မင်းတပ်မြို့နယ် အမတ်လောင်းစာရင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် မဲရုံစာရင်း

TCP-Hakha| November 6, 2020| Mindat Township

Pyithu Hluttaw, Mindat Township

 1. Mr. Nay Lin Aung, NLD
 2. Mr. Naing Kee, UBP
 3. Mr. Shwe Naing, CNLD
 4. Mr. Hung Ngai, USDP

 

Amyotha Hluttaw No. 6, Mindat Township

 1. Mr. Kaa Hung Kee, UBP
 2. Dr. Ngai Tam Maung, NLD
 3. Mr. Saw Mana, Independent,
 4. Mr. Ha Shing Bawi, USDP
 5. Ms. Hung Yaung, CNLD

 

Pyine Hluttaw, Constituency No. 1, Mindat Township

 1. Mr. Thang Chun Phe, NLD
 2. Mr. Hman Tun Gei, CNLD
 3. Mr. Shing Law Kee, UBP
 4. Mr. Awm Gei Ling, USDP

 

Pyine Hluttaw, Constituency No. 2, Mindat Township

 1. Mr. Tam Khaw Gei, UBP
 2. Mr. Thang Ling, USDP
 3. Mr. Mana Kee, CNLD
 4. Mr. Hung Naing, NLD
 5. Mr. Awm Ha, I
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ လျာထားမဲရုံအရေအတွက်နှင့် လျာထားမဲရုံတည်နေရာစာရင်း
ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်မြို့နယ်၊ မဲရုံစုစုပေါင်း ( ၁၁၆ ) ရုံ
စဉ် ရပ်ကွက်/
ကျေးရွာအုပ်စု
စဉ် မဲရုံ

မှတ်
မဲရုံတည်နေရာ လာရောက်မဲ
ထည့်မည့်
ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ
အိမ်
ထောင်
စု
အရေ
အတွက်
မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ မဲရုံစာရင်းချုပ် မဲရုံ
အရေ

တွက်
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
အရှေ့ပြင်ရပ်ကွက် အထက -၂ ၂၁၆ ၃၇၅ ၄၆၀ ၈၃၅ ၃၇၅ ၄၆၀ ၈၃၅
အထက -၂ ၂၀၆ ၂၉၄ ၂၈၇ ၅၈၁ ၂၉၄ ၂၈၇ ၅၈၁
အထက -၂ ၂၆၆ ၄၆၄ ၄၉၅ ၉၅၉ ၄၆၄ ၄၉၅ ၉၅၉
ဘဝသစ်ရပ်ကွက် အမက-၅ ၁၅၈ ၂၄၉ ၂၈၅ ၅၃၄ ၂၄၉ ၂၈၅ ၅၃၄
အမက-၂ ၁၂၂ ၂၀၆ ၂၅၄ ၄၆၀ ၂၀၆ ၂၅၄ ၄၆၀
အမက-၂ ၁၂၅ ၁၈၆ ၂၄၇ ၄၃၃ ၁၈၆ ၂၄၇ ၄၃၃
ဘော(၁) ဘော(၁)(အမက) ဘောကျေးရွာ ၃၀ ၅၆ ၅၇ ၁၁၃ ၅၆ ၅၇ ၁၁၃
အော်လောင်းပန်း(မူလွန်) အော်လောင်းပန်း ၂၇ ၄၄ ၄၆ ၉၀ ၄၄ ၄၆ ၉၀
ဝီလူး(အမက) ပိန်ရိန်းကျေးရွာ* ၂၅ ၂၉ ၃၇ ၆၆ ၇၁ ၉၀ ၁၆၁
ဝီလူးကျေးရွာ ၃၆ ၄၂ ၅၃ ၉၅
သွီပန်း ၁၀ မြိုင်(အမက) သွီပန်း ၂၄ ၁၅ ၃၉ ၁၁၃ ၁၂၄ ၂၃၇
မြိုင် ၁၃ ၁၇ ၂၅ ၄၂
ဘွန်း ၁၇ ၂၂ ၂၄ ၄၆
ထွီရိန် ၃၁ ၅၀ ၆၀ ၁၁၀
၁၁ မိုင် (၄၀) (မူလွန်) မိုင် (၄၀) ၃၂ ၅၁ ၅၉ ၁၁၀ ၅၁ ၅၉ ၁၁၀
စွန်တောင် ၁၂ စွန်တောင် (အလက) ဒပ်သာကျေးရွာ ၁၈ ၂၀ ၂၇ ၄၇ ၁၇၁ ၁၈၂ ၃၅၃
စွန်တောင်ကျေးရွာ ၆၁ ၈၅ ၈၉ ၁၇၄
ဆိန်ပေါက်ကျေးရွာ ၁၃ ၁၆ ၁၆ ၃၂
ဒပ်နူးကျေးရွာ ၁၃ ၁၁ ၂၄
နှုန်းဘုံကျေးရွာ ၂၂ ၃၇ ၃၉ ၇၆
မနာတာ ၁၃ မနာတာ (အထက) ခေါက်ထားကျေးရွာ ၁၁ ၁၈ ၁၉ ၃၇ ၈၆ ၉၈ ၁၈၄
တောင်ကုန်းကျေးရွာ ၂၃ ၃၅ ၃၆ ၇၁
မနာတာကျေးရွာ ၂၃ ၃၃ ၄၃ ၇၆
၁၄ ပိုင်းတွီ(အမက) ပိုင်းတွီကျေးရွာ ၃၅ ၆၀ ၅၉ ၁၁၉ ၁၁၄ ၁၁၅ ၂၂၉
ပီဟူးကျေးရွာ* ၂၂ ၄၂ ၄၄ ၈၆
မှန်လောင်းကျေးရွာ* ၁၂ ၁၂ ၂၄
၁၅ ပလုံတွီ (အမက) ပလုံတွီကျေးရွာ ၁၇ ၂၇ ၃၅ ၆၂ ၂၇ ၃၅ ၆၂
၁၆ လွဲပန်း(အမက) တောင်သာယာကျေးရွာ ၁၅ ၂၀ ၃၄ ၅၄ ၇၉ ၉၉ ၁၇၈
ရန်းချောင်းကျေးရွာ ၁၂ ၁၉ ၂၂ ၄၁
လွဲပန်းကျေးရွာ ၂၂ ၄၀ ၄၃ ၈၃
​လှေ့ချမ်း ၁၇ ​လှေ့ချမ်း(အမက) လှေ့ချမ်း ၃၆ ၅၄ ၆၁ ၁၁၅ ၁၂၇ ၁၄၆ ၂၇၃
ခွဲလုံသာ ၂၄ ၃၇ ၄၄ ၈၁
လာပန်း ၂၅ ၃၆ ၄၁ ၇၇
၁၈ စပ်ကောက်
(ဘကကျောင်း)
စပ်ကောက် ၂၉ ၅၃ ၅၈ ၁၁၁ ၇၉ ၈၄ ၁၆၃
မသုံနူး ၁၄ ၂၆ ၂၆ ၅၂
၁၉ ​ဒန်ဒီး (အမက) ​ရွှေတွင်းတူး* ၁၈ ၄၀ ၅၇ ၉၇
ဒန်းဒီး* ၂၆ ၂၂ ၃၃ ၅၅
နတ်ကြီးကွေ့* ၁၅ ၂၄
အွယ်ရေး ၂၀ အွယ်ရေး (အလကခွဲ) ထာလောင်းကျေးရွာ ၃၃ ၆၄ ၆၀ ၁၂၄ ၁၇၆ ၁၇၄ ၃၅၀
လှီယောကျေးရွာ ၁၂ ၁၆ ၂၇ ၄၃
လှိရုံးကျေးရွာ ၂၀ ၄၂ ၃၄ ၇၆
အွယ်ရေး ၂၅ ၅၄ ၅၃ ၁၀၇
၂၁ ပန်းပါ(အမက) ကိန်းယွင်းကျေးရွာ ၁၄ ၂၀ ၂၃ ၄၃ ၇၄ ၈၇ ၁၆၁
တွီပလင်းကျေးရွာ ၂၄ ၁၁ ၁၃ ၂၄
ပန်းပါကျေးရွာ ၁၉ ၄၃ ၅၁ ၉၄
မရှိန်းလှော် ၂၂ ဝုမ်းခုမ်(အမက) ဘုရားစခန်းကျေးရွာ* ၃၂ ၅၂ ၅၃ ၁၀၅ ၂၇၂ ၃၂၇ ၅၉၉
မရှိန်းလှော်ကျေးရွာ ၇၁ ၁၃၀ ၁၃၉ ၂၆၉
ဝုမ်းခုန်ကျေးရွာ* ၆၃ ၉၀ ၁၃၅ ၂၂၅
၂၃ လှော်ဝ(အမက)  လှော်ဝကျေးရွာ ၃၂ ၅၇ ၅၅ ၁၁၂ ၅၇ ၅၅ ၁၁၂
၁၀ မသူး ၂၄ မသူး(မူလွန်) မသူးကျေးရွာ ၈၂ ၁၁၄ ၁၃၄ ၂၄၈ ၁၄၅ ၁၆၂ ၃၀၇
ဝရဲကျေးရွာ ၂၄ ၃၁ ၂၈ ၅၉
၂၅ ချပ်(အထကခွဲ) ချပ်ကျေးရွာ ၅၆ ၇၇ ၉၃ ၁၇၀ ၁၁၆ ၁၄၀ ၂၅၆
တုံလာကျေးရွာ ၂၂ ၃၉ ၄၇ ၈၆
၂၆ မကြိုင်(အမက) ဒိုးယိုးကျေးရွာ* ၁၈ ၂၂ ၂၄ ၄၆ ၉၄ ၉၈ ၁၉၂
မကြိုင်ကျေးရွာ ၄၉ ၇၂ ၇၄ ၁၄၆
၁၁ ဝမ္မသူး ၂၇ ဝမ္မသူး(အထက) ထုံကိန်းကျေးရွာ ၂၀ ၃၃ ၃၅ ၆၈ ၁၂၂ ၁၂၁ ၂၄၃
ဝမ္မသူးကျေးရွာ ၇၇ ၈၉ ၈၆ ၁၇၅
၂၈ ခွီးရိန်(အလကခွဲ) ခွီးရိန်ကျေးရွာ ၆၁ ၉၉ ၁၁၂ ၂၁၁ ၁၆၉ ၁၉၅ ၃၆၄
ပလိပ်ထွီကျေးရွာ ၃၇ ၅၁ ၅၈ ၁၀၉
သရက်ကုန်းကျေးရွာ ၁၈ ၁၉ ၂၅ ၄၄
၁၂ ဟုန်းသာ ၂၉ ဟုန်းသာ(အမက) ခက်လောင်းကျေးရွာ ၁၀ ၁၅ ၁၈ ၃၃ ၄၉ ၆၁ ၁၁၀
ထိုရှိုင်းကျေးရွာ ၁၃
ဟုန်းသာကျေးရွာ ၂၁ ၂၇ ၃၇ ၆၄
၃၀ ဖျွဲ့(အမက) ဖျွဲ့ကျေးရွာ ၂၆ ၃၆ ၃၄ ၇၀ ၅၁ ၅၁ ၁၀၂
ဘောသာကျေးရွာ ၁၂
ရိုင်းရိန်းကျေးရွာ ၁၀ ၁၀ ၂၀
၁၃ ဝကောက် ၃၁ ဝကောက်(အမက) ဝကောက်ကျေးရွာ ၄၀ ၆၇ ၆၉ ၁၃၆ ၆၇ ၆၉ ၁၃၆
၃၂ ချုံ(အမက) ချုံကျေးရွာ ၃၄ ၆၅ ၆၀ ၁၂၅ ၆၅ ၆၀ ၁၂၅
၁၄ ခွဲလုံ ၃၃ ရှစ်မွှေး(အမက) ခွဲလုံကျေးရွာ ၄၀ ၅၄ ၆၃ ၁၁၇ ၁၀၃ ၁၂၀ ၂၂၃
ရှစ်မွှေးကျေးရွာ ၃၃ ၄၉ ၅၇ ၁၀၆
၃၄ လုပ်ရှဲ(အထကခွဲ) လုပ်ရှဲကျေးရွာ ၂၇ ၃၇ ၃၃ ၇၀ ၈၇ ၉၀ ၁၇၇
ချာခင်ကျေးရွာ ၂၂ ၃၀ ၃၃ ၆၃
မဲဝေါင်းကျေးရွာ ၁၇ ၂၀ ၂၄ ၄၄
၁၅ မွီတွီ ၃၅ မွီတွီ(မူလွန်) မွီတွီကျေးရွာ ၆၂ ၁၀၇ ၁၁၁ ၂၁၈ ၁၄၇ ၁၄၇ ၂၉၄
ချီတုတ်ကျေးရွာ ၁၉ ၄၀ ၃၆ ၇၆
၃၆ လုပ်ခေး(အမက) လုပ်ခေးကျေးရွာ ၃၅ ၅၂ ၅၇ ၁၀၉ ၅၂ ၅၇ ၁၀၉
၁၆ လာလောင်းထွီး ၃၇ ဟန်းဘုံ(မူလွန်) ဟံဘုံကျေးရွာ ၅၆ ၄၆ ၅၁ ၉၇ ၁၀၀ ၁၀၇ ၂၀၇
လာလောင်းထွီးကျေးရွာ ၂၆ ၃၂ ၅၈
ဘန်းခွီကျေးရွာ ၁၀ ၁၀ ၂၀
အင်္ဂေါသာကျေးရွာ ၁၈ ၁၄ ၃၂
၃၈ ယာယော(အလကခွဲ) ယာယောကျေးရွာ ၆၃ ၆၃ ၅၇ ၁၂၀ ၁၁၅ ၁၁၁ ၂၂၆
ယှက်ကျေးရွာ ၃၃ ၄၄ ၇၇
သိန်းလောင်းကျေးရွာ ၁၉ ၁၀ ၂၉
၃၉ ​ဘောင်ထဲ(အမက) ဘောင်ထဲကျေးရွာ ၃၂ ၇၃ ၆၆ ၁၃၉ ၇၃ ၆၆ ၁၃၉
၄၀ ထင်ချောင်း(အလက) စံလယ်ကြီး* ၁၁၀ ၂၄ ၃၁ ၅၅ ၁၈၂ ၂၃၉ ၄၂၁
ကြက်ဥတင်* ၄၀ ၅၁ ၉၁
ထင်ချောင်းကျေးရွာ ၇၆ ၁၁၃ ၁၈၉
ဗောဓိကုန်း* ၄၂ ၄၄ ၈၆
၁၇ ကီးသာ ၄၁ ကီးသာ(အလက) ကီးသာကျေးရွာ ၃၈ ၅၆ ၇၅ ၁၃၁ ၁၀၁ ၁၁၂ ၂၁၃
မထိုးကျေးရွာ ၃၀ ၄၅ ၃၇ ၈၂
၄၂ ငရှောင်(မူလွန်) ငရှောင်ကျေးရွာ ၈၃ ၉၉ ၁၁၆ ၂၁၅ ၁၃၂ ၁၅၄ ၂၈၆
ဝန်းဝါကျေးရွာ ၂၂ ၃၃ ၃၈ ၇၁
၁၈ မကွီ ၄၃ မကွီ (မူလွန်ကျောင်း
ဆောင်ဟောင်း)
မကွီကျေးရွာ ၃၆ ၅၄ ၅၆ ၁၁၀ ၁၁၉ ၁၄၂ ၂၆၁
ဝေါက်ကြုပ်ကျေးရွာ ၂၅ ၂၆ ၃၄ ၆၀
ဖလောက်ကေးကျေးရွာ ၁၁
အေးသာယာကျေးရွာ* ၁၁ ၃၄ ၄၆ ၈၀
၁၉ ဒုံအိမ် ၄၄ လီလောင်း(အမကခွဲ) ဒုံအိမ်ကျေးရွာ ၃၀ ၃၉ ၅၀ ၈၉ ၁၇၄ ၁၉၄ ၃၆၈
မဲင်းကျေးရွာ ၃၇ ၅၆ ၅၃ ၁၀၉
ရှိန်းပါယ်ဒို* ၂၃ ၂၂ ၂၈ ၅၀
လီလောင်းကျေးရွာ ၄၂ ၅၇ ၆၃ ၁၂၀
၂၀ လှေးကောင်း ၄၅ လှေးကောင်း(အလက) မကြန်းအိမ်ကျေးရွာ ၆၈ ၁၁၂ ၁၂၆ ၂၃၈ ၂၀၇ ၂၄၀ ၄၄၇
လှေကောင်းကျေးရွာ ၇၇ ၉၅ ၁၁၄ ၂၀၉
၄၆ ဒေါက်ဒွေ(အလက) ဒေါက်ဒွေကျေးရွာ ၇၅ ၁၀၆ ၁၂၀ ၂၂၆ ၁၀၆ ၁၂၀ ၂၂၆
၄၇ ​ဘော(၃)(အမက) ဘော(၃)ကျေးရွာ ၄၇ ၅၉ ၇၅ ၁၃၄ ၇၀ ၈၆ ၁၅၆
ပါယ်စိမ်းကျေးရွာ ၁၁ ၁၁ ၂၂
၂၁ ​ပြေအုပ်စု ၄၈ ပြေ(အလကခွဲ) ပြေ ၇၀ ၁၀၄ ၁၂၃ ၂၂၇ ၁၇၅ ၁၉၅ ၃၇၀
​ကျော့တော် ၂၂ ၂၈ ၂၇ ၅၅
ပိန်ယော ၂၄ ၂၉ ၂၈ ၅၇
​တောထဲင်* ၁၆ ၁၄ ၁၇ ၃၁
၄၉ ပန်းအော့(အမက) ပန်းအော့ ၅၀ ၁၀၅ ၁၀၀ ၂၀၅ ၁၂၆ ၁၂၂ ၂၄၈
ရီတွီကျေးရွာ ၁၆ ၂၁ ၂၂ ၄၃
၂၂ ဖွီအုပ်စု ၅၀ ဖွီ(မူလွန်) ထယ်ပန်းကျေးရွာ ၃၁ ၄၅ ၅၅ ၁၀၀ ၁၄၈ ၁၇၁ ၃၁၉
ဖွီကျေးရွာ ၅၅ ၁၀၃ ၁၁၆ ၂၁၉
၅၁ အမ်လောင်း(အလကခွဲ) ရိပ်ကွင်းကျေးရွာ* ၁၃ ၂၈ ၃၁ ၅၉ ၁၀၄ ၁၁၃ ၂၁၇
လေလှိုင်းကျေးရွာ* ၁၇ ၂၇ ၃၆ ၆၃
အမ်လောင်းကျေးရွာ ၃၁ ၄၉ ၄၆ ၉၅
၂၃ ဟီးလောင်း ၅၂ ဟီလောင်း(အလက) ဟီးလောင်းကျေးရွာ ၈၂ ၁၂၁ ၁၂၈ ၂၄၉ ၁၂၁ ၁၂၈ ၂၄၉
၅၃ ခုံအိမ်(မူလွန်) ချွတ်ကျေးရွာ ၃၃ ၄၃ ၄၃ ၈၆ ၁၂၉ ၁၄၅ ၂၇၄
ခုံအိမ်ကျေးရွာ ၆၄ ၈၆ ၁၀၂ ၁၈၈
၂၄ မရှိယော ၅၄ မရှိယော(အမက) မရှိယော ၁၈ ၂၃ ၂၈ ၅၁ ၁၄၈ ၁၈၈ ၃၃၆
ဒီး၊အောင်ပန်း ၂၉ ၂၇ ၃၆ ၆၃
အိမ်မွှင်း ၂၈ ၂၄ ၃၇ ၆၁
ရက်သာ* ၃၀ ၂၇ ၃၁ ၅၈
ဝမ်း ၂၅ ၂၉ ၃၆ ၆၅
ရှိမ် ၁၃ ၁၆ ၁၅ ၃၁
ရှိမ်ရွှီ
၅၅ အေးစခန်း(အလက) အေးစခန်း ၄၇ ၅၆ ၆၅ ၁၂၁ ၇၁ ၇၉ ၁၅၀
ဖိဖေး ၁၄ ၁၅ ၁၄ ၂၉
၅၆ ကြားတော်(အလကခွဲ) မိန်ဟောင်း ၂၇ ၄၄ ၅၀ ၉၄ ၁၄၂ ၁၆၉ ၃၁၁
ကြားတော် ၇၀ ၉၈ ၁၁၉ ၂၁၇
၇၂၂၁ ၈၁၁၅ ၁၅၃၃၆
၂၅ စံပြရပ်ကွက် ၅၇ အထက-၁ ၂၄၃ ၃၄၂ ၄၅၄ ၇၉၆ ၃၄၂ ၄၅၄ ၇၉၆
၅၈ အထက-၁ ၂၃၀ ၃၈၃ ၄၇၈ ၈၆၁ ၃၈၃ ၄၇၈ ၈၆၁
၂၆ အနောက်ရပ်ကွက် ၅၉ အထကခွဲ(၃) ၃၂၄ ၆၀၀ ၇၁၅ ၁၃၁၅ ၆၀၀ ၇၁၅ ၁၃၁၅
၆၀ အထကခွဲ(၃) ၂၄၀ ၃၀၅ ၃၅၃ ၆၅၈ ၃၀၅ ၃၅၃ ၆၅၈
၆၁ အထကခွဲ(၃) ၁၄၉ ၂၄၉ ၂၉၆ ၅၄၅ ၂၄၉ ၂၉၆ ၅၄၅
၆၂ အလကခွဲ(ချောက်ဒို) ၁၄၀ ၃၆၉ ၃၁၅ ၆၈၄ ၃၆၉ ၃၁၅ ၆၈၄
၆၃ ဆောက်လုပ်ရေး ၉၈ ၃၀၉ ၃၃၃ ၆၄၂ ၃၀၉ ၃၃၃ ၆၄၂
၆၄ အလကခွဲ(ဆီးချဲ့) ၁၄၀ ၂၄၀ ၂၈၂ ၅၂၂ ၂၄၀ ၂၈၂ ၅၂၂
၂၇ မကွီအိမ်နူးရပ်ကွက် ၆၅ မကွီအိမ်နူး(အထက) ၁၂၅ ၂၂၄ ၂၄၇ ၄၇၁ ၂၂၄ ၂၄၇ ၄၇၁
၂၈ ထိန်ပြုံးရပ်ကွက် ၆၆ အမက ထိန်ပြုံး ၂၆ ၅၇ ၆၇ ၁၂၄ ၅၇ ၆၇ ၁၂၄
၂၉ ကြုံလောင်းရပ်ကွက် ၆၇ ကြုံလောင်း(အလက) ၅၃ ၉၅ ၁၀၈ ၂၀၃ ၉၅ ၁၀၈ ၂၀၃
၃၀ ကြာလေလှိုင်း ၆၈ ကြာလေလှိုင်း
(အထကခွဲ)
ကြာလေလှိုင်း ၆၈ ၁၀၁ ၁၁၃ ၂၁၄ ၁၃၃ ၁၄၈ ၂၈၁
ဒုမ်ဒို* ၂၉ ၃၂ ၃၅ ၆၇
၆၉ ကြာအိမ်နူး(မူလွန်) ကြာအိမ်နူး ၅၈ ၈၂ ၁၀၅ ၁၈၇ ၈၂ ၁၀၅ ၁၈၇
၇၀ မလိုင်(မူလွန်) မလိုင် ၃၆ ၃၄ ၅၅ ၈၉ ၅၉ ၉၀ ၁၄၉
လွှာ ၁၉ ၂၅ ၃၅ ၆၀
၇၁ လှိယော(အမက) ထွီးအိမ် ၁၉ ၂၇ ၃၁ ၅၈ ၇၃ ၈၀ ၁၅၃
လှိယော ၃၄ ၄၆ ၄၉ ၉၅
၃၁ မဒပ် ၇၂ မဒပ်(အထကခွဲ) မဒပ်ကျေးရွာ ၁၀၄ ၁၃၁ ၁၅၈ ၂၈၉ ၁၅၉ ၁၉၂ ၃၅၁
မရမ်ကျေးရွာ* ၂၃ ၂၈ ၃၄ ၆၂
၇၃ ပူကွန်း(အလကခွဲ) လုပ်ပဲကျေးရွာ ၄၂ ၆၄ ၆၁ ၁၂၅ ၁၃၂ ၁၃၈ ၂၇၀
ပူကွန်းကျေးရွာ* ၆၁ ၆၈ ၇၇ ၁၄၅
၇၄ ​ထေပန်း(အမက) ပွီးကျေးရွာ ၁၆ ၆၅ ၇၅ ၁၄၀
ဒါးတော်ကျေးရွာ ၂၅ ၃၃ ၃၂ ၆၅
ထေပန်းကျေးရွာ ၂၃ ၂၅ ၃၄ ၅၉
၃၂ မဒါအိမ်နူး ၇၅ ဒိုင်လှိမ်းမဆန် (အမက) လှိမ္မဆန်ကျေးရွာ ၂၇ ၃၈ ၄၁ ၇၉ ၉၉ ၈၉ ၁၈၈
မဒါအိမ်နူးကျေးရွာ ၂၈ ၅၀ ၃၉ ၈၉
မဆန်ကျေးရွာ ၁၁ ၂၀
၇၆ ထားအိမ်နူး(အထကခွဲ) မထားအိမ်နူးကျေးရွာ ၇၇ ၁၀၁ ၁၂၅ ၂၂၆ ၁၀၁ ၁၂၅ ၂၂၆
၃၃ ကင်းလှိ ၇၇ ကင်းလှိ(အထကခွဲ) ကင်းလှိကျေးရွာ ၇၁ ၉၅ ၁၂၉ ၂၂၄ ၉၅ ၁၂၉ ၂၂၄
၇၈ မအောင်း(အလက) မအောင်းကျေးရွာ ၅၆ ၆၉ ၈၆ ၁၅၅ ၆၉ ၈၆ ၁၅၅
၃၄ အုံအုပ်စု ၇၉ အုံ(အထက) ချိုင်ကျေးရွာ ၆၁ ၇၉ ၈၇ ၁၆၆ ၁၇၂ ၂၀၀ ၃၇၂
အုံကျေးရွာ ၇၉ ၉၃ ၁၁၃ ၂၀၆
၈၀ ခုလှူး(အမက) ခုလှူးကျေးရွာ ၂၉ ၃၈ ၃၉ ၇၇ ၆၆ ၈၁ ၁၄၇
နှုန်းကျေးရွာ ၂၄ ၂၈ ၄၂ ၇၀
၃၅ ရှစ်အုပ်စု ၈၁ ရှစ်(အလက) ရှစ်ကျေးရွာ ၁၁၇ ၁၇၃ ၁၈၅ ၃၅၈ ၁၇၃ ၁၈၅ ၃၅၈
၃၆ ဒုတ်အုပ်စု ၈၂ ဒုတ်(အထကခွဲ) ဒုတ်ကျေးရွာ ၆၇ ၁၂၆ ၁၂၅ ၂၅၁ ၁၇၆ ၁၇၂ ၃၄၈
ခါရှိတ်ကျေးရွာ* ၂၄ ၅၀ ၄၇ ၉၇
၈၃ တွီလီ(အလကခွဲ) တွီလီကျေးရွာ* ၄၈ ၁၀၀ ၈၁ ၁၈၁ ၁၀၀ ၈၁ ၁၈၁
၈၄ အထက်ဆာဒူး (မူလွန်) အထက်ဆာဒူးကျေးရွာ ၃၄ ၅၈ ၅၅ ၁၁၃ ၆၈ ၇၁ ၁၃၉
အောက်ဆာဒူးကျေးရွာ ၁၁ ၁၀ ၁၆ ၂၆
၃၇ ပန်းသွယ် ၈၅ ပန်းသွယ်(အမက) ပန်းသွယ်ကျေးရွာ ၃၄ ၄၆ ၄၇ ၉၃ ၄၆ ၄၇ ၉၃
၈၆ လှိရိန်း(အလက) ဖွီစောင်းကျေးရွာ ၂၅ ၃၇ ၄၇ ၈၄ ၁၁၁ ၁၃၇ ၂၄၈
လှိရိန်းကျေးရွာ ၅၉ ၇၄ ၉၀ ၁၆၄
၃၈ လှိမ်းမဆန် ၈၇ လှိမ်းမလှန်း(အမက) လှိမ်းမလှန်းကျေးရွာ ၃၈ ၇၁ ၆၅ ၁၃၆ ၇၁ ၆၅ ၁၃၆
၈၈ သိမ်း(အမက) သိမ်းကျေးရွာ ၁၆ ၃၁ ၂၇ ၅၈ ၃၁ ၂၇ ၅၈
၃၉ ပြုံးအုပ်စု ၈၉ ပြုံး(အမက) ပြုံးကျေးရွာ ၂၄ ၃၁ ၂၃ ၅၄ ၃၁ ၂၃ ၅၄
၉၀ ဘောင်(အမက) ဘောင်ကျေးရွာ ၄၇ ၈၃ ၉၉ ၁၈၂ ၈၃ ၉၉ ၁၈၂
၄၀ ရိုအုပ်စု ၉၁ ရို(အလက) ရိုကျေးရွာ ၇၉ ၁၃၀ ၁၃၉ ၂၆၉ ၁၃၀ ၁၃၉ ၂၆၉
၄၁ မချုံအုပ်စု ၉၂ မချုံ(အမက) မချုံကျေးရွာ ၂၅ ၃၁ ၄၃ ၇၄ ၇၄ ၁၀၂ ၁၇၆
ဖိုးခယိုကျေးရွာ* ၃၆ ၄၃ ၅၉ ၁၀၂
၄၂ တွီဒိန် ၉၃ တွီဒိန်(အမက) ၅၅မိုင်ကျေးရွာ* ၁၅ ၁၉ ၂၀ ၃၉ ၄၉ ၅၈ ၁၀၇
တွီဒိန်ကျေးရွာ ၁၆ ၃၀ ၃၈ ၆၈
၉၄ လုံခါး(အမက) လုံခါးကျေးရွာ ၁၄ ၂၆ ၃၃ ၅၉ ၅၆ ၆၀ ၁၁၆
၅၆မိုင်ကျေးရွာ* ၂၁ ၃၀ ၂၇ ၅၇
၄၃ ကာအိမ် ၉၅ ကာအိမ်(မူလွန်) ကာအိမ် ၄၆ ၆၈ ၆၄ ၁၃၂ ၆၈ ၆၄ ၁၃၂
၉၆ ကိပ်နား(အမက) ကိပ်နား ၁၄ ၂၇ ၂၀ ၄၇ ၂၇ ၂၀ ၄၇
၄၄ ခင်ဖောင် ၉၇ ခင်ဖောင်(အလက) ခင်ဖောင်ကျေးရွာ ၅၂ ၈၃ ၉၂ ၁၇၅ ၁၀၀ ၁၀၇ ၂၀၇
လိပ်ဆိုးကျေးရွာ ၁၇ ၁၅ ၃၂
၉၈ ရွှင်းတွီ(အလကခွဲ) ရွှင်းတွီကျေးရွာ ၆၇ ၁၂၂ ၁၂၉ ၂၅၁ ၁၂၂ ၁၂၉ ၂၅၁
၄၅ ရပ်ဒုတ် ၉၉ ရပ်ဒုတ်(အလက) ရပ်ဒုတ်ကျေးရွာ ၄၁ ၆၉ ၇၃ ၁၄၂ ၆၉ ၇၃ ၁၄၂
၁၀၀ ​လွေးသာ(အမက) မာဆိတ်ကျေးရွာ ၃၄ ၃၄ ၅၃ ၈၇
 လွေးသာကျေးရွာ ၃၃ ၃၁ ၄၉ ၈၀
၄၆ အောက်ချိုင် ၁၀၁ အောက်ချိုင်(အထက) အောက်ချိုင်ကျေးရွာ ၁၁၃ ၈၆ ၁၂၁ ၂၀၇ ၁၂၄ ၁၆၂ ၂၈၆
လိုင်ကွီဖုန်းကျေးရွာ* ၁၆ ၁၇ ၃၃
လုံစူးကျေးရွာ ၂၂ ၂၄ ၄၆
၁၀၂ အထက်ချိုင်(အမက) အထက်ချိုင်ကျေးရွာ ၄၆ ၅၈ ၆၁ ၁၁၉ ၅၈ ၆၁ ၁၁၉
၄၇ ရိုးဖောင် ၁၀၃ ရိုးဖောင်(အလက) ရိုးဖောင် ၄၈ ၉၃ ၉၃ ၁၈၆ ၉၃ ၉၃ ၁၈၆
၄၈ ကြုတ် ၁၀၄ ကြုပ်(ရွာဟောင်း) ကြုတ်ရွာဟောင်း ၈၀ ၁၁၄ ၁၃၃ ၂၄၇ ၁၁၄ ၁၃၃ ၂၄၇
၁၀၅ ကြုပ်(ရွာသစ်) (အမက) ကြုတ်ရွာသစ် ၂၁ ၄၀ ၄၂ ၈၂ ၄၀ ၄၂ ၈၂
၁၀၆ လှတွီ(မူလွန်) လှတွီ ၆၀ ၁၀၁ ၉၅ ၁၉၆ ၁၀၁ ၉၅ ၁၉၆
၄၉ ကျွန်နန် ၁၀၇ ကျွန်နန်(အမက) ကျွန်နမ် ၁၉ ၂၇ ၂၄ ၅၁ ၄၈ ၅၀ ၉၈
ကျွန်နမ်ရွာသစ်* ၁၅ ၂၁ ၂၆ ၄၇
၁၀၈ လွင်စုမ်(အမက) လွင်စုမ်ကျေးရွာ* ၃၃ ၄၆ ၄၉ ၉၅ ၄၆ ၄၉ ၉၅
၁၀၉ လုံပုမ်(မူလွန်) လုံပုမ်ကျေးရွာ* ၃၀ ၄၀ ၄၂ ၈၂ ၄၀ ၄၂ ၈၂
၁၁၀ ကြန်နာမ် လုံစိုင်းကျေးရွာ* ၁၅ ၂၁ ၂၆ ၄၇ ၅၂ ၆၂ ၁၁၄
ကြာနာမ် ၂၃ ၃၁ ၃၆ ၆၇
၅၀ ​ဘွေရှိ ၁၁၁ ဘွေရှိ(မူလွန်) ​ဘွေရှိကျေးရွာ ၆၁ ၉၈ ၉၂ ၁၉၀ ၉၈ ၉၂ ၁၉၀
၅၁ ​ဝေးလောင်း ၁၁၂ ဝေးလောင်း(အလကခွဲ) တလံဗွီးကျေးရွာ* ၂၃ ၂၉ ၃၃ ၆၂ ၈၀ ၁၀၀ ၁၈၀
ဝေးလောင်းကျေးရွာ ၄၂ ၅၁ ၆၇ ၁၁၈
၁၁၃ လေရှိ(မူလွန်) လေရှိကျေးရွာ* ၅၃ ၉၀ ၉၀ ၁၈၀ ၉၀ ၉၀ ၁၈၀
၁၁၄ ရှစ်ဝါးနူး(အမက) ရှိဝါနူးကျေးရွာ ၂၉ ၃၂ ၄၀ ၇၂ ၃၂ ၄၀ ၇၂
၅၂ ရောင်လောင်း ၁၁၅ ရောင်လောင်း (အမက) ရန်းလောင်းကျေးရွာ ၄၆ ၁၂ ၆၈ ၇၀ ၁၃၈
ရောင်လောင်းကျေးရွာ ၆၁ ၆၅ ၁၂၆
၁၁၆ ရှစ်ဝါသား (အမကခွဲ) ရှစ်ဝါသားကျေးရွာ ၃၆ ၅၈ ၅၂ ၁၁၀ ၅၈ ၅၂ ၁၁၀
၇၂၃၉ ၈၁၃၁ ၁၅၃၇၀
စုစုပေါင်း ၉၃၄၆ ၂၁၆၈၁ ၂၄၃၆၁ ၄၆၀၄၂ ၁၄၄၆၀ ၁၆၂၄၆ ၃၀၇၀၆ ၁၁၆

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: