ဟားခါးမြို့နယ် အမတ်လောင်းစာရင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် မဲရုံစာရင်း

TCP-Hakha| 2020 November 5| Hakha Township

Pyithu Hluttaw, Hakha Township

 1. Mr. Ngun Maung, I/CNLD
 2. Mr. Sang Cung, USDP
 3. Mr. Tial Ling, NLD

Amyotha Hluttaw No. 11, Constituency No. 1, Hakha Township

1.Mr. Van Hmung, USDP

 1. Mr. Ram Ceu Hnin, CNLD
 2. Dr. Aye Aye Ngun, NLD

Amyotha Hluttaw No. 12, Constituency No. 2, Hakha Township

 1. 2. Mr. Ngun Vung, NLD
 2. Mr. Robin @Robin Zaathang, CNLD

Pyine Hluttaw, Constituency No. 1, Hakha Township

 1. Mr. Thla Hre, I
 2. Mr. Thang Cung @ Sonny Zahoe, NLD
 3. Mr. Phiar Maung, USDP
 4. Mr. Van Chan Ceu, CNLD
 5. Mr. Reuben, I

Pyine Hluttaw, Constituency No. 2, Hakha Township

 1. Mr. Ngun Khar, USDP
 2. Mr. Siang Mang, CNLD
 3. Mr. Sui Thio, NLD
 4. Ms. Iang Tial, I

 

ဟားခါးမြို့နယ်အတွင်းရှိမဲရုံအလိုက်နောက်ဆုံးအကြိမ်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (  ၁ + ၂   )
စဉ် ရပ်ကွက်/
ကျေးရွာအုပ်စု
စဉ် မဲရုံ
အမှတ်
မဲရုံတည်နေရာ လာရောက်မဲထည့်မည်
ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ
အိမ်ထောင်စု
အရေ
အတွက်
မဲဆန္ဒရှင် မဲရုံ
အရေ
အတွက်
ကျား ပေါင်း
ဈေးဟောင်းရပ်ကွက် အမကဈေးဟောင်း ကွက်သစ်ကွက်စိတ် ၁၄၇ ၆၉၁ ၄၃၁ ၁၁၂၂
ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ၁၄၃
ကာဆင်ခန်းမ ဈေးဟောင်းကွက်စိတ် ၂၀၃ ၄၄၅ ၅၃၁ ၉၇၆
ပြည်တော်သာရပ်ကွက် ပြည်တော်သာမူကြို မူကြိုကွက်စိတ် ၄၉၆ ၅၉၃ ၁၀၈၉
ဆေးရုံဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ၅၇
အမကပြည်တော်သာ အေဘီအမ်ကွက်စိတ် ၁၀၁ ၆၈၅ ၈၂၂ ၁၅၀၇
ဝိုင်အမ်စီအေကွက်စိတ် ၇၃
တလန်ဘိုကွက်စိတ် ၁၁၀
အမကဇာရာဘွာလ် ဂန်ဂေါလမ်းအထက်ကွက်စိတ် ၁၆၄ ၆၆၆ ၆၃၄ ၁၃၀၀
ဂန်ဂေါလမ်းအောက်ကွက်စိတ် ၇၃
လမ်းအထူး(၁၀)ကွက်စိတ် ၁၅
တပ်နယ်ကွက်စိတ် ၂၂၃
မြို့သစ်ရပ်ကွက် အထက(၂)သစ်ခွဆောင် Block-1 တလန်ဟရောန်းကွက်စိတ် ၂၃၃ ၅၄၆ ၅၇၁ ၁၁၁၇
ပြည်နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ၄၇
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဝန်ထမ်းအိမ်ယာ
ခန်းမဆောင်သစ် Block-2 ဂေါက်ကွင်းကွက်စိတ် ၁၅၉ ၆၉၀ ၇၃၂ ၁၄၂၂
ဆည်မြောင်းဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ၁၃
ဂေါက်ကွင်းဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ၆၂
Block-3 ကျောင်းကွက်စိတ် ၉၆
Block-4 ဘုရားကျောင်းကွက်စိတ် ၁၁၃
ရပ်ကွက်ရုံး Block-5 ရောန်းကွက်စိတ် ၁၁၇ ၄၅၅ ၅၅၈ ၁၀၁၃
Block-6 တလိုင်ဒေပ်ကွက်စိတ် ၈၆
GTI ကျောင်းဆောင်သစ် Block-7 ဘိုကွက်စိတ် ၂၂၅ ၆၃၈ ၅၈၉ ၁၂၂၇
ခရိုင်ထွေအုပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ၁၁
ဂျီတီအိုင်ကျောင်းဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ၁၁
ခရိုင်ရဲဝန်ထမ်းအိမ်ယာ
နတလသင်တန်းကျောင်းဝန်ထမ်း ၁၂
နတလသင်တန်းကျောင်းသား/သူ
ဟားခါးကောလိပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ၁၉
ဟားခါးကောလိပ်ကျောင်းသား/သူ
၁၀ အမကသီတာ သီတာကွက်စိတ် ၂၁ ၂၅ ၂၇ ၅၂
မြို့ဟောင်းရပ်ကွက် ၁၁ အမကဖါရ်ဟွာလ် မြို့ဟောင်းကွက်စိတ် ၂၃၂ ၂၇၁ ၃၀၆ ၅၇၇
ဟားခါးထာရ်(၁)ရပ်ကွက် ၁၂ အမကခွါဘဲ ချော့ခ်လှဲကွက်စိတ် ၃၅ ၂၄၄ ၂၆၀ ၅၀၄
ဇိန်မွှန်ကွက်စိတ် ၁၁၂
ဧဒင်ကွက်စိတ် ၇၅
နာဇရတ်ကွက်စိတ် ၄၄
၁၃ အမကဘဲအိုသဲ လုံဖွန်ကွက်စိတ် ၂၃ ၂၄၈ ၂၆၄ ၅၁၂
ဖိုင်ဇောင်းကွက်စိတ် ၅၀
ဆဲင်ရီးကွက်စိတ် ၃၀
ဗိုင်လမ်းကွက်စိတ် ၂၂
ခရိုင်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ
ဟားခါးထာရ်(၂)ရပ်ကွက် ၁၄ အထက(ခွဲ)မြို့ဟောင်း ကာနန်ကွက်စိတ် ၅၈ ၅၆၃ ၇၀၅ ၁၂၆၈
နာဟာအိုတလန်ကွက်စိတ် ၁၂၀
ကြာစိရောန်းကွက်စိတ် ၁၆၀
သီဖူလ်းလမ်းကွက်စိတ် ၅၁
မြို့ဟောင်းနေကွက်စိတ်
ပညာရေးကောလိပ်
ခွါဘဲ‌ အုပ်စု ၁၅ အမကနာဘွာလ် နာဘွာလ် ၄၄ ၅၃ ၆၉ ၁၂၂
၁၆ အမကလုံနှမ်း လုံနှမ်း ၁၃ ၁၇ ၁၃ ၃၀
ချွန်ကျုံးအုပ်စု ၁၇ အထကချွန်ကျုံး ချွန်ကျုံး ၂၁၀ ၂၆၉ ၃၀၈ ၅၇၇
၁၈ အမကထလဒ်သဲ ထလဒ်သဲ ၁၉၄ ၂၄၁ ၂၆၇ ၅၀၈
ဇိုးခွါးအုပ်စု ၁၉ အလကဇိုးခွါး ဇိုးခွါး ၁၆၉ ၂၁၃ ၂၃၂ ၄၄၅
၁၀ ဒါအိုချိမ်းအုပ်စု ၂၀ အလကဒါအိုချိမ်း ဒါအိုချိမ်း ၅၃ ၅၃ ၆၂ ၁၁၅
၂၁ အမကအိုင်ဗဲ အိုင်ဗဲ ၃၃ ၃၆ ၄၁ ၇၇
၂၂ အလကကျင်ခွါ ကျင်ခွါ ၉၉ ၁၀၇ ၁၁၉ ၂၂၆
၁၁ နှီရ်လောန်းအုပ်စု ၂၃ ကျန်မာရေးဆေးပေးခန်း နှီရ်လောန်း ၁၅၃ ၁၈၂ ၂၂၁ ၄၀၃
၂၄ အမကနှီရ်လောန်းကွက်သစ် နှီရ်လောန်းကွက်သစ် ၃၆ ၃၆ ၄၄ ၈၀
၁၂ ဖါရွန်းအုပ်စု ၂၅ အလက(ခွဲ)ဖာရွန်း ဖာရွန်း ၇၆ ၉၆ ၈၆ ၁၈၂
၂၆ အမကဖီရ်သီး ဖီရ်သီး ၃၄ ၄၁ ၄၁ ၈၂
၂၇ မူလွန်ဖိုင် ဖိုင် ၅၁ ၅၅ ၆၈ ၁၂၃
၁၃ ဗန်ဟားအုပ်စု ၂၈ အလကဗန်ဟား ဗန်ဟား ၆၇ ၈၄ ၇၈ ၁၆၂
၂၉ မူလွန်မှိုင်ခ မှိုင်ခ ၄၈ ၄၉ ၄၉ ၉၈
၁၄ ဘွာလ်တပ်အုပ်စု ၃၀ မူလွန်ဘွာလ်တပ် ဘွာလ်တပ် ၄၈ ၅၇ ၆၈ ၁၂၅
၃၁ အမကမန်နူး မန်နူး ၁၆ ၂၇ ၂၅ ၅၂
၃၂ အမကနေပြည် နေပြည် ၄၁ ၅၂ ၆၅ ၁၁၇
၁၅ မာလ်ဆောမ်အုပ်စု ၃၃ မူလွန်မာလ်ဆောမ် မာလ်ဆောမ် ၄၅ ၇၇ ၆၈ ၁၄၅
၃၄ မူလွန်ဟရောင်ဝင်း ဟရောင်ဝင်း ၂၇ ၂၅ ၃၃ ၅၈
၃၅ အလကဗန်တလန်း ဗန်တလန်း ၄၉ ၆၀ ၇၄ ၁၃၄
၁၆ ရင်ပီးအုပ်စု ၃၆ အလကရင်ပီး ရင်ပီး ၈၀ ၁၁၃ ၁၀၉ ၂၂၂
၃၇ အမကရင်သဲ ရင်သဲ ၁၁ ၁၄ ၁၁ ၂၅
၁၇ ရွာန်းအုပ်စု ၃၈ မူလွန်ရွာန်း ရွာန်း ၂၅ ၂၆ ၂၆ ၅၂
၃၉ အမကရွာန်းရွာသစ် ရွာန်းရွာသစ် ၇၂ ၅၂ ၅၈ ၁၁၀
၄၀ အမကရွာဒဲအိုး ရွာဒဲအိုး ၁၇ ၂၄ ၂၄ ၄၈
၁၈ သီနမ်းအုပ်စု ၄၁ အထက(ခွဲ)သီနမ်း သီနမ်း ၉၈ ၁၃၅ ၁၅၀ ၂၈၅
၄၂ အလက(ခွဲ)လမ်သုတ် လမ်သုတ် ၆၈ ၁၀၁ ၁၂၃ ၂၂၄
၄၃ အလက(ခွဲ)ရွာဗန်း ရွာဗန်း ၆၈ ၉၉ ၈၇ ၁၈၆
၄၄ အလက(ခွဲ)လုံကျွေး လုံကျွေး ၈၅ ၁၁၄ ၁၃၄ ၂၄၈
၁၉ သီဖူလ်းအုပ်စု ၄၅ အလကသီဖူလ်း သီဖူလ်း ၁၀၆ ၁၁၉ ၁၂၃ ၂၄၂
၄၆ မူလွန်ဟိုင်ရွန်း ဟိုင်ရွန်း ၅၉ ၇၃ ၇၆ ၁၄၉
၂၀ ဟရန်ဟရိန်းအုပ်စု ၄၇ မူလွန်ဟရန်ဟရိန်း ဟရန်ဟရိန်း ၅၅ ၇၀ ၇၃ ၁၄၃
၂၁ ဟိုင်ဖိုင်အုပ်စု ၄၈ မူလွန်ဟိုင်ဖိုင် ဟိုင်ဖိုင် ၁၇ ၁၆ ၁၈ ၃၄
၄၉ အလကဟာသာ ဟာသာ ၆၃ ၈၅ ၈၉ ၁၇၄
မဲဆန္ဒနယ်(၁)စုစုပေါင်း ၅၈၉၁ ၉၅၃၄ ၁၀၁၅၅ ၁၉၆၈၉ ၄၉
၂၂ ဆိုင်လိုသာရ်ရပ်ကွက် အမကဆိုင်လိုသာရ် ဆိုင်လိုသာရ်ရပ်ကွက် ၁၃၂ ၁၇၇ ၁၉၈ ၃၇၅
၂၃ ဆလုံပူးရပ်ကွက် အထကဆူရ်ခွား ဆလုံပူးရပ်ကွက် ၁၅၂ ၂၁၃ ၂၂၅ ၄၃၈
၂၄ ကျောဘုတ်ရပ်ကွက် စိန့်ဂျွန်းကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ကာနန်ကွက်စိတ် ၃၉ ၃၉၂ ၄၀၆ ၇၉၈
ဂါလိလဲကွက်စိတ် ၁၁၀
ဗက်တလင်ကွက်စိတ် ၁၀၂
စိန့်ဂျွန်းကိုယ်ပိုင်ကျောင်း လေဆင်ကွက်စိတ် ၁၄၀ ၄၆၈ ၅၁၅ ၉၈၃
ဟေဗရုန်ကွက်စိတ် ၇၉
ဧဒင်ကွက်စိတ် ၆၂
၂၅ ဈေးသစ်ရပ်ကွက် အထက(၄)ဟားခါး လေဆဲင်(ဘက်သနီ)ကွက်စိတ် ၁၀၅ ၇၆၉ ၉၀၇ ၁၆၇၆
မတူပီ(၂)ကွက်စိတ် ၃၀
မတူပီ(၃)ကွက်စိတ် ၆၃
အော်တိုကွက်စိတ် ၁၃၇
ဟာရ်မွန်ကွက်စိတ် ၁၆၇
ယာယီရုံ(ဗိုလ်ချုပ်လမ်း) မတူပီ(၁)ကွက်စိတ် ၄၉ ၄၁၉ ၅၂၁ ၉၄၀
တလန်ဘိုကွက်စိတ် ၇၁
အော်လိဖ်ကွက်စိတ် ၁၀၅
၂၅ ဈေးသစ်ရပ်ကွက် Alpha ကားရုံ(သီတာလမ်း) တောင်ဇလပ်လမ်းကွက်စိတ် ၅၁ ၂၆၀ ၃၂၄ ၅၈၄
သီတာလမ်းကွက်စိတ် ၇၉
အထက(၁)ဇဟူးဆောင် ကေစိ(၁)ကွက်စိတ် ၁၂၆ ၄၀၀ ၅၀၃ ၉၀၃
ကေစိ(၂)ကွက်စိတ် ၉၃
ဗိုလ်တိုက်ချွန်းခန်းမ ချယ်ရီလမ်းကွက်စိတ် ၆၂ ၆၄၁ ၇၉၇ ၁၄၃၈
ချယ်ရီဗိုလ်ချူပ်ကွက်စိတ် ၉၀
ကေထေဘို(၁)ကွက်စိတ် ၅၅
ကေထေဘို(၂)ကွက်စိတ် ၁၂၁
၁၀ မြို့တော်ခန်းမ ဒင်လို(၁)ကွက်စိတ် ၁၀၅ ၄၇၂ ၅၀၇ ၉၇၉
ဒင်လို(၂)ကွက်စိတ် ၄၇
လျှပ်စစ်လမ်းကွက်စိတ် ၈၄
၁၁ အလက(ခွဲ)ချင်းဦးစီး ချင်းဦးစီး(၁)ကွက်စိတ် ၁၁၃ ၇၇၃ ၈၅၁ ၁၆၂၄
ချင်းဦးစီး(၂)ကွက်စိတ် ၁၀၆
ချင်းဦးစီး(၃)ကွက်စိတ် ၈၂
၁၂ အလက(ခွဲ)ချင်းဦးစီး အနောက်ချင်းဦးစီး(ပုံနှိပ်အောက်) ၁၁၃ ၆၆၀ ၇၇၈ ၁၄၃၈
အနောက်ချင်းဦးစိး(ဂေါက်ကွင်းအလယ်) ၁၀၄
အနောက်ချင်းဦးစီး(ဘက်သနီ) ၁၆၇
၂၆ ကျန်ဗားအုပ်စု ၁၃ အမကကျန်ဗား ကျန်ဗား ၁၃ ၁၉ ၁၇ ၃၆
၁၄ အထကဘုံဇုံ ဘုံဇုံ ၂၃၂ ၃၂၈ ၃၄၈ ၆၇၆
၁၅ အလက(ခွဲ)လေအွမ်(က) လေအွမ်(က) ၆၅ ၇၀ ၈၀ ၁၅၀
၁၆ အမကကေဇွာ ကေဇွာ ၃၆ ၄၄ ၄၃ ၈၇
၁၇ အလကချောန်ကျွမ်း ချောန်ကျွမ်း ၁၀၆ ၁၄၁ ၁၄၃ ၂၈၄
၁၈ အလက(ခွဲ)လေအွမ်(ခ) လေအွမ်(ခ) ၆၈ ၇၉ ၈၁ ၁၆၀
၁၉ အလကသီလာခ့် သီလာခ့် ၁၀၈ ၁၄၇ ၁၃၈ ၂၈၅
၂၇ ခွာပီးအုပ်စု ၂၀ အလကခွာပီး ခွာပီး ၁၁၁ ၁၄၅ ၁၅၇ ၃၀၂
၂၁ အလကဒင်လိုပါး ဒင်လိုပါး ၈၂ ၁၁၇ ၁၁၃ ၂၃၀
၂၈ ဆတ္တားအုပ်စု ၂၂ အထကဆတ္တား ဆတ္တား ၁၀၉ ၁၄၈ ၁၇၀ ၃၁၈
၂၃ အမကဆတ္တားရွာဟောင်း ဆတ္တားရွာဟောင်း ၆၁ ၁၀၆ ၁၀၅ ၂၁၁
၂၄ အလက(ခွဲ)ဇာထာလ် ဇာထာလ် ၉၁ ၁၂၆ ၁၄၃ ၂၆၉
၂၉ ဆွမ်ဆင်အုပ်စု ၂၅ မူလွန်ဆွမ်ဆင် ဆွမ်ဆင် ၂၃ ၂၁ ၂၅ ၄၆
၂၆ အမကဟောက်ဆင် ဟောက်ဆင် ၁၇ ၁၈ ၂၄ ၄၂
၂၇ အလက(ခွဲ)လုံဟောက် လုံဟောက် ၃၀ ၃၉ ၄၁ ၈၀
၂၈ အမကသီလာခ့် သီလာခ့် ၄၅ ၅၃ ၆၄ ၁၁၇
၃၀ ဒေါင်ဗားအုပ်စု ၂၉ အလကဒေါင်ဗား ဒေါင်ဗား ၈၀ ၁၁၈ ၁၀၉ ၂၂၇
၃၁ ဒွမ်ဗားအုပ်စု ၃၀ အလက(ခွဲ)ဒွမ်ဗား ဒွမ်ဗား ၃၃ ၄၉ ၄၄ ၉၃
၃၁ အမကဖာဟာအို ဖာဟာအို ၁၈ ၁၉ ၂၀ ၃၉
၃၂ အမကပန်ဗား ပန်ဗား ၂၆ ၄၁ ၄၆ ၈၇
၃၂ ဖိုင်ဖာ(က)အုပ်စု ၃၃ မူလွန်ဖိုင်ဖာ(က) ဖိုင်ဖာ(က) ၄၁ ၅၆ ၆၄ ၁၂၀
၃၄ အလကဖိုင်ဖာ(ခ) ဖိုင်ဖာ(ခ) ၆၉ ၁၀၆ ၁၀၂ ၂၀၈
၃၃ ဘုံသွအုပ်စု ၃၅ အလကဘုံသွ ဘုံသွ ၅၁ ၆၁ ၇၄ ၁၃၅
၃၆ အမကလန်ဖို လန်ဖို ၂၄ ၂၆ ၂၅ ၅၁
၃၄ ဘွန်လုံးအုပ်စု ၃၇ အလကဘွန်လုံး ဘွန်လုံး ၉၆ ၁၃၁ ၁၄၃ ၂၇၄
၃၈ မူလွန်ဘွန်လုံး ဘွန်လုံး ၉၀ ၁၃၀ ၁၅၄ ၂၈၄
၃၅ လေပီးအုပ်စု ၃၉ အလကလေပီး လေပီး ၉၅ ၁၃၄ ၁၆၃ ၂၉၇
၃၆ လောက်လုံးအုပ်စု ၄၀ အလကလောက်လုံး လောက်လုံး ၁၅၆ ၂၀၁ ၂၂၀ ၄၂၁
၄၁ မူလွန်လီချား လီချား ၄၄ ၇၂ ၆၅ ၁၃၇
၃၇ လုံခင်းအုပ်စု ၄၂ အလကလုံခင်း လုံခင်း ၁၁၁ ၁၅၄ ၁၇၅ ၃၂၉
၃၈ လုံရန်းအုပ်စု ၄၃ အထက(ခွဲ)လုံရန်း လုံရန်း ၁၈၇ ၂၈၀ ၂၈၀ ၅၆၀
၄၄ အလကဖိုင်ဇောင်း ဖိုင်ဇောင်း ၁၀၀ ၁၈၆ ၁၆၇ ၃၅၃
၃၉ လုံသာရ်အုပ်စု ၄၅ အလကလုံသာရ် လုံသာရ် ၁၁၅ ၁၄၁ ၁၈၀ ၃၂၁
၄၆ မူလွန်မာအိုခွါး မာအိုခွါး ၃၉ ၄၉ ၆၁ ၁၁၀
မဲဆန္ဒနယ်(၂)စုစုပေါင်း ၅၇၁၃ ၉၁၉၉ ၁၀၃၁၆ ၁၉၅၁၅ ၄၆
စုစုပေါင်း ၁၁၆၀၄ ၁၈၇၃၃ ၂၀၄၇၁ ၃၉၂၀၄ ၉၅

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: