မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အသံ( The voice of PWDs)

စာေရးသူ

ဆလုိင္း L-ထဏ္း (မင္းတပ္)| ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ မတ္ (၁၁) | အျပည္ျပည္ဆုိ္င္ရာ လူ႔အခြင့္ေရးစာတမ္း အခ်က္ (၃၀) တြင္ လူတုိင္း တန္းတူ အခြင့္ေရး ရရွိဖုိ႔ကုိ အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူျဖစ္လာလ်ွင္ အေျခခံ ရပုုုိင္ခြင့္ေတြ ျဖစ္တဲ့ စား၀တ္ေနေရး၊ပညာေရး အျပင္ ေရရွည္ တည္တံံ႔ေသာ ဘ၀ရပ္တည္ မႈမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း တန္းတူ အခြင့္ေရး ရရွိဖုိ႔ ကုိ ယင္းစာတမ္းတြင္ပင္ ထပ္တူ ျပဌါန္း ထားပါသည္။ လူမူအသုိ္င္း ၀ုိင္း၏ ျပင္ပေရာက္လ်က္ရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ၄င္း စာတမ္းပါ လူ႕ အခြင့္ ေရးအား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရၾကသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

၂၀၁၄ သန္ေခါင္ စားရင္းအရ ျမန္မာ႔ လူဦးေရ၏ ၇.၄ %ရာခုိင္ႏူန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ရွိ မသန္စြမ္းသူဦးေရ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးမွတ္တမ္း၀င္လ်က္ရွိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ မသန္စြမ္း စစ္တမ္းေကာက္တဲ႔ခါမွာ မသန္စြမ္းမႈ တစ္စုံတရာျဖစ္ေနသူ ဦးေရ ၃၅၆၆၉ ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၄ သန္ေခါင္စားရင္းက ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူမူအသုိင္း၀ုိ္င္းထဲ ၀င္ဆန္႔မႈ ကုိ ျပန္ဆန္း စစ္ရာတြင္ မရွိသေလာက္အေျခေနကိုျမင္ေတြ႔ေနရ ျခင္းသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူမႈ အသုိင္း၀ုိင္း အျပင္ဘက္ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ရွိေနျခင္းကုိ ေဖာ္ျပ လ်က္ရွိပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လူမႈ႕ ပတ္ ၀န္းက်င္ကုိ အက်ိဳး မျပဳနိင္သည့္ လူတန္းစားမ်ား မိမိလူျဖစ္က်ိဳးမနပ္သူမ်ား၊မိသားစုကု္ိ အက်ိဳးမျပဳ သူမ်ား အျဖင့္ ထင္ျမင္ေနၾကသည္။ လူတုိင္းသည္ အားနည္းခ်က္မ်ားနဲ႔ မကင္းၾကေပ။ မည္သူမွ် ျပီးျပည့္စုံသူ မရွိေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လည္းလူသားမ်ားျဖစ္ေလရာ အားနည္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ မသန္စြမ္းမႈ တစ္စုံတရာကုိ ခံစားေနၾကရျခင္းသာျဖစ္သည္။

people with disabilities meeting by Ling Thang

ဟယ္လင္ဂယ္ရာ ေျပာခဲ့သည္မွာက်မတုိ႔၏ ခႏာကုိယ္ထက္က ခ်ြတ္ယြင္းမႈ က က်မအတြက္ မသန္စြမ္းမႈ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္တမ္းက်မတုိ႔ကုိ မသန္စြမ္းျဖစ္ေစတာက က်မ တုိ႕ရဲ႕ ခ်ြတ္ယြင္းမႈအေပၚ ၾကည့္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ တုန႔္ျပန္မႈ ကသာလွ်င္ က်မတုိ႔ကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္သြားေစတာပါ။ မွန္ပါသည္။ လူတုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ကုိယ္စီရိွသကဲ႔သုိ႔ လူတုိင္းသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ မသန္စြမ္းသူဆုိရာတြင္ မိမိ၏ အကူညီကုိ ေတာင္းဆုိသူအား ကူညီေပး နိင္လ်က္နဲ႔ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ျခင္း မၾကားေယာင္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိမိကုိ မ်က္မျမင္ နားမၾကားသူ ျဖစ္ေစသည္။ လူ႕ေဘာင္၏ စံသတ္မွတ္ ခ်က္ အရ မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ လူမႈ အသုိင္း၀ုိ္င္းထဲက ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ႔ ေခ်ာင္းထုိးျခင္းသည္ လူ႔ ေဘာင္အဖြဲ႕ စည္း၏ မသန္စြမ္းမႈ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မသန္စြမ္းမႈေလ်ာ့ခ်ေရးကို နည္းမ်ိဳးစုံုျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ၾကဳိးစားလာခဲ႔ၾကသည္။ ေဆးပညာနည္းျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ မသန္စြမ္း ရိပ္ျမဳံမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ တပုိင္တနိင္ ေဂဟာ စနစ္မ်ားျဖင့္ လည္း ေျဖရွင္းရန္ ၾကဳိး စားလာခဲ႔ၾကသည္။ ပရဟိတၱ စနစ္ျဖစ္လည္း လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္ေရးသည္ တစ္ျခားသူမ်ား လက္ထဲ          ၌သာ ရွိေနသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္စြမ္းသူ မ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္သည္ ကဂုဏာတရား အဆင့္သာရွိျပီး ကုိယ္ကုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ တန္းတူခံစားနိင္ေသာ လူ႔ အခြင့္ေရး နဲ႔ ေ၀းကြာလ်က္ရွိသည္။ သုိ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ရပုိင္ခြင့္ကုိ အျပည္႔၀ရ ရွိရန္ လုိအပ္လာရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသံထြက္လာသည္ကေတာ့ “ ကၽြန္ပ္တုိ႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ကဂုဏာတရား၊ ပရဟိတၱ စနစ္ထက္ မိမိတို႔ ရပုိင္ခြင့္ တန္းတူ အခြင့္ေရးကုိသာ အလုိရွိသည္ဟူ၍  ျဖစ္သည္။ က်ေတာ္တုိ႔သာမာန္လူသားမ်ားလည္း မိမိရပုိင္ခြင့္အား ခ်ိုးေဖာက္ခံရလွ်င္ အခက္မ်ားစြာ နိမ့္က်တဲ့ ဘ၀ အေျခေနတြင္ ရုန္းကန္ေနက်စျမဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူထဲကလူသား မ်ားျဖစ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ ၀ုိ္င္း၀န္းျပီးလူမႈအသုိင္း၀န္းထဲ ျပန္လည္ထည့္သြင္းဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ပါျပီ။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက စတင္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္က ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတု စာခ်ဳပ္၊ ၂၀၃၀ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးပန္းတိုင္မ်ားစတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ ေတြအျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာျပဌာန္းခ်က္ ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ စံျပဳအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား စသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ေတြဟာလည္း မသန္စြမ္းသူေတြတန္းတူအခြင့္အေရးရရွိဖို႕အတြက္ကမၻာ့ကုလ သမဂၢကႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။  ျမန္မာနိင္ငံတြင္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မသန္စြမ္းဥဗေဒကုိ ျပဌါန္းကာ  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တြင္ မသန္စြမ္း နည္းဥဗေဒ ကုိ ျပဌါန္ျပီးသားျဖစ္ပါသည္။ နိင္ေတာ္ အစုိရအေနလည္း မသန္စြမ္းအေရးကုိ ထည့္သြင္ ေဆာင္ ရြြြက္လာျပီျဖစ္ပါသည္။

အထက္ကေဖာ္ျပခဲ႔သည့္အတုိင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လူမႈအသုိင္း၀ုိင္းအတြက္ တန္ဖုိးမဲ အမႈိက္ မ်ားမဟုတ္ေပ။ မသန္ေသာ္လည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသူမ်ား ကမၻာမွာ ဒူးနွင့္ေဒးရွိပါသည္။ Pastor Nick ဆုိသူ သည္ ေျခလက္ နွစ္ခုလုံးမပါေသာ္လည္း ကမၻာကုိ စိတ္စြမ္းအားအေပးနိင္ဆုံး စကားေျပာသူအျဖင့္ရပ္ တည္ေနနိင္သလုိ ဟယ္လင္ဂယ္ရာ တုိ႔လုိ ကမၻာေက်ာ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ မိမိ ပတ္၀န္ က်င္ ၌ျမင္ေတြ႕ရေသာမသန္စြမ္းသူ မ်ား ကုိ မိမိ တုိ႔ ၏ လူမႈတာ၀န္လစ္ဟင္းမႈျဖင့္ လူျဖစ္ရ မရႈံးေလေအာင္ ၀ုိ္င္း၀န္းလုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ သည္လူတိုင္း၏ ဘ၀ေပး တာ၀န္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 

Leave a Commnet

%d bloggers like this: