အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္အမ်ားျပည္သူယုံၾကည္မႈ

0

စာေရးသူ- ဆလိုင္းရမ္ေလွထန္းႏွင့္ဆလိုင္းဗန္က်ဳံးလ်န္| The Chinland Post| 2019 December 30| ဒီမိုကေရစီကို အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖြင့္ဆိုနိုင္ပါသည္။ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (သို႔မဟုတ္) လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္ဟုလည္း အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုလို႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို “လူထုထံတြင္အာဏာရွိေသာစနစ္” ဟုအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ေခတ္သစ္နိုင္ငံစနစ္ (State system) တြင္ နိုင္ငံေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္မႈမွာ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ျပည္သူအားလုံး ပါဝင္ဖို႔မျဖစ္နိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိျမင္နားလည္ၿပီး ထိုေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တာဝန္သိသိတုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံက်င့္စဥ္တရား ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၊ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလိမ္လည္မႈႏွင့္ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္
ေကာင္းမြန္ေသာကိုယ္စားျပဳမႈ ျဖစ္ေပၚလာရန္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈ၊ မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို မဟုတ္မမွန္ ကတိကဝတ္ေပးျခင္းမ်ားက ကိုယ္စားျပဳမႈကို ညႇိုးႏြမ္းထိပါးေစနိုင္သည့္အတြက္ လြတ္လပ္၍ တရားမၽွတေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

အထူးသျဖင့္လူဦးေရ နည္းပါးေသာတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈ ျဖစ္နိုင္ေခ် ပိုမိုျမင့္မားသည္။ ဥပမာ-ခ်င္းျပည္နယ္ရွိေက်းရြာမ်ားသည္ ေသးငယ္ၿပီး လူဦးေရနည္းပါးလွသည့္အတြက္နိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ရြာသူရြာသား အားလုံးကို ယင္းတို႔၏ေက်းရြာမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိကဝတ္ေပးဖို႔ရန္ မခဲယဥ္းပါ။ ဤအေျခအေနအေၾကာင္းတရားက နိုင္ငံေရးသမားမ်ား အတြက္ ျပည္သူလူထုထံမွ မဲေပးေထာက္ခံမႈရရွိလာေအာင္ လွည့္ဖ်ားေသြးေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးတတ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ U Robin က ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာသည္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားသာမက ကိုယ္စားျပဳျခင္း ကိုယ္၌၏ ပုံရိပ္ကိုပင္ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစနိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမဲေပး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အထူးသတိထား ဂ႐ုျပဳရန္လိုအပ္သည္။ “ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားထက္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို မရွာေဖြသည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား မဲေပးေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ အေရး ပါသည္”ဟုလည္း ဦးေထာင္ဘိခ္ က သုံးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမည္မၽွ ေကာင္းမြန္ လာနိုင္ မည္ဟူသည့္အခ်က္သည္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားမွ ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ၾကသည္ဟူသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ အဓိကမူတည္ပါသည္။

အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူယုံၾကည္မႈ
အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူယုံၾကည္မႈ အားနည္းျခင္းက ယင္းတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းေၾကာင္းေဖာ္ၿပ နိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ Chinbridge Institute ၏သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္အရ သုေတသန ေမးျမန္းခ်က္ေျဖဆိုသူ လူဦးေရ ၆၅၈အနက္ ၇၄% က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံနိုင္ငံေရးသမားမ်ား (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ဝန္ႀကီးမ်ား)က အဂတိလိုက္စားၾကသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကၿပီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားကလည္း အဂတိလိုက္စားၾကသည္ ဟု ေမးျမန္းေျဖၾကားသူ ျပည္သူမ်ား အနက္ ၈၁% က ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္ ျပည္သူမ်ားမွ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအေပၚ အမ်ားျပည္သူယုံၾကည္မႈ အားနည္းသည္ကို ေယာင္ျပန္ဟပ္သည္။
အစိုးရႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္မႈ အားနည္းျခင္းသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္သာမဟုတ္ဘဲ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ အားနည္းမႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိသည္။

၂၀၁၉၊ဇန္နဝါရီ မွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ အဂတိ လိုက္စားမႈေကာ္မရွင္သို႔ ေရာက္ရွိသည့္တိုင္ၾကားစာ ၈၁၇၂ေစာင္ႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စစ္ေဆးဆဲ လက္က်န္ ၆၁၀ေစာင္၊ စုစုေပါင္းတိုင္ၾကားစာ ၈၇၈၂ေစာင္မ်ားအနက္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ၆၉ေစာင္သာ လက္ခံရရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဤတိုင္ၾကားစာ ၆၉ေစာင္အနက္ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ စစ္ေဆးရန္ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။ လႊဲေျပာင္းခဲ့ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသည္ကို ျပည္သူမ်ားမွ သိရွိနိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ အလြန္မ်ားျပားသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ Chinbridge Institute ၏သုေတသနတြင္ပါဝင္ေသာ ေျဖၾကားသူ ဦးေရ ၆၅၈ အနက္ ၈၄% က ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ အလြန္မ်ားျပားသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကၿပီး၊ ၆၁% က ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆုံးျပည္နယ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

သို႔ေသာ္အထက္ပါ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုင္ၾကားစာနည္းပါးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ အဂတိလိုက္စားျခင္း တိုင္ၾကားမႈနည္းပါးေနသလဲ ဟူသည့္အခ်က္မွာ အလြန္ပင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ သုေတသနတြင္ ေမးျမန္းထားသည့္ လူအေယာက္ ၆၅၈အနက္ ၆၁%က ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ ရာတြင္ အားစိုက္မႈအားနည္းသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားက အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုင္ၾကားျခင္းမျပဳၾကသလဲဟု ေမးျမန္းရာတြင္ ယင္းတို႔၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ မတူၾကေသာ္လည္း ၂၉%(အမ်ားဆုံး)ကမူ ျပည္သူမ်ားက တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ရန္ ေၾကာက္ရြံ့ၾကသည္ဟု ယူဆၾကၿပီး ၈%ကမူ တိုင္ၾကားလၽွင္လည္း ထိေရာက္မႈရွိမည္ မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္အမ်ားျပည္သူယုံၾကည္မႈ
အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူ၏ ယုံၾကည္ အားထားမႈ နိမ့္ပါးျခင္းက ျပည္သူႏွင့္လႊတ္ေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရးမည္မၽွ ေကာင္းမြန္ ေၾကာင္းႏွင့္ မည္မၽွယုံၾကည္အားထားေၾကာင္းကို ျပသသည္။ ဤအခ်က္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ မည္မၽွေကာင္းမြန္ေၾကာင္းကိုလည္း ေပၚလြင္ေစသည္။

ထို႔အျပင္၂၀၁၈အတြင္း Chinbridge Institute က ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ လူအေယာက္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေမးျမန္းရာ ေျဖၾကားသူ ၄၉%က နိုင္ငံေရးသမား အမ်ားစုသည္ မဲဆြယ္စဥ္အတြင္း ၎တို႔ေပးခဲ့ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ကြာဟသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈအားနည္းၿပီး ကိုယ္စားျပဳမႈနိမ့္ပါးသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးရာတြင္ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း စသည့္အခ်က္အလက္ မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္အေပၚ အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အားထားမႈ အားနည္း နိမ့္ပါးေနသည္ကိုသိျမင္နိုင္ပါသည္။

Unicode below

အစိုးရ၊လွှတ်တော်၊အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်အများပြည်သူယုံကြည်မှု

ဆလိုင်းရမ်လှေထန်းနှင့်ဆလိုင်းဗန်ကျုံးလျန်

ဒီမိုကရေစီကို အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် (သို့မဟုတ်) လူထုအုပ်ချုပ်ခြင်းစနစ်ဟုလည်း အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို “လူထုထံတွင်အာဏာရှိသောစနစ်” ဟုအဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုလေ့ရှိပါသည်။ သို့သော်ခေတ်သစ်နိုင်ငံစနစ် (State system) တွင် နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ပြည်သူများပါဝင်မှုမှာ အရေးကြီးသော်လည်း ပြည်သူအားလုံး ပါဝင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကို သိမြင်နားလည်ပြီး ထိုဒေသခံများ၏ လိုအပ်ချက်များကိုလည်း တာဝန်သိသိတုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကိုယ်စားပြု ဒီမိုကရေစီ၏ အခြေခံကျင့်စဉ်တရား ပင်ဖြစ်ပါသည်။

ရွေးကောက်ပွဲ၊ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုနှင့်ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီစနစ်

ကောင်းမွန်သောကိုယ်စားပြုမှု ဖြစ်ပေါ်လာရန် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲသည် အလွန်အရေးပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှု၊ မဲဝယ်ခြင်းနှင့်မဲဆန္ဒရှင်များကို မဟုတ်မမှန် ကတိကဝတ်ပေးခြင်းများက ကိုယ်စားပြုမှုကို ညှိုးနွမ်းထိပါးစေနိုင်သည့်အတွက် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲသည် အလွန်အရေးပါလှပါသည်။

အထူးသဖြင့်လူဦးရေ နည်းပါးသောတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များတွင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှု ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဥပမာ-ချင်းပြည်နယ်ရှိကျေးရွာများသည် သေးငယ်ပြီး လူဦးရေနည်းပါးလှသည့်အတွက်နိုင်ငံရေးသမားများအနေဖြင့် ရွာသူရွာသား အားလုံးကို  ယင်းတို့၏ကျေးရွာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်မည်ဟု ကတိကဝတ်ပေးဖို့ရန် မခဲယဉ်းပါ။ ဤအခြေအနေအကြောင်းတရားက နိုင်ငံရေးသမားများ အတွက် ပြည်သူလူထုထံမှ မဲပေးထောက်ခံမှုရရှိလာအောင် လှည့်ဖျားသွေးဆောင်မှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် လမ်းဖွင့်ပေးတတ်ပါသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်သည့် U Robin က ဤကဲ့သို့သော ပြဿနာသည် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအပေါ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စိတ်နေသဘောထားသာမက ကိုယ်စားပြုခြင်း ကိုယ်၌၏ ပုံရိပ်ကိုပင်ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်များမဲပေး ရွေးချယ်ရာတွင် အထူးသတိထား ဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။ “ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည့် အမတ်လောင်းများကို မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် အများပြည်သူ၏ အကျိုးစီးပွားထက် မိမိအကျိုးစီးပွားကို မရှာဖွေသည့် အမတ်လောင်းများ မဲပေးရွေးချယ်တတ်ရန် အရေး ပါသည်”ဟုလည်း ဦးထောင်ဘိခ် က သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်  မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ဆက်ဆံရေးမည်မျှ ကောင်းမွန် လာနိုင် မည်ဟူသည့်အချက်သည် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများမှ ယင်းကိုယ်စားလှယ်များအား မည်ကဲ့သို့ ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခဲ့ကြသည်ဟူသည့် အချက်ပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ပါသည်။

အစိုးရ၊လွှတ်တော်နှင့်အများပြည်သူယုံကြည်မှု

အစိုးရနှင့်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ် ပြည်သူယုံကြည်မှု အားနည်းခြင်းက ယင်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းကြောင်းဖော်ပြ နိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ Chinbridge Institute ၏သုတေသန တွေ့ရှိချက်အရ သုတေသန မေးမြန်းချက်ဖြေဆိုသူ လူဦးရေ ၆၅၈အနက် ၇၄% က ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံနိုင်ငံရေးသမားများ (လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ဝန်ကြီးများ)က အဂတိလိုက်စားကြသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကြပြီး အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများကလည်း အဂတိလိုက်စားကြသည် ဟု မေးမြန်းဖြေကြားသူ ပြည်သူများ အနက် ၈၁% က ယုံကြည်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ထင်မြင်ယူဆချက်သည် ပြည်သူများမှ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအပေါ် အများပြည်သူယုံကြည်မှု အားနည်းသည်ကို ယောင်ပြန်ဟပ်သည်။

အစိုးရနှင့် ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များအပေါ် အများပြည်သူ ယုံကြည်မှု အားနည်းခြင်းသည် အဂတိလိုက်စားမှု တစ်ခုတည်းကြောင့်သာမဟုတ်ဘဲ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရနှင့်လွှတ်တော် အားနည်းမှုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသည်။

၂၀၁၉၊ဇန်နဝါရီ မှ အောက်တိုဘာလအထိ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အဂတိ လိုက်စားမှုကော်မရှင်သို့ ရောက်ရှိသည့်တိုင်ကြားစာ ၈၁၇၂စောင်နှင့် ၂၀၁၈ခုနှစ် စစ်ဆေးဆဲ လက်ကျန် ၆၁၀စောင်၊ စုစုပေါင်းတိုင်ကြားစာ ၈၇၈၂စောင်များအနက် ချင်းပြည်နယ်မှ ၆၉စောင်သာ လက်ခံရရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဤတိုင်ကြားစာ ၆၉စောင်အနက် တစ်ချို့သည် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရမှ စစ်ဆေးရန် လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ လွှဲပြောင်းခဲ့သော တိုင်ကြားစာများကို ချင်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့်လွှတ်တော် အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသည်ကို ပြည်သူများမှ သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပေ။

ချင်းပြည်နယ်တွင် အဂတိလိုက်စားမှု အလွန်များပြားသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ Chinbridge Institute ၏သုတေသနတွင်ပါဝင်သော ဖြေကြားသူ ဦးရေ ၆၅၈ အနက် ၈၄% က ချင်းပြည်နယ်တွင် အဂတိလိုက်စားမှု အလွန်များပြားသည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး၊ ၆၁% က ချင်းပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဂတိလိုက်စားမှု အများဆုံးပြည်နယ် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။

သို့သော်အထက်ပါ တိုင်ကြားစာများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ချင်းပြည်နယ်မှ အဂတိလိုက်စားမှု တိုင်ကြားစာနည်းပါးနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ချင်းပြည်နယ်မှ အဂတိလိုက်စားခြင်း တိုင်ကြားမှုနည်းပါးနေသလဲ ဟူသည့်အချက်မှာ အလွန်ပင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။ သုတေသနတွင် မေးမြန်းထားသည့် လူအယောက် ၆၅၈အနက် ၆၁%က ချင်းပြည်နယ်အစိုးရသည် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက် ရာတွင် အားစိုက်မှုအားနည်းသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ချင်းပြည်သူများက အဂတိလိုက်စားမှုကို တိုင်ကြားခြင်းမပြုကြသလဲဟု မေးမြန်းရာတွင် ယင်းတို့၏ ထင်မြင် ယူဆချက် မတူကြသော်လည်း ၂၉%(အများဆုံး)ကမူ ပြည်သူများက တိုင်ကြားမှုပြုလုပ်ရန် ကြောက်ရွံ့ကြသည်ဟု ယူဆကြပြီး ၈%ကမူ တိုင်ကြားလျှင်လည်း ထိရောက်မှုရှိမည် မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။

ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အများပြည်သူယုံကြည်မှု

အစိုးရနှင့်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ် အများပြည်သူ၏ ယုံကြည် အားထားမှု နိမ့်ပါးခြင်းက ပြည်သူနှင့်လွှတ်တော်အကြား ဆက်ဆံရေးမည်မျှ ကောင်းမွန် ကြောင်းနှင့် မည်မျှယုံကြည်အားထားကြောင်းကို ပြသသည်။ ဤအချက်သည် ချင်းပြည်နယ်တွင် ကိုယ်စားပြုမှု မည်မျှကောင်းမွန်ကြောင်းကိုလည်း ပေါ်လွင်စေသည်။

ထို့အပြင်၂၀၁၈အတွင်း Chinbridge Institute က ချင်းပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်အသီးသီးမှ ‌လူအယောက် ၁၀၀၀ ကျော် မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူ ၄၉%က နိုင်ငံရေးသမား အများစုသည် မဲဆွယ်စဉ်အတွင်း ၎င်းတို့ပေးခဲ့သော ကတိကဝတ်များနှင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပြီးနောက်ပိုင်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အလွန်ကွာဟသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဤအချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်အပေါ် ယုံကြည်မှုအားနည်းပြီး ကိုယ်စားပြုမှုနိမ့်ပါးသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် ချင်းပြည်နယ်တွင် အဂတိလိုက်စားမှု များပြားခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ဆက်ဆံရေး အားနည်းခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်သည် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးရာတွင် အားနည်းခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း စသည့်အချက်အလက် များကြောင့်  အစိုးရနှင့်လွှတ်တော်အပေါ် အများပြည်သူ ယုံကြည်အားထားမှု အားနည်း နိမ့်ပါးနေသည်ကိုသိမြင်နိုင်ပါသည်။

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: