ဖလမ်းမြို့နယ် အမတ်လောင်းစာရင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် မဲရုံစာရင်း

0

TCP-Hakha| 2020 November 5|Falam Township

Pyithu Hluttaw, Falam Township

 1. Mr. Kawl Lian Thang, I
 2. Dr. Salai Riangvela, NLD
 3. Mr. Ram Kep Ceu, USDP

4.Mr. Hrang Kian Lo, CNLD

Amyotha Hluttaw No. 4, Falam Township

 1. Mr. Hngepi Thian Uk Thang, CNLD
 2. Mr. Bual Sailo, USDP
 3. Mr. Hre Dun, NLD

Pyine Hluttaw, Constituency No. 1, Falam Township

 1. Mr. Cung Bik, USDP
 2. Mr. Con Kheng, I
 3. Mr. Ral Hnin, NLD
 4. Mr. Tawk Za Lian, CNLD

Pyine Hluttaw, Constituency No. 2, Falam Township

 1. Mr. Salai Lian Luai, NLD
 2. Mr. No Than Vel@ No Than Kap, CNLD
ဖလမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိမဲရုံအလိုက်နောက်ဆုံးအကြိမ်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (  ၁ + ၂   )
စဉ် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု စဉ် မဲရုံ အမှတ် မဲရုံတည်နေရာ လာရောက်မဲထည့်
မည့်ရပ်ကွက်/ကျေရွာ
အိမ်ထောင်
စုအရေ
အတွက်
မဲဆန္ဒရှင် မဲရုံအရေ အတွက်
ကျား ပေါင်း
ကျင်မွာလ်ရပ်ကွက် အမက(၂)၊ ဖလမ်း ကျင်မွာလ် ၁၀၄ ၃၀၄ ၅၁၂ ၈၁၆
အထက(၂)၊ခန်းမ ၁၀၁ ၂၂၃ ၂၉၄ ၅၁၇
အမက (၃) ၆၇ ၁၂၀ ၁၄၁ ၂၆၁
အထက(၂) ၆၆ ၁၃၂ ၁၃၆ ၂၆၈
မိုးဇလ ၉၁ ၁၈၈ ၂၁၂ ၄၀၀
ရက်ကန်းကျောင်း ၁၁၄ ၂၃၉ ၂၆၁ ၅၀၀
ဗလိုင်ရပ်ကွက် အမက(၄) ဗလိုင်ရပ်ကွက် ၉၇ ၂၃၄ ၂၆၃ ၄၉၇
ရပ်ကွက်ရုံး ၆၅ ၁၃၄ ၁၉၉ ၃၃၃
ကျန်းမာရေးရုံး ၆၃ ၁၄၆ ၁၈၂ ၃၂၈
အားကစားရုံ ၇၅ ၂၃၇ ၂၃၀ ၄၆၇
သမဝါယမရုံး ၇၉ ၁၆၆ ၂၁၄ ၃၈၀
မြို့မရပ်ကွက်(ဝေဘူလမြို့) အထက(ဝေဘူလ) မြို့မရပ်ကွက် ၁၅၄ ၂၃၄ ၂၂၈ ၄၆၂
ကျန်ဘာရီရပ်ကွက်(ဝေဘူလမြို့) ကျန်ဘာရီရပ်ကွက်
လုံးသပ်ရပ်ကွက်(ဝေဘူလမြို့) လုံးသပ်ရပ်ကွက်
မွာလ်ဇောလ်ရပ်ကွက်(ဝေဘူလမြို့) အမက(ဝေဘူလ) မွာလ်ဇောလ်ရပ်ကွက် ၅၃ ၁၀၇ ၁၀၉ ၂၁၆
ကြောင်ထဲ အမက(ကြောင်ထဲ) ကြောင်ထဲ ၇၄ ၈၉ ၉၃ ၁၈၂
တာရွန် ကျေးရွာခန်းမ တာရွန် ၅၈ ၁၁၃ ၁၁၄ ၂၂၇
စီဇာမွာလ် ကျေးရွာခန်းမ(စီဇာမွာလ်) စီဇာမွာလ် ၁၁၃ ၁၈၂ ၂၂၃ ၄၀၅
အမက (ဗားရ်စခန်း) ဗားရ်စခန်း ၃၂ ၈၁ ၅၅ ၁၃၆
ဇောလ်နိုး ၁၀ အထက(ခွဲ)(ဇောလ်နိုး) ဇောလ်နိုး ၈၇ ၁၅၁ ၁၄၂ ၂၉၃
အထက(ခွဲ) (ရှိသွေး) စီသွေး ၆၅ ၁၁၃ ၁၀၄ ၂၁၇
မူလွန်(ဗာရန်) ဗာရန် ၄၃ ၇၂ ၇၃ ၁၄၅
ငါမွာလ် ၁၁ အထက(ခွဲ) (ငါမွာလ်) ငါမွာလ် ၆၁ ၈၈ ၁၁၂ ၂၀၀
အမည်မပေါက် အထက(ဆွောင်းဒို) ဆွောင်းဒို ၇၄ ၁၀၂ ၁၁၆ ၂၁၈
အထက(ခွဲ) (အဲန်မွန်ပီး) မွန်ပီး ၆၄ ၁၀၄ ၁၀၁ ၂၀၅
အလက (ဘဲလွယ်) ဘဲလွယ် ၈၃ ၁၂၃ ၁၂၂ ၂၄၅
ဘွာလ်ခွာ ၁၂ အထက(ဘွာလ်ခွာ) ဘွာလ်ခွာ ၁၆၅ ၂၈၈ ၃၇၄ ၆၆၂
ဖိုင်ဇော်လ် ၁၃ အလက(ဖိုင်ဇော်လ်) ဖိုင်ဇော်လ် ၆၃ ၁၂၈ ၁၃၂ ၂၆၀
ဖာရ်ခေါမ်း ၁၄ အလက(ဖာရ်ခေါမ်း ဖာရ်ခေါမ်း ၅၂ ၁၁၂ ၁၀၃ ၂၁၅
အလက(ခွဲ) (ခွန်းမွာလ်) ခွန်းမွာလ် ၃၂ ၆၈ ၈၅ ၁၅၃
သီးဆဲင်း ၁၅ အမက(သီးဆဲင်) သီးဆဲင် ၂၄ ၄၂ ၅၈ ၁၀၀
အထက (ဗားလုံ) ဝေဠုဝန်စခန်း(ဗားလုံ) ၁၆၁ ၃၀၇ ၃၃၁ ၆၃၈
ဒုမန်း ၁၆ အလက(ဒုမန်း) ဒုမန်း ၈၃ ၁၁၈ ၁၂၄ ၂၄၂
အမည်မပေါက် မူလွန်(ဇောင်လေး) ဇောင်လေး ၄၃ ၅၄ ၆၉ ၁၂၃
ဇာလန်အုပ်စုမှစာရင်းပြုစု အမက(ဇောလ်ပီး) ဇောလ်ပီး ၁၉ ၄၅ ၄၂ ၈၇
လုံးဟော့ ၁၇ မူလွန်(လုံးဟော့) လုံးဟော့ ၁၄၃ ၂၆၂ ၂၉၃ ၅၅၅
အမက(သူဖိုင်) သူဖိုင် ၇၃ ၁၃၉ ၁၄၈ ၂၈၇
မူလွန် (ဖာရ်ဆို) ဖာရ်ဆို ၃၁ ၇၂ ၆၉ ၁၄၁
လုံဘန်း ၁၈ အထက (လုံဘန်း) လုံဘန်း ၁၃၃ ၁၈၉ ၂၃၉ ၄၂၈
အမက (ပါရ်သဲ) ပါရ်သဲ ၉၇ ၁၆၆ ၁၈၄ ၃၅၀
ခေါလယ် ၁၉ အမက(ခေါလယ်) ခေါလယ် ၄၃ ၆၂ ၈၆ ၁၄၈
မူလွန် (လှန်ဇောလ်) လှန်ဇော် ၃၄ ၄၀ ၅၆ ၉၆
လာသီး ၂၀ မူလွန် (လာသီး) လာသီး ၇၀ ၁၃၃ ၁၂၅ ၂၅၈
အလက (ကူလ်ဇမ်း) ကူလ်ဇမ်း ၇၇ ၁၅၂ ၁၆၃ ၃၁၅
ဆိမ်ဇောလ် ၂၁ အလက(ဆိမ်ဇောလ်) ဆိမ်ဇောလ် ၁၄၀ ၂၅၇ ၂၆၉ ၅၂၆
မွန်လီ ၂၂ အမက (မွန်လီ) မွန်လီ ၃၆ ၆၈ ၇၄ ၁၄၂
လိုကြွမ်း ၂၃ မူလွန်(လိုကြွမ်း) လိုကြွမ်း ၄၇ ၆၇ ၇၄ ၁၄၁
ဇူးလ်သူး ၂၄ အမက(ဇူးလ်သူး) ဇူးလ်သူး ၂၇ ၂၇ ၂၇ ၅၄
ခုမ်းဇိန်း ၂၅ အမက(ခုမ်းဇိန်း) ခုမ်းဇိန်း ၃၇ ၆၈ ၇၈ ၁၄၆
အမက(ဆိမ်ကျိန်း) ဆိမ်ကျိန်း ၁၉ ၃၆ ၃၇ ၇၃
ဇာလန် ၂၆ အမက(ဇာလန်) ဇာလန် ၃၄ ၆၈ ၇၅ ၁၄၃
မူလွန် (ရာလ်အွမ်) ရာလ်အွမ် ၃၀ ၆၇ ၇၃ ၁၄၀
မူလွန် (ကောက်ဖန်း) ကောက်ဖန်း ၃၈ ၆၁ ၆၈ ၁၂၉
အမက(နိမ်ဇော်)(၁) နိမ်ဇော် ၁၅ ၂၄ ၂၇ ၅၁
အမည်မပေါက် အမက(နိမ်ဇော်) (၂) ကင်းမွန်ချောင်း ၃၀ ၄၆ ၄၅ ၉၁
ဇာသွားလ် ၂၇ မူလွန်(ဇာသွားလ်) ဇာသွားလ် ၆၃ ၈၈ ၁၀၈ ၁၉၆
မူလွန် (ပါမွန်ချောင်း) ပါမွန်ချောင်း ၆၇ ၉၈ ၁၀၅ ၂၀၃
ခိသမ်း ၂၈ အမက(ခိသမ်း) ခိသမ်း ၂၂ ၃၄ ၄၂ ၇၆
လုမ်သဲ ၂၉ အထက(ခွဲ) (လုမ်သဲ) လုမ်သဲ ၇၂ ၁၅၃ ၁၉၂ ၃၄၅
တောရ်သန်း ၃၀ မူလွန်(တောရ်သန်း) တောရ်သန်း ၂၂ ၂၉ ၃၇ ၆၆
မူရန်း ၃၁ အမက(ခေါ်ဗာလ်) မူရန် ၁၅ ၃၄ ၃၆ ၇၀
ခုပ်လဲင် ၃၂ အမက(သီဒီးလ်) ခုပ်လဲင် ၁၆ ၃၀ ၂၄ ၅၄
ကွန်ဒွန် ၃၃ လူမရှိ ကွန်ဒွန်
ခန်းမ (ဒါရ်ဘို) ဒါရ်ဘိုး ၂၃ ၁၇ ၄၀
ကြောင်းကွာ ၃၄ မူလွန်(ကြောင်းကွာ) ကြောင်းကွာ ၅၁ ၅၇ ၇၄ ၁၃၁
အမက(ဗန်နိအမ်) ဗန်နိအမ် ၁၆ ၂၈ ၂၉ ၅၇
လျန်ရိ ၃၅ အမက(လျန်ရိ) လျန်ရိ ၂၂ ၃၆ ၄၇ ၈၃
အမက(ငိုင်ဇမ်း) ငိုင်ဇမ်း ၁၈ ၃၁ ၃၁ ၆၂
တောရ်ဇန် ၃၆ အမက(တောရ်ဇန်) တောရ်ဇန် ၂၈ ၃၅ ၃၅ ၇၀
ခေါ်ပွာလ် ၃၇ အထက(ခေါ်ပွာလ်) ခေါ်ပွာလ် ၁၈၂ ၃၁၁ ၃၀၃ ၆၁၄
ခေါဒါရ် ၃၈ အလက (ခေါဒါရ်) ခေါဒါရ် ၁၂၆ ၁၉၈ ၁၉၃ ၃၉၁
ဆိုင်မွန် ၃၉ အထက(ခွဲ)(ဆိုင်မွန်) ဆိုင်မွန် ၁၁၈ ၂၄၂ ၂၅၈ ၅၀၀
ဘိုကျုံး ၄၀ အလက (ခွဲ) (ဘိုကျုံး) ဘိုကျုံး ၆၅ ၁၁၂ ၉၈ ၂၁၀
ရာလ်လောန် ၄၁ အထက (ခွဲ)(ရာလ်လောန်) ရာလ်လောန် ၆၈ ၉၈ ၈၉ ၁၈၇
အမက(ဇိုမွာလ်) ဇိုမွာလ် ၂၈ ၄၆ ၄၉ ၉၅
ကေဟိုင်မွာလ် ၄၂ အမက(ကေဟိုင်မွာလ်) ကေဟိုင်မွာလ် ၁၄ ၂၄ ၂၄ ၄၈
အမက(တွာလ်ရဲ့) တွာလ်ရဲ့ ၂၀ ၃၆ ၃၃ ၆၉
လဲင်ဟိုင် ၄၃ အမက(လဲင်ဟိုင်) လဲင်ဟိုင် ၃၇ ၄၂ ၄၃ ၈၅
ထုံးထုလ် ၄၄ မူလွန် (ထုံးထုလ်) ထုံးထုလ် ၃၇ ၆၃ ၆၀ ၁၂၃
လဲင်သဲ ၄၅ အလက (လဲင်သဲ) လဲင်သဲ ၅၂ ၉၉ ၈၈ ၁၈၇
မူလွန် (ဆွမ်ဟရန်) ဆွမ်ဟရန် ၄၂ ၇၅ ၇၀ ၁၄၅
အမက(ငန်ဇောလ်) ငန်ဇောလ် ၄၅ ၈၀ ၇၅ ၁၅၅
အမည်မပေါက် အမက(ဝုမ်တလုတ်) ဝုမ်တလုတ် ၁၁ ၁၅ ၂၆
မဲဆန္ဒနယ် (၁) စုစုပေါင်း ၄၉၄၁ ၈၉၆၁ ၉၉၃၉ ၁၈၉၀၀ ၈၀
ဖါရ်ထောက်ရပ်ကွက် အထက(၁) ဖါရ်ထောက်ရပ်ကွက် ၂၅၁ ၂၆၃ ၃၄၆ ၆၀၉
မြို့နယ်ခန်းမ(သို့)YCC ၃၇၇ ၄၀၅ ၇၈၂
တလန်လိုရပ်ကွက် မူလွန်(၁) တလန်လိုရပ်ကွက် ၁၂၉ ၂၅၇ ၃၀၂ ၅၅၉
အထက-၃ ၁၂၁ ၂၇၂ ၃၄၂ ၆၁၄
အထက-၃ ၈၅ ၃၁၃ ၃၂၈ ၆၄၁
အမက(၅) ၈၅ ၂၀၆ ၂၃၅ ၄၄၁
အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ရိခေါဒါ်မြို့ မြို့နယ်ခန်းမ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၂၁၅ ၄၃၈ ၄၃၈ ၈၇၆
အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ရိခေါဒါရ်မြို့ အထက(ခွဲ)တီအိုချောင်း အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၂၅၀ ၄၁၄ ၄၄၆ ၈၆၀
အထက(ခွဲ)တီအိုချောင်း ၂၄၅ ၄၂၀ ၄၂၇ ၈၄၇
အထက(ခွဲ)တီအိုချောင်း ၂၀၄ ၅၆၅ ၆၀၁ ၁၁၆၆
လိုင်လွန်ရပ်ကွက် အမက-လိုင်းမွာလ် လိုင်လွန်ရပ်ကွက် ၂၄ ၁၅၈ ၆၅ ၂၂၃
လုံပီးရပ်ကွက် အထက(ခွဲ)လုံရန်း(၁) လုံပီးရပ်ကွက် ၈၅ ၁၄၅ ၁၈၅ ၃၃၀
မူလွန်(လုံရန်း)(၂) ၁၀၈ ၂၂၀ ၂၁၄ ၄၃၄
ဇာလိုင်ရပ်ကွက် အလက(ခွဲ)ဇာလိုင် ဇာလိုင်ရပ်ကွက် ၈၅ ၁၂၁ ၁၂၅ ၂၄၆
အမက-ထန်နှီရ် ၁၀၈ ၁၀၂ ၁၁၂ ၂၁၄
လိုင်ဇိုးရပ်ကွက် ခန်းမဆောင် လိုင်ဇိုးရပ်ကွက် ၈၀ ၁၂၃ ၁၅၈ ၂၈၁
မန်ခင်း အထက(ခွဲ)မန်ခဲန်း မန်ခင်း ၁၃၆ ၁၈၄ ၂၀၈ ၃၉၂
အမက-သီးဖီရ် သီးဖီရ် ၁၄ ၂၈ ၂၄ ၅၂
အဲလ်မွန်ပီး ၁၀ အမက-အဲလ်မွန်ပီး အဲလ်မွန်ပီး ၅၇ ၈၀ ၇၇ ၁၅၇
တားလ် ၁၁ အမက-တားလ် တားလ် ၃၈ ၅၉ ၅၇ ၁၁၆
အထက(ခွဲ)တလန်ရောန် တလန်ရောန် ၉၀ ၁၄၃ ၁၆၀ ၃၀၃
ရမ်ထလိုအုပ်စု ၁၂ အထက-ရမ်ထလို ရမ်ထလို ၁၇၀ ၂၈၇ ၃၂၀ ၆၀၇
အမည်မပေါက် အလက-တလန်းဇာရ် တလန်းဇာရ် ၈၃ ၁၄၈ ၁၃၅ ၂၈၃
အမည်မပေါက် အမက-ဒေါက်ထက် ဒေါက်ထက် ၂၆ ၅၁ ၄၈ ၉၉
သီးလီ ၁၃ အမက-သီးလီ သီးလီ ၄၀ ၇၈ ၆၅ ၁၄၃
အမက-တလန်ခန် တလန်ခန် ၂၆ ၄၅ ၃၈ ၈၃
ရုလ်ဘူး ၁၄ အမက-ရုလ်ဘူး ရူလ်ဘူး ၄၁ ၈၂ ၆၉ ၁၅၁
အဲလ်ဇာမွာလ် ၁၅ အမက-အဲလ်ဇာမွာလ် အဲလ်ဇာမွာလ် ၁၄ ၂၁ ၂၂ ၄၃
တျဒိုင် ၁၆ မူလွန်-တျဒိုင် တျဒိုင် ၅၇ ၈၁ ၇၄ ၁၅၅
ဟရိန်နှန် ၁၇ အလက(ခွဲ)ဟရိန်းနှာန် ဟရိန်နှန် ၄၈ ၇၈ ၉၆ ၁၇၄
ဇာထလိရ် ၁၈ အမက-ဇာထလိရ် ဇာထလိရ် ၄၉ ၈၈ ၉၇ ၁၈၅
အမက-ခင်ကန် ခင်ကန် ၁၂ ၂၃ ၃၀ ၅၃
ကလောမွန် ၁၉ အလက-ကလောမွန် ကလောမွန် ၅၆ ၉၆ ၁၁၄ ၂၁၀
ကျဲရ်မွန် ၂၀ အမက-ကျရ်မွန် ကျဲရ်မွန် ၃၁ ၇၁ ၇၁ ၁၄၂
အမက-ခွာရွာ ခွာရွာ ၂၇ ၄၄ ၄၂ ၈၆
ရာလ်လန် ၂၁ မူလွန်(ရာလ်လန်) ရာလ်လန် ၄၉ ၁၀၅ ၉၁ ၁၉၆
ဆွန်းတလား(ဟောင်း) ၂၂ ရွာခန်းမ ဆွန်းတလား(ဟောင်း) ၁၁၁ ၁၈၆ ၁၉၆ ၃၈၂
ရဲလ်စိန်း ၂၃ ရွာခန်းမ ရဲလ်စိန်း ၁၀၂ ၁၃၈ ၁၅၂ ၂၉၀
လှောင်မွာလ် ၂၄ အမက-လှောင်မွာလ် လှောင်မွာလ် ၁၉ ၃၃ ၄၂ ၇၅
ခွန်လီ ၂၅ ရွာခန်းမ ခွန်လီ ၇၀ ၁၀၇ ၁၁၅ ၂၂၂
ဆယ်ပီး ၂၆ အလက-ဆယ်ပီး ဆယ်ပီး ၆၂ ၁၁၉ ၁၃၁ ၂၅၀
တလန်ကျိန် ၂၇ တလန်ကျိန် ၁၈
လိုဆာအို ၂၈ အထက(ခွဲ)လိုဆာအို လိုဆာအို ၅၆ ၇၇ ၉၀ ၁၆၇
ဘွာလ်မင်း ၂၉ အမက-ဘွာလ်မင်း ဘွာလ်မင်း ၁၁ ၂၀ ၁၇ ၃၇
လွန်ခွာ ၃၀ မူလွန်(လွန်ခွာ) လွန်ခွာ ၁၁ ၂၃ ၂၃ ၄၆
ခေါ်ဆွမ်း ၃၁ မူလွန်(ခေါဆွမ်း) ခေါ်ဆွမ်း ၂၅ ၄၆ ၄၁ ၈၇
ဆိမ်/ဒီဟိုင် ၃၂ အလက-ဆိမ်/ဒီဟိုင် ဆိမ်/ဒီဟိုင် ၇၁ ၁၀၀ ၉၉ ၁၉၉
သီးလုမ် ၃၃ မူလွန်(သီးလုမ်) သီးလုမ် ၂၃ ၅၆ ၄၇ ၁၀၃
အမက-လိုထရွန် လိုထရွန် ၂၈ ၆၀ ၅၂ ၁၁၂
တလန်ဇောလ် ၃၄ အမက-တလန်ဇောလ် တလန်ဇောလ် ၃၇ ၇၆ ၇၃ ၁၄၉
အမက-ဇောလ်သဲ ဇောလ်သဲ ၁၉ ၃၈ ၄၁ ၇၉
ဗွမ်ဟာလ်ခုမ်း ဟု အမည်ပေါက် မူလွန်(မွှန်ထာ) ဗွမ်ဟာလ်ခုမ်း ၂၉ ၅၅ ၅၇ ၁၁၂
ခေါ်လုံး ၃၅ မူလွန်(ခေါ်လုံး) ခေါ်လုံး ၂၉ ၅၅ ၅၄ ၁၀၉
အလက-ဗွမ်းဘား ဗွမ်းဘား ၃၅ ၅၂ ၅၄ ၁၀၆
ဇို/ဒီဟိုင် ၃၆ အမက-ဇို/ဒီဟိုင် ဇိုဒီဟိုင် ၁၉ ၅၄ ၄၇ ၁၀၁
ဒါရ်သဲသီး ၃၇ အမက-ဒါရ်သဲသီး ဒါရ်သဲသီး ၁၉ ၃၅ ၂၄ ၅၉
မူလွန်(ခွန်လုံး) ခွန်လုံး ၃၃ ၇၁ ၅၈ ၁၂၉
ငါလ်သီး ၃၈ အလက-ငါလ်သီး ငါလ်သီး ၁၇ ၅၅ ၄၆ ၁၀၁
အမက-ခိယန်းရွန် ခိယန်းရွန် ၂၇ ၂၁ ၄၈
အိုင်ရဲဘွာလ် ၃၉ အမက-အိုင်ရဲဘွာလ် အိုင်ရဲဘွာလ် ၁၆ ၂၂ ၂၃ ၄၅
ဇောင်သဲ ၄၀ အထက-ဇောင်သဲ ဇောင်သဲ ၆၆ ၁၀၁ ၁၂၀ ၂၂၁
အမက-ထိပ်စာန်း ထိပ်စာန်း ၃၂ ၅၇ ၇၀ ၁၂၇
အမက-ဟိုင်မွာလ် ဟိုင်မွာလ် ၂၂ ၃၂ ၃၆ ၆၈
အမက-နှိထိအာလ်(၁) နှိထိအလ် ၃၄ ၅၆ ၅၀ ၁၀၆
အမည်မပေါက် အမက-နှိထိအလ်(၂) နှိထိအလ်ရွာသစ် ၂၇ ၃၆ ၅၀ ၈၆
ဆယ်လောန် ၄၁ အလက-လေးလက် ဆယ်လောန် ၁၂၈ ၂၀၈ ၁၉၉ ၄၀၇
စီငိုင် ၄၂ အလက-စီငိုင် စီငိုင် ၆၃ ၁၀၃ ၁၁၄ ၂၁၇
အမက-တလန်ကွေး တလန်ကွေး ၂၇ ၃၇ ၃၈ ၇၅
မှောင်ကွန် ၄၃ မူလွန်-မှောင်ကွန်(၁) မှောင်ကွန် ၂၃ ၃၉ ၃၆ ၇၅
အမည်မပေါက် အလက(ခွဲ)မှောင်ကွန်(၂) မှောင်ကွန်ရွာသစ် ၂၉ ၄၅ ၅၂ ၉၇
အလက-ဒွေ့ခဲလ် ဒွေ့ခဲလ် ၄၅ ၁၀၈ ၁၀၂ ၂၁၀
မူလွန်(ခေါပီးရှစ်) ခေါပီးရှစ် ၂၉ ၅၆ ၅၂ ၁၀၈
သီးဘွာလ် ၄၄ အထက-သီးဘွာလ် သီးဘွာလ် ၅၂ ၁၅၃ ၁၃၂ ၂၈၅
စတောမ် ၄၅ မူလွန်(စတောမ်) စတောမ် ၆၆ ၁၄၇ ၁၄၉ ၂၉၆
ဗန်ဗား ၄၆ အလက-ဗန်ဗား ဗန်ဗား ၄၃ ၇၆ ၇၂ ၁၄၈
လိုင်းဇောလ် ၄၇ မူလွန်(လိုင်းဇောလ်) လိုင်းဇောလ် ၂၈ ၄၂ ၃၆ ၇၈
အမက-အာအိုမွန် အာအိုမွန် ၁၈ ၃၀ ၂၃ ၅၃
ခေါထီရ် ၄၈ အလက-ခေါထီရ် ခေါထီရ် ၉၃ ၁၈၅ ၁၈၆ ၃၇၁
မူလွန်(ရိခေါဒါရ်) ရိခေါဒါရ်ရွာဟောင်း ၁၈ ၅၀ ၄၃ ၉၃
ထိန်းစာန်း ၄၉ အထက(ခွဲ)ထိန်းစာန်း ထိန်းစာန်း ၇၁ ၁၂၄ ၁၃၃ ၂၅၇
အမက-ဖွန်သဲ ဖွန်သဲ ၂၇ ၄၆ ၅၁ ၉၇
ဆအက် ၅၀ အလက-ဆအက် ဆအက် ၂၄ ၅၄ ၆၆ ၁၂၀
အလက(ခွဲ)ရှာလ်လမ် ရှာလ်လမ် ၃၇ ၇၉ ၇၆ ၁၅၅
ကြောင်ဟွေ့ ၅၁ မူလွန်(ကြောင်ဟွေ့) ကြောင်ဟွေ့ ၃၆ ၅၂ ၇၃ ၁၂၅
သီးကျိရ် ၅၂ အလက(ခွဲ)-သီးကျိရ် သီးကျိရ် ၇၃ ၁၂၀ ၁၃၇ ၂၅၇
အလက(ခွဲ)မွှန်လွှ မွှန်လွှ ၃၂ ၆၂ ၆၆ ၁၂၈
ကျော့သဲ ၅၃ အလက-ကျော့သဲ ကျော့သဲ ၄၉ ၈၆ ၉၃ ၁၇၉
အမက-ဟိုင်ဟဲင်း ဟိုင်ဟဲင်း ၁၅ ၂၉ ၂၈ ၅၇
အမက-လျန်နှာ(၁) လျန်နှာ ၂၀ ၃၀ ၂၃ ၅၃
အမည်မပေါက် အမက-လျန်နှာ(၂) လျန်နှာရွာသစ် ၁၂ ၂၁ ၂၁ ၄၂
အမှတ်(၂)စုစုပေါင်း ၅၂၃၅ ၉၉၆၄ ၁၀၄၀၆ ၂၀၃၇၀ ၈၉
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁+၂)စုစုပေါင်း ၁၀၁၇၆ ၁၈၉၂၅ ၂၀၃၄၅ ၃၉၂၇၀ ၁၆၉

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: