ဟားခါးေျမ အျငင္းပြားမူ သံုးသပ္ျခင္း _ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ယံုၾကည္မႈအေပၚ စိန္ေခၚျခင္း

Salai Van Bawi Mang: ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆံုး ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမူ အျမင့္ဆံုးေနရာအား တျခား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ  ၾကီးမ်ားအနက္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေနရာယူေနေသးသည္။ လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုဘြဲႏွင့္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားမွ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမူအဆင့္မွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ တစ္ဘက္ကေန အဂတိလိုက္စားမူမ်ားေသာ ျပည္နယ္သည္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွူ မရွိျခင္းမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္သာေနသည္။ ဟားခါးျမိဳ႕အေျခစိုက္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Chinbridge Institute ရဲ႕ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ စာတမ္းတစ္အရ ဟားခါးျပည္သူ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လာ္ေပးလာဒ္ယူမွူရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကည္သည္။ဤေဆာင္းပါးမွာ လက္ရွိ အျငင္းပြားျဖစ္ေနေသာ ဟားခါးျမိဳ႕ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၏ အိမ္ေျမကြက္ တိုးခ်ဲ႕သည့္အေပၚ ဟားခါးျပည္သူမ်ားမွ ကန္႕ကြက္သည့္ျဖစ္စဥ္အား စီမံကိန္းတြင္ ပြင္းလင္းျမင္သာမူမရွိျခင္း၊ ဟားခါးျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုေသာ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း ႏိုင္ငံေရး မတည္ျငိမ္မူ အေပၚ သံုးသပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမူ မရွိျခင္း

လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ တင္ဒါ ေခၚယူ ဆံုးျဖတ္ရာႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႕အပ္ျခင္းမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုမရွိသည္မွာ ထင္ရွားသိသာေနပါသည္။ ယခုတြင္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏      ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ဟားခါးျမိဳ႕ အိမ္ေျမကြက္ တိုးခ်ဲ႕သည့္အေပၚ ျပည္သူလူထုမ်ားမွ ပြင့္လင္းျမင္သာမွူမရွိဘူးဆိုျပီး  လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵျပကာ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းအား ကန္႕ကြက္ၾကပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ အေျခစိုက္ သတင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရဆိုလွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ စီမံကိန္းအေပၚ ျပည္သူမ်ားထံ ပြင့္လင္းျမင္သာမွူရွိစြာ အသိေပးျခင္း၊ ဆံုးရွုံး(သို႕) နစ္နာဖြယ္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားအား ညိွႏွိုင္း ေတြ႕ဆံုမွူမရွိဘဲ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားမပါဘဲ သူတို႕၏အလိုျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖြယ္ရွိသည္။ ေနာက္ျပီး ဒီေျမအိမ္ေျမကြက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ သံုးစြဲမည့္ဘက္ဂ်က္သည္ အစိုးရ၏ဘဏၰာေငြျဖင့္ မလံုေလာက္သျဖင့္ ကုမဏီမ်ားထံမွ ခန္႕မွန္းေငြ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္အား ေခ်းယူသြားမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ  ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မူလက္မူႏွင့္ စည္ပင္ဝန္ၾကီး ဦးစိုးထက္မွ ေျပာၾကားသြားသည္။ ထိုအေၾကြးေငြေၾကာင့္ တိုးခ်ဲ႕မည့္ အိမ္ေျမကြက္မ်ားအား တန္ရာ တန္ေၾကးသတ္မွတ္ျပီး ေရာင္းခ်သြားမည္ဟု ထံမွေျပာၾကားခဲ့သည္။     ထို႕ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ စီမံကိန္းအေပၚ ျပည္သူလုထုမ်ား၏ အယံုအၾကည္မရွိသည္မွာ ထင္ျမင္သာပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကုပၸဏီမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ား သတင္းမီဒီယာမ်ားထံမွ တဆင့္ ခ်ျပျခင္းမ်ားလည္းမရွိပါ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ အိမ္ေျမကြက္ တိုးခ်ဲ႕မည့္ ဧကေပါင္း ၆၀၀     ေက်ာ္တြင္လည္း အိမ္ေျမကြက္ ဘယ္ေလာက္ ထြက္ရွိျပီး၊ ဘယ္ေလာက္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမွလည္း ရွင္းလင္းမူမရွိသည့္အျပင္ ထိုအိမ္ေျမကြက္မ်ားအား လူမ်ိဳးျခားစီ ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ထိုေရာင္းခ်မည့္ ေျမကြက္မ်ားမွ ရရွိ    မည့္ ခန္႕မွန္းေခ်ေငြမ်ားလည္း ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုျခင္း မရွိပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစီမံကိန္းသည္ ျပည္သူထံ တိက်စြာ ရွင္းလင္းသင့္သည္။

ဘိုးဘြားပိုင္ေျမႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမူ

ဟားခါးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအဖြဲ႕၏ဦးေဆာင္မွူျဖင့္ The Hakha Post သတင္းဌာန၏ ရံုးတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမအသိမ္းခံမွူကိစၥမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းမွူတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမသည္ မရွိဘူးဟု အတင္းဓမၼ သိမ္းယူခဲ့ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား ေလးစားမူ  မရိွျခင္း နဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမွူမရွိဘဲ မတရားေသာ စီမံကိန္းအား ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသား လူမိ်ဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ဘိုးဘြားေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျပီး မွ်တမူအား ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ထိုေတာင္းဆိုမူသည္ မွန္ကန္သလို ျဖစ္သင့္သည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဟားခါးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအဖြဲ႕သည္ မေန႕တစ္ေန႕ကမွသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ျပီး သူ႕တို႕၏ ေတာင္းဆိုမွူမ်ားသည္လည္း ရွုပ္ေထြးမွူအမ်ားရွိၾကီးရွိေနသည္။ ဥပမာ- ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ားအား အသိမွတ္ျပဳျပီး မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္အပ္ျခင္း စသည္မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ပိုင္ဆိုင္မွူမဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး (သို႕) လူမူ႕အသိုင္းအဝန္းတစ္စု၏ ပိုင္ဆိုင္မူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္လာသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမဟု အသံုးျပဳရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သူ႕၏ ေနရာအေနအထားႏွင့္ လူမူ႕အေျခအေနႏွင့္ သမိုင္းအား ခ်ိန္ညိွျပီး ျပန္သံုးသပ္ရမွာ ျဖစ္သည္။

ဘိုးပြားပိုင္ေျမဆိုသည္မွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္အား ကိုယ္စားျပဳေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မွူသည္ အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိပါ။ ဥပေဒ ရူ႕ေထာင့္ျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဘိုးဘြားေျမဆိုသည္ ဥပေဒက အသိမွတ္ျပဳျခင္း မရွိပါ။ သို႕ေသာ္ ဥပေဒသည္ အျမဲ မွန္သည္ဆိုတာ မရွိပါ။ ဒီဥပေဒသည္ မွန္ကန္ျပီး မွ်တေသာ ဥပေဒ မဟုတ္မွန္းအား ျမန္မာနိုငံသားတိုင္းအသိပင္ျဖစ္သည္။ ျပီးလ်ွင္ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္တိုင္ ၂၀၀၇ တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမၼက ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကျငစာတမ္း ကတိစာခ်ဳပ္လည္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာျဖစ္သည္။ 

သို႕ေသာ္ ယခု ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမကိစၥသည္ အိမ္တြင္းေရး ကိစၥျဖစ္ေနသည္။ ဟားခါးအေျခေနျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ရွိတယ္ဆိုသည္ ခ်င္းျပည္သူလူထု အသိပင္ျဖစ္သည္။ ထို ဘိုးဘြားပိုင္ေျမအား ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ေက်းရြာပိုင္ သို႕မဟုတ္ ဘံုပိုင္ နယ္ေျမ အသံုးျပဳ စံမံခန္႕ခဲြမွူအား British Officer H.N.C Stevenson မွ ေလ့လာျပီး သူ႔၏ စာတမ္းတြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုရာမူယႏၵတရားသည္ ဘံုပိုင္ဆိုင္မူျဖစ္သည္ ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ျပီးရင္ ဟားခါး ႏွင့္ ထန္တလန္ဘက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မူ စီမံခန္႕ခြဲရာတြင္ ‘’Tlangram – အမ်ားပိုင္”(communal) ႏွင့္ “Bilram – ပုဂၢလိကပိုင္’’ (private) ေျမႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ သတ္မွတ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခဲ့ၾကသည္။ “Tlangram – အမ်ားပိုင္” ေျမတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ တစ္ဦးျခင္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ “lopi” ေတြလည္း ရွိသလို ဘံုပိုင္ေျမမ်ားလည္း ရွိသည္။ “Tlangram ရဲ႕ အႏွစ္သာရ ဆိုလိုရင္းကို ၾကည့္ရင္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ (သို႕) ဘံုပိုင္ဆိုင္ေသာ   နယ္ေျမမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ “Bilram ကေတာ့ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမလို သတ္မွတ္ေပမဲ့လည္း တစ္စံုတစ္ဦး တစ္ေယာက္က ပိုင္ဆိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ားက သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ေျမပိုင္ခြင့္ဆိုလိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ထိုေျမသည္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္လိုအပ္ခဲ့လွ်င္ ဌားယူအသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္။ ဥပမာ –    အျခားရြာမွ ေတာင္ယာခုတ္ဖို႕ေနရာ (သို႕မဟုတ္) ရြာအတြင္းမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အျခားရြာထံ အခေၾကးခြန္ျဖင့္ ဌားယူ  ၾကသည္။ ထို႕ေနရာတြင္ ဘိုးဘြာပိုင္ေျမဆိုသည္ အထက္ပါ ‘’Tlangram – အမ်ားပိုင္” ႏွင့္ “Bilram – ပုဂၢလိကပိုင္’’   ေျမႏွစ္မ်ိဳး၏ ပိုင္ဆိုင္မွူေအာက္တြင္သာ ရွိသည္။ အကယ္လို႕ မိသားစု(သို႕မဟုတ္)တစ္စုံတစ္ဦးမွ ေျမတစ္ခ်ိဳ႕အား ဒီေျမသည္ ကြ်န္ေတာ္၊မ၏ ဘိုးဘြားပိုင္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ေက်းရြာအတြင္း (သို႕) အမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚမွာ အမ်ားၾကီးမူတည္သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုလွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သူေတာင္းဆိုသည့္ ေျမေပၚတြင္ သူ႕မွာ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေျခမရွိလွ်င္ ထိုေျမသည္ အမ်ားပိုင္ေျမတြင္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မူကို အတိုခ်ံဳးရင္ ဟားခါးႏွင့္ထန္တလန္ဘက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမဆိုသည္ အမ်ားျပည္သူ၏ စည္းလံုးမူေပၚ တြင္ ရွိျပီး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အျပည့္အဝအား ဘယ္သူ တစ္စံုတစ္ဦးအေပၚ ထားရွိျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Hakha lamzawhnak (Photo: TCP)

ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မူအေပၚ ႏိုင္ငံေရးကစားျခင္း၏ စိန္ေခၚမူ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ(NLD) ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အလံုးအရင္း အႏိုင္ယူျပီး အစိုးရတာဝန္ယူလာခဲ့တာ ယခုဆိုလွ်င္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ သက္တမ္းသည္ ၄ ႏွစ္ျပည့္ခါနီးလာျပီ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မူအား ရယူျပီး ကတိေပးခဲ့သည္စီမံကိန္းမ်ား၏ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္မူအား  ၾကည့္လွ်င္ အားရေက်နပ္ဖြယ္မရွိပါ။ ျပည္နယ္ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေရး၊ အဂတိလိုက္စားမွူေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။

ထို႕ကဲ့သို NLD အခက္အခဲၾကံဳေနခ်ိန္တြင္ ဟားခါးျမိဳ႕ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မူလည္း ထပ္မံအခ်ိဳးခံေနျပီ ျဖစ္သည္။ ဒီကိစၥသည္ ရိုးရိုးေလးျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယခု အစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ အထူးသတိထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္တိုင္က သတိထားျပီး အစုအဖြဲ႕ (သို႕မဟုတ္) ပါတီတစ္ခု၏ အာေဘာ္မ်ားေအာက္တြင္  တိုက္ရိုက္ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ထို႕ကဲ့သို မဟုတ္လွ်င္ ခ်င္းျပည္သူလူထု ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဖြံျဖိဳးေရးအေပၚ အရမ္းထိခိုက္လာမွာ ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုလွ်င္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲေရာက္ဖို႕ တစ္ႏွစ္သာ က်န္ေနျပီ NLD ႏွင့္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ယခုကတည္းကေန စည္းရံုးေရး စလွူပ္ရွားၾကျပီျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၂၀  ေရြးေ ကာက္ပြဲ၏ စည္းရံုးေရး ေလညွင္းတိုက္ခိုက္မူတြင္ မေမွ်ာပါသြားဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လြပ္လပ္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္    ဖြံျဖိဳးေရးကို အထူးဂရူစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ျပီး သန္႕ရွင္းျပီး လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလွူပ္ရွားမူကိုသာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လိုလားေၾကာင္းကို ျပရမည့္အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

နိဂံုး
ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးသည္ ကဏၰအသီးသီးကေန ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွူလိုေနသည့္ အသိုင္းအဝန္းျဖစ္သည္။ ယခု ဟားခါးျမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လိုအပ္ေနသည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕က လိုအပ္သည္ ဆိုျပီး အတင္း အက်ပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကာ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထား မပါဘဲ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခု ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္မူအျငင္းအပြားသည္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။        ခ်င္းျပည္သူလူထု အခ်င္းအခ်င္း ညိွႏွိုင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာမည့္ကိစၥသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား ဆံုးရွူံးသည့္ ေျမမ်ာႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ တန္ရာတန္ေၾကးမ်ားအား အစိုးရမွ ညိွႏွိုင္းတိုင္ပင္ျပီး ေလွ်ာ္ေၾကးေပးရမွာ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ဆိုျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ ယံုၾကည္ျပီး မဲေပးခဲ့သည္ ျပည္သူေတြအား ဖြံျဖိဳးေရးနာမည္ေအာက္ျဖင့္ အနာမေပးမိဖို႕ ေရွာင္ရွားရမည္ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ဆိုလွ်င္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ေဂါက္သီးကြင္းသည္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုမွာ အစိုးရပိုင္မဟုတ္ဘဲ ပိုက္ဆံရွိေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအစုအဖြဲ႕မွ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ ဟုၾကားသိရသည္။ ၿမိဳ႕၏ ေနရာ အေနထားကိုၾကည့္လွ်င္ ထိုေဂါက္သီးကြင္း၏ ေနရာသည္ ၿမိဳ႕တိုးတက္ ဖြိ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ားႀကီး အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။   ထို႔ေၾကာင္ အစိုးရကေန ဟားခါးေျမ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိုေဂါက္သီး အားကစားကြင္းေနရာအား ေနရာသစ္ ထပ္မံရွာေဖြျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းရွိပါသည္။ စိတ္အား ထက္သန္ဖို႔သာ လိုအပ္သည္။ ေနာက္ျပီး အစိုးကိုယ္တိုင္သည္ ယခု ဟားခါးျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကေန ေကာင္းေကာင္းသင္ခန္းစာ ယူရမွ ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ    တျခားျမိဳ႔မ်ားအတြက္ျမိဳ႔ျပစီမံကိန္းမ်ားလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အထူးသျဖင့္ တစ္ျခားလူမ်ိဳးေတြ ေရာေနထိုင္သည့္   ပလက္ဝျမိဳ႕တို႕ဆိုလွ်င္ အထူးဂရုစိုက္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္သည္။

Salai Van Bawi Mang
29 Jan 2019
CNX

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: