Kan dirhmun nan kan tlerh ahcun Nuclear hriam ka hman lai: Dimitry Peskov

OMSK, RUSSIA - NOVEMBER 7, 2019: Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov attends a plenary session as part of the 16th Russia-Kazakhstan Interregional Cooperation Forum at the Congress Hall. Mikhail Metzel/TASS Ðîññèÿ. Îìñê. Ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè XVI Ôîðóìà ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â Êîíãðåññ-õîëëå. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

 

The Chinland Post | 2022 March 23 – Russia ram a dirhmun tlehkhawn tuk a si ahcun Nuclear hriam ka hman lai tiah Russia biachimnak nawl a ngeitu Dimitry Peskov nih a chim.

Ukraine kong ah President Vladimir Putin nih Nuclear thimnak nawl na hmang lai lo timi “na zum maw” tiah CNN thawngzamh nih a halmi cu Dimitry Peskov nih a chim ṭhannak ah a langhter.

“Ramchung himnak kan ruahmi a um, Nuclear hmannak a ruang zapi te zong kha ruahcia a si” tiah a chim.

“Kan ram himnak dirhmun tlerhkhawn a si ahcun kan i ruahcia ning tein Nuclear hriam kan hman ko lai” tiah a peh.

Russia i Nuclear hriam phu pawl cu a hlei khun in timhcia tein um ding ah President Vladimir Putin nih a luancia thla chungah nawl a pek hna.

Russia President nawl chuahmi ruangah Nuclear hriam phu pawl le Pacific chungah a ummi phu pawl cu raltuknak rian kan chiah hna tiah Russia Minister of Defense nih February 28 ah a chim tiah Interfax thawngzamh nih a langhter.

“Hlan liopi ah ruah ngam lo a rak simi Nuclear buainak rii chungah a phan ṭhan cang tiah” UN  Secretary-General Antonio Guterres nih March 14 ah a chim.

Ukraine chungah Russia raltuknak hi “Timhcia tein ṭha tein tuahmi a si” tiah Peskov nih CNN ah a chim.

Russia raktukning hi “hramhram thiltuahnak” aa karh chin tiah American President Joe Biden nih a chim. Ukraine chungah Chemical weapons le Biological weapons pawl hman ding in timhtuahnak a ngei tiah ralrin a pek dih hnu ah a tu bantuk in Peskov nih a chim hi a si.

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: