တွန်းဇံမြို့နယ် အမတ်လောင်းစာရင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် မဲရုံစာရင်း

TCP-Hakha| 2020 November 5| Tonzang Township အမတ်လောင်းစာရင်း

Pyithu Hluttaw, Tonzong Township

 1. Ms. Cing Ngaih Mang, ZCD
 2. Cin Luan Dim, UBP
 3. Mr. Suan Khan Kap, NLD
 4. Mr. Thang Kim Mang, CNLD
 5. Mr. Lang Go Pau, USDP
 6. Mr. Lian Sian Khai, ZNRDP

Amyotha Hluttaw No. 3, Tonzang Township

 1. Mr. Cin Suan Mang, NLD
 2. Mr. Cin Sian Kap, ZNRDP
 3. Mr. Cin Lian Pau, USDP
 4. Mr. Khan Khant Thang, ZCD
 5. Mr. Khan Lam Tual, I
 6. Mr. Thang Suan Pau, CNLD
 7. Mr. Hau Suan Mang, UBP

 

Pyine Hluttaw, Constituency No. 1, Tonzng Township

 1. Mr. Kam Khen Mang, NLD
 2. Mr. Thang Suan Han, USDP
 3. Mr. Thang Za Mang, ZCD
 4. Mr. Thang Do Lun Pau, UBP
 5. Ms. Thang Man Vung, ZNRDP
 6. Mr. Benjamin, CNLD

 

Pyine Hluttaw, Constituency No. 2, Tonzng Township

 1. Mr. Go Deih Piang, USDP
 2. Mr. Thang Suan Zam, NLD
 3. Mr. Pau Shian Khai, ZNRDP
 4. Mr. Pau Lun Min Thang, ZCD
 5. Mr. Vung Do Kham, UBP

 

တွန်းဇန်မြို့နယ်အတွင်းရှိမဲရုံအလိုက်နောက်ဆုံးအကြိမ်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (  ၁ + ၂   )
စဉ် ရပ်ကွက်/
ကျေးအုပ်စု
စဉ် မဲရုံ အမှတ် မဲရုံတည်နေရာ လာရောက်မဲထည့်မည့်
ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ
အိမ်ထောင်
စုအရေ
အတွက်
မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ မဲရုံအ
ရေအ
တွက်
ကျား ပေါင်း
‌ခေါဝုန်/လေးဆန် အထက တွန်းဇံ ခေါဝုန်/လေးဆန်ရပ်ကွက် ၃၂၁ ၅၁၈ ၅၅၅ ၁၀၇၃
မြို့နယ်အား/ကာခန်းမ ခေါဝုန်/လေးဆန်ရပ်ကွက် ၃၁၆ ၄၇၁ ၅၅၄ ၁၀၂၅
‌ခေါလိုင်/ဂိုးဇန် အလက(ခွဲ) တွန်းဇံ ‌ခေါလိုင်/ဂိုးဇန်ရပ်ကွက် ၁၆၇ ၂၇၇ ၃၅၁ ၆၂၈
ဂဲလ်မွာလ် အမက ဂဲလ်မွာလ် ဂဲလ်မွာလ် ၃၀ ၄၅ ၄၆ ၉၁
အမက ခိန်းလမ်း ခိန်းလမ်း ၂၉ ၅၁ ၅၀ ၁၀၁
စိပက် မူလွန် စိပက် စိပက် ၃၃ ၁၃၇ ၁၄၅ ၂၈၂
အမက ဘွာလ်ကွောင် ဘွာလ်ကွောင် ၁၇၉ ၁၈၆ ၃၆၅
ခီအန်ကန်း(အမကလမ့်ထန်) ခီအန်ကန်း ၁၆ ၆၂ ၆၉ ၁၃၁
စိန်းပျဲလ် အလက စိန်းပျဲလ် စိန်းပျဲလ်+ဟောလ်ကွမ် ၇၆ ၁၅ ၁၆ ၃၁
၁၀ အလက ဟိန်ဇန် ဟိန်ဇန်+သန်ရှက် ၉၀ ၁၉ ၂၀ ၃၉
ဆာလ်ဇန် ၁၁ အလက ဆာလ်ဇန် ဆာလ်ဇန်+တာဇန် ၁၃၀ ၁၈၅ ၁၈၇ ၃၇၂
၁၂ အမက လွမ့်ဇန် လွမ့်ဇန် ၅၀ ၅၇ ၅၈ ၁၁၅
ဆဲနမ် ၁၃ အမက ဆဲနမ် ဆဲနမ် ၂၆ ၄၂ ၃၄ ၇၆
၁၄ အမက ခွေါင်ခန့် ခွေါင်ခန့် ၁၅ ၃၃ ၂၇ ၆၀
ဆဲဘောက် ၁၅ အမက ဆဲဘောက် ဆဲဘောက် ၁၂ ၁၂ ၁၃ ၂၅
၁၆ အလက(ခွဲ)ထာအိုထယ်(ဟိုင်ဟစ်) ထာအိုထယ်+ဟိုင်ဟစ်+မာအိုလွန်း ၃၂ ၄၇ ၄၆ ၉၃
၁၇ အလက တွီးခိန်ဇန် တွီးခိန်ဇန်(ပေါ်) ၅၂ ၅၂ ၆၀ ၁၁၂
၁၈ အမက(ခွဲ) ဟားခါးလေး ဟားခါးလေး(တောင်) ၃၆ ၃၉ ၄၈ ၈၇
၁၉ အမက(ခွဲ)တွီးခိန်ဇန်(အောက်) တွီးခိန်ဇန်(အောက်) ၁၃၇ ၁၄၄ ၁၅၃ ၂၉၇
၂၀ အမက ဟားခါးလေး ဟားခါးလေး(မြောက်) ၄၅ ၆၀ ၆၆ ၁၂၆
၂၁ အထကခွဲတွီးဂဲလ်(စိန်းတူမ်း) စိန်းတူမ်း ၈၂ ၈၃ ၁၀၄ ၁၈၇
ဆွောင်းပက် ၂၂ မူလွန် ဆွောင်းပက် ဆွောင်းပက် ၂၆ ၄၁ ၃၆ ၇၇
၂၃ အမက ဇုန်းလွန်း ဇုန်းလွန်း+ပွန်ပီး ၂၇ ၄၂ ၃၈ ၈၀
၂၄ အမက ဆူရ်ပီး ဆူရ်ပီး ၃၀ ၃၂ ၃၀ ၆၂
၂၅ အလက(ခွဲ) မဒမ် မဒမ် ၂၁ ၃၅ ၃၂ ၆၇
၂၆ မူလွန် တွီးလမ်း တွီးလမ်း ၃၈ ၅၁ ၅၃ ၁၀၄
၂၇ အထက ခွမ်နွဲ ခွမ်နွဲ ၂၃၈ ၃၄၄ ၃၆၅ ၇၀၉
၂၈ မူလွန် ဆက်စိ(ဇိုလင်း) ဇိုလင်း ၁၂၅ ၁၄၇ ၁၅၅ ၃၀၂
၂၉ အမက ဘွောင်ဇောလ်(သန်နွမ်းဇန်) သန်နွမ်းဇန် ၄၄ ၄၇ ၅၆ ၁၀၃
၃၀ အမက လီခန့် လီခန့် ၃၄ ၄၀ ၄၃ ၈၃
၁၀ တုံးတွောင် ၃၁ အလက တုံးတွောင် တုံးတွောင်+ဗျဲလ်းကျင်း ၄၈ ၁၃၅ ၁၇၇ ၃၁၂
၃၂ အမက ဖွန်တုန် ဖုန်တုန် ၃၇ ၃၆ ၄၈ ၈၄
၁၁ ဖိုင်တူ ၃၃ အထက(ခွဲ) ဖိုင်တူ ဖိုင်တူ+ခမ်ဇန် ၁၉၀ ၂၂၀ ၂၅၃ ၄၇၃
၁၂ ဘာလ်းဘီလ် ၃၄ အလက ဘာလ်းဘီလ် ဘာလ်းဘီလ် ၅၉ ၉၀ ၈၄ ၁၇၄
၃၅ အမက ရှာလ်လုပ် ရှာလ်လုပ် ၂၂ ၄၅ ၄၇ ၉၂
၃၆ အမက ခေါတေ ခေါတေ ၃၈ ၁၉ ၂၃ ၄၂
၁၃ မွာလ်ပီး ၃၇ အထက မွာလ်ပီး မွာလ်ပီး ၈၄ ၂၄၂ ၂၃၅ ၄၇၇
၁၄ လင်နှကွတ် ၃၈ လင်နှကွတ်(ရွာခန်းမ) လင်နကွက် ၁၃ ၁၄ ၂၇
၃၉ အမက ထွမ်ဘွာလ် ထွမ်ဘွာလ် ၁၈ ၄၄ ၃၇ ၈၁
၁၅ လမ့်ထန် ၄၀ အထက(ခွဲ) ရှာလ်ထော်ဇန် ရှာလ်ထော်ဇန် ၂၂၀ ၂၆၇ ၃၃၂ ၅၉၉
၁၆ ဟန်ကင် ၄၁ အထက(ခွဲ) ဟန်ကင် ဟန်ကင် ၄၂ ၁၅၆ ၁၁၇ ၂၇၃
၄၂ မူလွန် မောင်ဇန် မောင်ဇန် ၁၇ ၅၃ ၅၁ ၁၀၄
၁၇ အန်းလွန် ၄၃ မူလွန် အန်းလွန် အန်းလွန် ၄၇ ၇၃ ၆၈ ၁၄၁
မဲဆန္ဒနယ် (၁) စုစုပေါင်း ၃၁၁၈ ၄၇၀၀ ၅၀၈၂ ၉၇၈၂ ၄၃
၁၈ အမှတ်(၁)၊ ကျီခါး အထက ကျီခါး ကျီခါးအမှတ်(၁) ၁၈၇ ၃၃၉ ၃၂၈ ၆၆၇
၁၉ အမှတ်(၂)၊ ကျီခါး အမက ကျီခါး ကျီခါးအမှတ်(၂) ၁၄၀ ၂၇၉ ၂၉၈ ၅၇၇
၂၀ ကန့်ဆောက် အလက ကန့်ဆောက် ကန်ဆောက် ၇၀ ၁၂၃ ၁၂၃ ၂၄၆
အမက ခေါဒမ် ခေါဒမ် ၄၀ ၅၃ ၆၉ ၁၂၂
မူလွန် မာအိုဝမ် မာအိုဝမ် ၆၀ ၈၆ ၁၀၄ ၁၉၀
၂၁ ဟိုင်ပီး အမက ဖိုင်ဆတ် ဖိုင်ဆတ် ၂၃ ၃၉ ၃၈ ၇၇
၂၂ ဆွောင်းဇန် အမက ဆွောင်းဇန် ဆွောင်းဇန် ၁၈ ၂၇ ၂၃ ၅၀
အမက ဆွောင်းဟွေ့ ဆွောင်းဟွေ့ ၂၀ ၃၃ ၃၆ ၆၉
အမက ဗန်းလိုင် ဗန်းလိုင်+ခင်မန်း ၆၁ ၈၁ ၁၀၆ ၁၈၇
၂၃ ခေါဘဲမ်း ၁၀ အလက တွီးခိန်း တွီးခိန်း+ခေါဘဲမ်း ၆၀ ၁၁၅ ၁၂၈ ၂၄၃
၁၁ အမက စိန်းဂဲလ်း စိန်းဂဲလ်း ၁၇ ၁၁ ၂၈
၂၄ တွီးမွီ ၁၂ အထက တွီးမွီ တွီးမွီ ၁၂၁ ၁၆၄ ၁၈၂ ၃၄၆
၁၃ အလက ဆဲလ်ဘုန်း ဆဲလ်ဘုန်း ၆၀ ၉၅ ၁၂၈ ၂၂၃
၁၄ အမက လိန်ထုတ် လိန်ထုတ် ၃၁ ၄၈ ၄၆ ၉၄
၂၅ တွီးမန် ၁၅ အထက တွီးမန် တွီးမန် ၁၈၉ ၂၄၅ ၂၈၇ ၅၃၂
၁၆ အလက ဗိုင်းဗက် ဗိုင်ဗက် ၇၂ ၁၀၈ ၁၁၆ ၂၂၄
၂၆ ဟိုင်ကျင်း ၁၇ အထက ဟိုင်ကျင်း ဟိုင်ကျင်း ၁၂၂ ၁၈၄ ၂၅၄ ၄၃၈
၁၈ အမက ကန့်ဆောက်(က) ကန့်ဆောက် ၁၂၀ ၁၈၇ ၂၀၀ ၃၈၇
၁၉ အမက(၁) ခွေဗွမ်း ခွေဗွမ်း ၄၉ ၈၉ ၉၇ ၁၈၆
၂၀ အမက တွာလ်ခိအန်း တွာလ်ခိအန်း ၁၈ ၂၉ ၂၆ ၅၅
၂၁ အမက ဆက်ပီး ဆက်ပီး ၂၁ ၂၇ ၂၈ ၅၅
၂၂ အမက တွီးဗျဲလ်ဇန် တွီးဗျဲလ်ဇန် ၁၅ ၁၃ ၁၄ ၂၇
၂၇ ပန်မွာလ် ၂၃ မူလွန် ပန်မွာလ် ပန်မွာလ်+ဘွာလ်တာလ် ၄၄ ၈၄ ၆၉ ၁၅၃
၂၈ တုန်ကျင်း ၂၄ အမက တုန်ကျင်း တုန်ကျင်း ၁၇ ၄၆ ၃၉ ၈၅
၂၅ အလက(ခွဲ) ဆွောင်းဘင်း ဆွောင်းဘင်း ၅၄ ၉၃ ၉၈ ၁၉၁
၂၉ ဂမ်ပုမ်း ၂၆ အမက ဘွောင်မွာလ် ဘွောင်မွာလ် ၂၆ ၄၀ ၃၈ ၇၈
၃၀ ဆိုင်ပီးမွာလ် ၂၇ အလက(ခွဲ) ဆိုင်ပီးမွာလ် ဆိုင်ပီးမွာလ် ၃၅ ၅၀ ၅၂ ၁၀၂
၂၈ မူလွန် လွောင်အဲလ် လွောင်အဲလ် ၂၆ ၄၈ ၄၆ ၉၄
၃၁ ဇမ်ပီး ၂၉ အလက ဇမ်ပီး ဇမ်ပီး ၁၀၂ ၁၄၈ ၁၅၀ ၂၉၈
၃၀ မူလွန် တွီးတန်ဇန် တွီးတန်ဇန် ၃၁ ၄၂ ၅၀ ၉၂
၃၁ အမက တာလ်အက် တာလ်အက် ၃၃ ၄၁ ၅၄ ၉၅
၃၂ အမက ကဲလ်တာလ် ကဲလ်တာလ် ၁၁ ၁၈ ၁၁ ၂၉
၃၂ တွီးတွမ်း ၃၃ မူလွန် တွီးတွမ်း တွီးတွမ်း ၆၂ ၁၁၀ ၁၂၆ ၂၃၆
၃၄ မူလွန် နတ်ဇန် နတ်ဇန် ၆၀ ၇၅ ၈၃ ၁၅၈
၃၅ မူလွန် မွာလ်ကွေး မွာလ်ကွေး ၃၃ ၅၄ ၅၄ ၁၀၈
၃၃ ဒါရ်ခိုင်း ၃၆ အထက ဒါရ်ခိုင်း(ဟ) ဒါရ်ခိုင်း(ဟ) ၁၅၀ ၂၆၀ ၂၇၇ ၅၃၇
၃၇ အလက ဒါရ်ခိုင်း(သစ်) ဒါရ်ခိုင်း(သစ်) ၅၃ ၈၀ ၇၇ ၁၅၇
၃၈ အလက ကြာအိုလင် ကြာအိုလင် ၉၀ ၉၅ ၁၁၇ ၂၁၂
၃၄ ဘပီး ၃၉ အလက ဘပီး ဘပီး ၆၈ ၇၆ ၇၅ ၁၅၁
၃၅ လုံတပ် ၄၀ အလကလုံတပ် လုံတပ်+နတ်ဇန်(ဟ) ၇၆ ၁၂၁ ၁၁၉ ၂၄၀
မဲဆန္ဒနယ် (၂) စုစုပေါင်း ၂၄၇၅ ၃၈၆၂ ၄၁၇၇ ၈၀၃၉ ၃၉
မဲဆန္ဒနယ် (၁+၂)စုစုပေါင်း ၅၅၉၃ ၈၅၆၂ ၉၂၅၉ ၁၇၈၂၁ ၈၂

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: