရ် ၃၀ ၄၇ ၄၅ ၉၂
တလန်သဲ ၁၀ မူလွန်၊ တလန်သဲ တလန်သဲ ၇၂ ၁၀၉ ၈၂ ၁၉၁
၁၁ အလက၊ မွာလ်ကိုင် မွာလ်ကိုင် ၆၉ ၉၈ ၉၃ ၁၉၁
၁၂ မူလွန်၊ တီဘွာလ် တီဘွာလ် ၆၂ ၈၆ ၈၂ ၁၆၈
တလန်ခွါ ၁၃ အထကခွဲ၊ တလန်ခွါ တလန်ခွါ ၁၇၂ ၂၆၅ ၃၂၅ ၅၉၀
၁၄ အမက ၊ အိုင်ဘုတ် အိုင်ဘုတ် ၁၁ ၁၉ ၂၃ ၄၂
သီးခွန်သွမ်း ၁၅ မူလွန်၊ သီးခွန်သွမ်း သီးခွန်သွမ်း ၇၃ ၉၆ ၁၀၃ ၁၉၉
၁၆ မူလွန်၊ ထိန်ဟွာလ် ထိန်ဟွာလ် ၆၉ ၈၃ ၉၀ ၁၇၃
၁၇ အလက၊ သတလန် သတလန် ၁၀၃ ၁၅၄ ၁၅၀ ၃၀၄
ဗန်ဇန် ၁၈ အလက၊ ဗန်ဇန် ဗန်ဇန် ၁၀၃ ၁၃၉ ၁၄၉ ၂၈၈
၁၉ အလကခွဲ၊ ဆိုပွမ်း ဆိုပွမ်း ၁၀၅ ၁၄၄ ၁၅၀ ၂၉၄
၂၀ ရွာခန်းမ၊ ဖါရွန်း ဖါရွန်း ၂၀၉ ၂၆၆ ၃၀၁ ၅၆၇
လုံဒိန်း ၂၁ အလက၊ လုံဒိန်း လုံဒိန်း ၈၈ ၁၁၄ ၁၂၃ ၂၃၇
တလန်ပီး ၂၂ အထက၊ တလန်ပီး တလန်ပီး ၁၁၈ ၁၅၁ ၁၅၇ ၃၀၈
၂၃ မူလွန်၊ တလန်ပီး တလန်ပီး ၁၂၁ ၁၇၁ ၁၈၅ ၃၅၆
၂၄ အလကခွဲ၊ တလန်လို တလန်လို ၈၆ ၁၂၄ ၁၃၁ ၂၅၅
၁၀ ထန်ဇန် ၂၅ အမက၊ ထန်ဇန် (က) ထန်ဇန် (က) ၂၇ ၅၂ ၅၁ ၁၀၃
၂၆ အလက၊ ထန်ဇန် (ခ) ထန်ဇန် (ခ) ၈၄ ၁၆၉ ၁၅၄ ၃၂၃
၂၇ မူလွန်၊ စိမှု စိမှု ၄၃ ၆၉ ၇၅ ၁၄၄
၂၈ အလက၊ ဖုန်က ဖုန်က ၁၀၀ ၁၄၀ ၁၄၉ ၂၈၉
၁၁ ဆိုင်က ၂၉ အလက၊ ဆိုင်က ဆိုင်က ၆၁ ၉၉ ၇၉ ၁၇၈
၃၀ အလကခွဲ၊ ရွာဘုတ် ရွာဘုတ် ၆၈ ၈၈ ၁၀၁ ၁၈၉
၃၁ မူလွန်၊ ရွာခွါ ရွာခွါ ၅၄/၁ ၅၉ ၇၀ ၁၂၉
၁၂ လုံလဲရ် ၃၂ အထကခွဲ၊ လုံလဲရ် လုံလဲရ် ၁၃၈ ၂၁၇ ၁၉၉ ၄၁၆
၃၃ အမက (သစ်)၊ လုံလဲရ် လုံလဲရ် ၇၂ ၁၀၆ ၁၁၀ ၂၁၆
၃၄ အလကခွဲ၊ ဘုံခွါ ဘုံခွါ ၁၂၉ ၂၁၁ ၁၉၅ ၄၀၆
၁၃ ဇန်တလန် ၃၅ အလက၊ ဇန်တလန် ဇန်တလန် ၁၃၆ ၂၂၀ ၁၉၂ ၄၁၂
၁၄ ဒွန်း ၃၆ အလက၊ ဒွန်း ဒွန်း ၁၉၃ ၃၄၁ ၂၈၀ ၆၂၁
၃၇ အလက၊ ရာလ်ပဲလ် ရာလ်ပဲလ် ၁၀၀ ၁၇၄ ၁၇၆ ၃၅၀
၁၅ ထွာလမ်း ၃၈ အလက၊ ထွာလမ်း ထွာလမ်း ၉၁ ၁၂၀ ၁၃၄ ၂၅၄
၃၉ မူလွန်၊ ဗမ်ဘိုင်း ဗမ်ဘိုင်း ၈၀ ၁၀၈ ၉၈ ၂၀၆
၁၆ ဟရိန်းခန်း ၄၀ အထကခွဲ၊ ဟရိန်ခန်း ဟရိန်းခန်း ၁၃၀ ၂၀၁ ၂၁၂ ၄၁၃
၄၁ အလက၊ မွှန်လီပီး မွှန်လီပီး ၁၀၉ ၁၆၀ ၁၆၃ ၃၂၃
၁၇ ထာအို ၄၂ အထကခွဲ၊ ထာအို(က) ထာအို (က) ၉၆ ၁၂၅ ၁၂၇ ၂၅၂
၄၃ အလက၊ ထာအို (ခ) ထာအို ( ခ ) ၇၂ ၁၁၀ ၁၀၀ ၂၁၀
၁၈ ဘုန်တလန် ၄၄ အလကခွဲ ၊ ဘုန်တလန် (က) ဘုန်တလန် (က) ၅၅ ၅၁ ၄၇ ၉၈
၄၅ မူလွန်၊ ဘုန်တလန် (ခ) ဘုန်တလန် (ခ) ၉၆ ၁၁၇ ၁၂၅ ၂၄၂
၁၉ ဆလဲင်း ၄၆ အထကခွဲ၊ ဆလဲင်း ဆလဲင်း ၁၆၈ ၂၁၆ ၂၃၇ ၄၅၃
၂၀ သီကီရ် ၄၇ မူလွန်၊ သီကီရ် (က) သီကီရ် (က) ၅၇ ၇၇ ၈၈ ၁၆၅
၄၈ အထက၊ သီကီရ် (ခ) သီကီရ် (ခ) ၁၉၃ ၂၁၀ ၁၇၇ ၃၈၇
၂၁ ရှာလမ်း ၄၉ အလက ၊ ရှာလမ်း ရှာလမ်း ၈၆ ၁၅၄ ၁၄၂ ၂၉၆
၅၀ မူလွန်၊ မွှန်ဟာလ့် မွှန်ဟာလ့် ၆၁ ၁၁၂ ၁၁၆ ၂၂၈
၅၁ အမက၊ ဘနော့တလန် ဘနော့တလန် ၂၂ ၃၂ ၂၉ ၆၁
၂၂ လူလ်ပီးလုံ ၅၂ မူလွန်၊ လူလ်ပီးလုံ လူလ်ပီးလုံ ၄၇ ၆၂ ၆၇ ၁၂၉
၅၃ မူလွန်၊ ဝမ်ကွား ဝမ်ကွား ၅၈ ၈၅ ၈၇ ၁၇၂
မဲဆန္ဒနယ် (၁)စုစုပေါင်း ၈၆၉၉ ၉၀၀၉ ၁၇၇၀၈ ၅၃
၂၃ ထန်တလန်(၃) ၅၄ အထက(၂)၊ထန်တလန် ထန်တလန် ၂၂၈ ၃၄၆ ၄၁၈ ၇၆၄
၅၅ အထက(၂)၊ထန်တလန် ထန်တလန် ၂၀၅ ၄၇၅ ၄၃၇ ၉၁၂
၂၄ အမှတ်(၁) ၅၆ အထက၊ နှာဟရိန်မြို့ နှာဟရိန်မြို့ ၁၁၉ ၂၁၀ ၂၁၆ ၄၂၆
၅၇ အမက၊ နှာဟရိန်မြို့ နှာဟရိန်မြို့ ၁၂၂ ၁၉၈ ၂၃၃ ၄၃၁
၂၅ အမှတ်(၂) ၅၈ အမက (၂)၊ နှာဟရိန်မြို့ နှာဟရိန်မြို့ ၁၆၃ ၂၈၅ ၃၁၄ ၅၉၉
၂၆ ဘဲလ်ဟာရ် ၅၉ အလက၊ ဘဲလ်ဟာရ် ဘဲလ်ဟာရ် ၇၆ ၁၁၉ ၁၁၄ ၂၃၃
၆၀ မူလွန်၊ တလွန်ရမ်း (က) တလွန်ရမ်း(က) ၃၆ ၅၀ ၆၃ ၁၁၃
၆၁ မူလွန်၊ ဆန်ပီချုံး ဆန်ပီချုံး ၆၂ ၉၁ ၉၁ ၁၈၂
၆၂ မူလွန်၊ စာကျက် စာကျက် ၂၈ ၂၉ ၃၆ ၆၅
၂၇ တလန်ရွား ၆၃ အလက၊ တလန်ရွား(က) တလန်ရွား(က) ၁၁၉ ၁၅၆ ၁၇၄ ၃၃၀
၆၄ မူလွန်၊ တလန်ရွး (ခ) တလန်ရွား(ခ) ၇၃ ၇၃ ၉၅ ၁၆၈
၂၈ မှောင်တလန် ၆၅ အမက၊ မှောင်တလန် မှောင်တလန် ၁၆၀ ၂၃၂ ၂၃၆ ၄၆၈
၆၆ မူလွန်၊ လေတပ်(က) လေတပ် (က) ၂၀ ၂၆ ၃၆ ၆၂
၆၇ အထကခွဲ၊ လေတပ် (ခ) လေတပ် (ခ) ၁၉၆ ၂၃၆ ၂၅၈ ၄၉၄
၆၈ မူလွန်၊ လေတပ် (ဇီးပီး) လေတပ်(ဇီပီး) ၃၉ ၅၇ ၆၁ ၁၁၈
၂၉ ကြောင်ထီယား ၆၉ အထကခွဲ၊ ကြောင်ထီယား ကြောင်ထီယား ၁၉၇ ၂၇၁ ၃၃၀ ၆၀၁
၇၀ မူလွန်၊ ကုချ ကုချ ၆၅ ၁၁၈ ၁၁၀ ၂၂၈
၇၁ မူလွန်၊ ဖိုင်ခွါ ဖိုင်ခွါ ၆၀ ၈၂ ၉၃ ၁၇၅
၃၀ အိုင်ဘူရ်း ၇၂ ရွာစာကြည့်ဝိုင်း၊ အိုင်ဘူရ်း အိုင်ဘူရ်း ၉၅ ၁၄၆ ၁၇၁ ၃၁၇
၇၃ အထကခွဲ၊ အိုင်ဘူရ်း အိုင်ဘူရ်း ၁၀၂ ၁၇၂ ၁၆၂ ၃၃၄
၃၁ ဟရီဖီး ၇၄ မူလွန်၊ ဟရီဖီး (က) ဟရီဖီး(က) ၅၀ ၇၇ ၇၇ ၁၅၄
၇၅ အုပ်စုရုံး၊ ဟရီဖီး (ခ) ဟရီဖီး(ခ) ၁၅၄ ၂၃၆ ၂၅၁ ၄၈၇
၇၆ မူလွန်၊ ဇာဘုန် ဇာဘုန် ၃၈ ၅၃ ၅၅ ၁၀၈
၃၂ ဇဲဖိုင်(က) ၇၇ အထက၊ ဇဲဖိုင် (က) ဇဲဖိုင် (က) ၂၁၄ ၂၉၃ ၃၁၂ ၆၀၅
၇၈ အလက၊ ဇဲဖိုင် (ခ) ဇဲဖိုင်(ခ) ၁၄၁ ၁၂၇ ၁၂၆ ၂၅၃
၇၉ အလက၊ ဝေါင်သူး ဝေါင်သူး ၁၄၅ ၂၄၃ ၂၃၃ ၄၇၆
၃၃ ခွါဘုံ ၈၀ မူလွန်၊ ခွါဘုံ (က) ခွါဘုံ ( က) ၄၀ ၅၁ ၅၅ ၁၀၆
၈၁ အထကခွဲ၊ ခွါဘုံ (ခ) ခွါဘုံ(ခ) ၁၀၁ ၉၆ ၁၀၄ ၂၀၀
၈၂ အလက၊ လှမ်ဖေ လှမ်ဖေ ၆၄ ၈၇ ၉၈ ၁၈၅
၃၄ လောင်တလန် ၈၃ အလကခွဲ၊ လောင်တလန် ​လောင်တလန် ၆၉ ၈၂ ၈၆ ၁၆၈
၈၄ မူလွန်၊ ငါလန် ငါလန် ၈၁ ၈၆ ၁၀၉ ၁၉၅
၃၅ ဖန်ထဲင် ၈၅ အလက၊ ဖန်ထဲင် ဖန်ထဲင် ၁၀၅ ၁၇၂ ၁၈၈ ၃၆၀
၈၆ အမက၊ ဖန်ထဲင် ဖန်ထဲင် ၁၉၃ ၂၀၅ ၂၂၇ ၄၃၂
၃၆ ဆူရ်ငင်း ၈၇ အလက၊ ဆူရ်ငင်း ဆူရ်ငင်း ၁၅၀ ၂၃၂ ၂၄၇ ၄၇၉
၈၈ အလက၊ ဆဲင်သုန် ဆဲင်သုန် ၅၆ ၇၈ ၉၂ ၁၇၀
၈၉ အလက၊ သီဆဲင်း (က) သီဆဲင်း (က) ၁၀၈ ၁၆၁ ၁၇၄ ၃၃၅
၉၀ မူလွန်၊ သီဆဲင်း (ခ) သီဆဲင်း ( ခ) ၃၄ ၆၀ ၆၂ ၁၂၂
၃၇ ခွါဟရန် ၉၁ အမက၊ ခွါဟရန် ခွါဟရန် ၁၃၃ ၂၇၇ ၂၈၃ ၅၆၀
၉၂ အထကခွဲ၊ ခွါဟရန် ခွါဟရန် ၁၃၃ ၂၄၂ ၂၉၀ ၅၃၂
၃၈ ထန်ဩ ၉၃ အလက၊ ထန်ဩ ထန်သြ ၁၁၄ ၂၀၃ ၂၀၀ ၄၀၃
၉၄ အမက၊ ထန်ဩ ထန်သြ ၄၀ ၆၉ ၈၀ ၁၄၉
၃၉ ငါဖိုင်သဲ ၉၅ အလက၊ ငါဖိုင်သဲ ငါဖိုင်သဲ ၁၀၈ ၁၆၃ ၁၉၄ ၃၅၇
၉၆ မူလွန်၊ လုံကျွဲပီး (က) လုံကျွဲပီး (က) ၂၂ ၂၅ ၂၈ ၅၃
၉၇ အလက၊ လုံကျွဲပီး (ခ) လုံကျွဲပီး (ခ) ၈၉ ၇၆ ၉၆ ၁၇၂
၉၈ အလက၊ အင်မွှန်ပီး အင်မွှန်ပီး ၆၉ ၁၀၅ ၁၁၆ ၂၂၁
၄၀ ငါဖိုင်ပီး ၉၉ အထက၊ ငါဖိုင်ပီး (က) ငါဖိုင်ပီး (က) ၁၀၃ ၁၇၀ ၁၈၈ ၃၅၈
၁၀၀ အမက၊ ငါဖိုင်ပီး (ခ) ငါဖိုင်ပီး (ခ) ၅၀ ၇၉ ၉၆ ၁၇၅
၁၀၁ အလက၊ လုံကျွဲသဲ လုံကျွဲသဲ ၉၈ ၁၇၄ ၁၈၈ ၃၆၂
၁၀၂ အလကခွဲ၊ ဖါရ်တလန် ဖါရ်တလန် ၆၃ ၉၉ ၁၂၀ ၂၁၉
၁၀၃ မူလွန်၊ ခွါပီလို ခွါပီလို ၃၉ ၆၇ ၆၄ ၁၃၁
၄၁ လိုင်လင်း ၁၀၄ အထကခွဲ၊ လိုင်လင်း လိုင်လင်း ၁၆၃ ၁၈၈ ၂၁၁ ၃၉၉
၁၀၅ မူလွန်၊ လာအို လာအို ၆၄ ၇၇ ၆၈ ၁၄၅
မဲဆန္ဒနယ် (၂)စုစုပေါင်း ၅၁၉၆ ၇၇၂၅ ၈၃၆၆ ၁၆၀၉၁ ၅၂
မဲဆန္ဒနယ် (၁+၂)စုစုပေါင်း ၅၁၉၆ ၁၆၄၂၄ ၁၇၃၇၅ ၃၃၇၉၉ ၁၀၅

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: