အႏွစ္သာရကင္းမဲ့ေသာျပည္ေထာင္စုုေန႔

The Chinland Post| 2019 February 9|“ျပည္ေထာင္စုုေန႔”သည္ မၾကာမီေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုုေန႔သည္ အမ်ဳိးသား တန္းတူ ေရးႏွင့္ကုုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏုုိင္ငံတည္ေဆာက္ရန္အ တြက္သီးျခား လြတ္လပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ၊ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒ သ၊ရွမ္းျပည္ေထာင္စုု ႏွင့္ ဗမာျပည္မတုုိ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့သည့္ ‘ပင္လုုံစာခ်ဳပ္’ ခ်ဳပ္ဆုုိသည့္ေန႔ရက္ျဖစ္ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔ကုုိအစြဲျပဳ၍ မွည့္ေခၚထားျခင္း ျဖစ္ သည္။သီးျခားစီတည္ရွိေနခဲ့ၾကေသာ နယ္ေျမမ်ားစုုေပါင္း၍ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ခုုျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုုကုုိစတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ သည့္ေန႔ရက္ကုုိအစြဲျပဳ၍ျပည္ေထာင္စုုေန႔ျဖစ္ တည္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုုဆုုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၂) ႏွစ္ပင္ ျပည့္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စု စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပုုံ”ကုုိ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္အတိအက်ေဖာ္ျပမထားေပ။ ျပည္ေထာင္စုုသမၼတျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုုႏွစ္) ၏ နိဒါန္းတြင္မူ“တုုိင္း ရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတုုိ႔သည္စည္းလုုံးညီညြတ္စြာတစ္သားတည္း ေနထုုိင္ လာခဲ့ၾကၿပီးအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုုိင္လြတ္လပ္ေသာႏုုိင္ငံအျဖစ္ထူေထာင္ကာ ထည္ဝါစြာ ရပ္ တည္ခဲ့ၾကသည္” ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္၊ ပင္လုုံ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆုုိမီကတည္းကစည္းလုုံးညီညြတ္စြာ ႏုုိင္ငံေတာ္တစ္ခုုတြင္ ေနထုုိင္လာခဲ့ၾကသည္ဟုု မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ခ်ဳပ္ဆုုိျခင္း(၃) ႏွစ္ျပည့္၊ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔တြင္က်င္းပသည့္အစုုိးရႏွင့္NCA လက္မွတ္ ေရးထုုိးထားေသာတုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏သီးသန္႔အစည္း အေဝး၌တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လႈိႈင္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အဖြင့္ အမွာစကားတြင္“က်ေနာ္တုုိ႔ႏုုိင္ငံသည္ အဂၤလိပ္ကုုိလုုိနီမျဖစ္ခင္ ကုုိယ့္မင္းကုုိယ့္ခ်င္းဘဝကတည္း ကတုုိင္းရင္းသားအားလုုံးအတူေပါင္းစည္းေနထုုိင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုု စနစ္(Holding Together Federalism) ကုုိက်င့္သုုံးခဲ့တဲ့ မိသားစုုႏုုိင္ငံတစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္”ဟုု ေျပာဆုုိသြားခဲ့ျပန္သည္။‘တစ္ခု တည္းေသာျမန္မာႏိုင္ငံ’ဟူသည့္ ရပ္တည္ခ်က္သည္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မ ွႏုုိင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္း ယူခဲ့သည့္၁၉၆၂ခုုႏွစ္မွစ၍ယေန႔အထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွစြဲကုုိင္ထားသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ ျဖစ္ သည္။ထုုိ႔ေၾကာင့္‘ပင္လုုံစာခ်ဳပ္’ ကုုိအေလးမထားဘဲပင္လုုံစိတ္ဓာတ္သာလွ်င္အေရးႀကီး ေၾကာင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္အပါအဝင္ယေန႔ႏုုိင္ငံကုုိအုုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကေသာ အႀကီးအကဲမ်ားကတြင္ တြင္ေျပာဆုုိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။အမွန္ဆုုိလွ်င္သီးျခားစီတည္ရွိခဲ့ၾကေသာ တုုိင္းရင္းသားနယ္ေျမ မ်ား တၿပိဳက္နက္တည္း လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ႏွင့္အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ကုုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိသည့္စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ ေၾကာင့္သာျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏုုိင္ငံေပၚထြန္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ယင္းအခ်က္မွာ ပင္လုုံ စာခ်ဳပ္၏အႏွစ္သာရ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုုေန႔ေပၚေပါက္လာရျခင္း၏ အရင္းခံအေၾကာင္းတရား ပင္ ျဖစ္သည္။

“မွားယြင္းေသာျပည္ေထာင္စုုစနစ္” ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္လာခဲ့ သည္မွာယေန႔အခ်ိန္အထိပင္ ျဖစ္သည္။ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ ေသာတုုိင္းျပဳျပည္ျပဳ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဖဆပလ) ပဏာမညီလာခံကုုိရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ ၊ဂ်ဴဗလီခန္းမႀကီးတြင္၁၉၄၇ခုုႏွစ္၊ ေမလ (၂၃-၂၄) ရက္မ်ား၌ က်င္းပခဲ့ၿပီးဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒေရး ဆြဲရန္အေျခခံမူႏွင့္ေက်ာရုုိးမ်ားကုုိ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၇ခုုႏွစ္၊ဇြန္လ (၁၆) ရက္ေန႔၌တုုိင္းျပဳျပည္ ျပဳလႊတ္ေတာ္ပထမညီလာခံတြင္ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ထားရွိရမည့္အေျခခံမူ (၄) ခ်က္ႏွင့္လမ္းညြန္ခ်က္(၇) ခ်က္ကုုိတညီတညြတ္တည္း သေဘာတူ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုုံးၿပီးေနာက္ဖဆပလကုုိဦးေဆာင္သည့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုုသည္ဦးခ်န္ထြန္း အားဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုုိ (၂) လအတြင္းအၿပီးေရးဆြဲရန္တာဝန္ေပး အပ္ခဲ့သည္။၁၉၄၇ ခုုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ (၂၃-၂၄) ရက္မ်ား၌ တုုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးက်င္းပခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ(၂၄) ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ယင္း ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ပင္လုုံစာ ခ်ဳပ္၊ ပင္လုုံကတိကဝတ္၊ပင္လုုံအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ေသြဖည္သြားခဲ့ သည္။ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ဗမာျပည္မနယ္ေျမကုုိ ျပည္ေထာင္စုုဗဟုုိ အာဏာႏွင့္ တြဲထားၿပီး ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ားကုုိ လက္ေအာက္ခံျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထုုိသုုိ႔ အမ်ဳိးသားတန္း တူမႈကိုဆုုံးရံႈးျခင္း၊ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ဂုုဏ္အဂၤါလကၡ ဏာအဆင့္အတန္း ျပည့္မီေသာကရင္၊ မြန္၊ရခုုိင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊သီးျခားလြတ္ လပ္ေသာကရင္နီျပည္၏ေစာဖ်ာမ်ားႏွင့္ကရင္နီ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာထားအျမင္မပါဘဲ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္တစ္ခုုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားခုုခံေရးစစ္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့သျဖင့္လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူျပည္တြင္း စစ္မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္မရွိမျဖစ္လုုပ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္လာသည္ကုုိ သိေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုုသည္၁၉၆၀ ခုုႏွစ္၊မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုုပ္ေသာဖဆပလညီလာခံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္လုုိေၾကာင္းျပည္နယ္အသီးသီးမွေခါင္းေဆာင္မ်ားကုုိေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္၁၉၆၁ခုုႏွစ္၊ဇြန္လ(၈) ရက္မွ(၁၆) ရက္အထိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ၿပီးပင္လုုံစာခ်ဳပ္၊ပင္လုုံကတိက ဝတ္အေျခခံမူပါအတုုိင္းတုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားတန္းတူေရးႏွင့္ကုုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုုႏုုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။သုုိ႔ေသာ္၁၉၆၂ ခုုႏွစ္၊မတ္လ(၂) ရက္ေန႔တြင္ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္တုုိင္းျပည္ အာဏာကုုိသိမ္းယူလုုိက္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ခြဲထြက္ေရးမူျဖစ္သည္ဟုုဆုုိကာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ေရးကုုိ အဆက္ဆက္ေသာ တုုိင္းျပည္အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကျငင္းပယ္ခဲ့ၾက သည္။

ငါးမည္ရစစ္အစိုးရသည္၁၉၆၂ခုုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုုႏွစ္အထိျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ျမန္မာ့ဆုုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၊ႏုုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၊ ႏုုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီစသျဖင့္ တုုိင္းျပည္ကုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။စစ္တပ္အာဏာ တည္ၿမဲေရးအ တြက္၁၉၉၃ ခုုႏွစ္မွစတင္၍အမ်ဳိးသားညီ လာခံကုုိ(၁၄)ႏွစ္ၾကာ က်င္းပကာဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒကုုိစိတ္တုုိင္းက်ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္တပ္ကုုိ တရားဝင္ တုုိင္းျပည္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ပင္လုုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပင္လုုံ ကတိကဝတ္မ်ား၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္အမ်ဳိးသား တန္းတူေရး ႏွင့္ကုုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏုုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆုုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားမပါရွိသည့္အျပင္ ဖြဲ႔စည္း ပုုံအေျခခံဥပေဒပါ အေရးႀကီးေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုုိ စစ္တပ္မပါဘဲ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုုပ္၍မရေအာင္ စီမံျပ႒ာန္းထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုု ပင္လုုံသည္ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ႏုုိုင္ေရးအတြက္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္NLD အစုုိးရ ႏွင့္တပ္မေတာ္တုုိ႔က တရားဝင္လက္ခံထားသည့္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။NCA အခန္း (၅) အပုုိဒ္(၂၂-ဃ)တြင္“ျပည္ေထာင္စုု ညီလာခံမွထြက္ေပၚလာေသာဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ဖြဲ႔စည္း ပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကုုိ လုုိအပ္သလုုိျပင္ဆင္ျခင္း၊ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ ျခင္းမ်ားကုုိလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျပဳလုုပ္ရန္ သေဘာတူသည္”ဟုု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုု ႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳ လုုပ္ေသာျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုု ပင္လုုံ ဒုုတိယအစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က“ျပည္ေထာင္စုုမွ မည္သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရ” ဟူသည့္ အခ်က္ကုုိ လက္မခံပါက အမ်ဳိးသားတန္းတူူေရးႏွင့္ ကုုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုုိလက္ခံေဆြးေႏြးမည္မဟုုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုုိလာခဲ့ၾက သျဖင့္ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရပ္တန္႔သြား သည့္ အေနအထားသုုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ပင္လုုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပင္လုုံကတိကဝတ္မ်ားအတုုိင္းအမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏုုိင္ငံတည္ ေဆာက္ေရးအတြက္အေျခခံမူမ်ားေဆြးေႏြးၾကရမည့္ အခ်ိန္တြင္ေရွ႕ဆက္ ေဆြးေႏြး၍မရေအာင္အတားအဆီး တစ္ခုုၿပီးတစ္ခုု ဖန္တီးလာခဲ့ၾကသည္။တုုိင္းရင္းသားမ်ားလုုိလားေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ထာင္စုုတည္ေဆာက္ေရး၊ ပင္လုုံစာခ်ုဳပ္ႏွင့္ ပင္လုုံကတိကဝတ္မ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးသည္ ေမွ်ာ္တုုိင္းေဝးသည့္ အေနအထားတြင္ပင္ ရွိေနေပေသးသည္။

CNF chairman Pu Zing Cung

တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္မိမိတု႔ိလိုလားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု၊ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ပါမည္ဟုု သေဘာတူခဲ့ၾကေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုကုုိ ယေန႔ထိတိုင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေသးေပ။ ယင္းသုုိ႔ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀) တုုိင္ေအာင္လက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲၾကသည္။ ယခုအခါေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးလမ္း ေၾကာင္း၌ပင္လွ်င္အေျဖရွာမရမည့္အေနအထားသုုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤသုုိ္႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္“ျပည္ေထာင္စုုေန႔”က်င္းပျခင္းသည္ အႏွစ္သာရကင္းမဲ့ေသာျပည္ေထာင္စုုေန႔ က်င္းပျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

Pu Zing Cung

ဥကၠ႒

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၇) ရက္ေန

Leave a Commnet

%d bloggers like this: