လုိင္စင္မဲ့အရက္ဆုိင္နွင့္ အရက္ေရာင္းခ်ဖြင့္လွစ္သူမ်ား ခ်င္းအက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ

Hakha Palek nih Zu Tlaihmi Photo_ Hakha Palek Sakhanhmu

The Chinland Post| 2019 August 12| ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးျမိဳ႕မရဲစခန္းမွ လုိင္စင္မဲ့အရက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားအား ခ်င္း၀ိေသသတုိင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ အရ ဖမ္းဆီးတရားစြဲတင္ပုိ႔ခဲ့ရာ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ အသီးသီးအမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
 
လုိင္စင္မဲ့အရက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ ဦးခ်န္ဟရ္ပုိင္ ေရႊလီစားေသာက္ဆုိင္မွ ၁၁၅၇၀၀၀ က်ပ္ တန္ဖုိးရွိ အရက္ဘီယာ မ်ဳိးစုံဖမ္းဆီးသည့္အမႈအား ရာၾကီးအမႈအမွတ္ (၄၀၀/၁၆)ျဖင့္ လက္ခံစစ္ေဆးခဲ့ျပီး ေငြဒဏ္ (၁)သိန္းက်ပ္၊ ေဒၚငြန္ခ်င္းစားေသာက္ဆုိင္မွ တန္ဖုိး ၁၀၀၈၀၀၀ က်ပ္ အရက္ဘီယာမ်ဳိးစုံဖမ္းဆီးသည့္ အမႈအား ရာၾကီးအမႈအမွတ္ (၄၀၁/၁၆)ျဖင့္ လက္ခံစစ္ေဆး ခဲ့ျပီး ေငြ ဒဏ္ (၂)သိန္းက်ပ္၊ ဦးသန္းေအးစားေသာက္ဆုိင္မွ ၃၆၄၁၀၀၀ တန္ဖုိးရွိ အရက္ဘီယာမ်ဳိးစုံဖမ္းဆီးသည့္ အမႈအား ရာၾကီးအမႈအမွတ္ (၄၀၂/၁၆)ျဖင့္ လက္ခံစစ္ ေဆးခဲ့ျပီး ေငြဒဏ္ (၂)သိန္းက်ပ္၊ ေဒၚဒါရ္ကီး စားေသာက္ ဆုိင္မွ ၅၇၄၀၀၀က်ပ္ တန္ဖုိးရွိ အရက္ဘီယာ မ်ဳိးစုံဖမ္းဆီးသည့္ အမႈအား ရာၾကီးအမႈအမွတ္ (၄၀၃/၁၆)ျဖင့္ လက္ခံစစ္ေဆးခဲ့ျပီး ေငြဒဏ္ (၁)သိန္းက်ပ္၊ ဦး ေရႊေနာလ္ထန္ စားေသာက္ဆုိင္မွ ၁၀၉၃၀၀၀ က်ပ္ တန္ဖုိးရွိ အရက္ဘီယာမ်ဳိးစုံဖမ္းဆီးသည့္ အမႈအား ရာၾကီးအမႈအမွတ္ (၄၀၄/၁၆)ျဖင့္ လက္ခံစစ္ေဆးခဲ့ျပီး ေငြဒဏ္ (၂)သိန္းက်ပ္ စသည့္ ဒဏ္ေငြ အသီးသီး အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည့္။
 
ျပည္နယ္ ရဲစခန္း သတင္းစဥ္ ႏြားထီး (၁၄)ေကာင္ သယ္ေဆာင္လာသူ (၂)ဦး အား ပုိင္ရွင္ထံျပန္လည္ ေပးအပ္ေစရန္ အမိန္႔ခ် ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ဟားခါးခရုိင္၊ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္၊ နွာဟရိန္ နယ္ေျမရဲစခန္းအပုိင္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ႏြားထီး (၁၄)ေကာင္ သယ္ေဆာင္လာသူ ဦးက်ဳံခ်င္းမန္နွင့္ ဦးထလိန္းတုိ႔ (၂)ဦးအား ျမိဳ႕နယ္ တိရစာၦန္က်န္မာေရးနွင့္ ေမြးျမဴေရးဦးစီဌာနမွ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာစုိးမင္းေအာင္မွ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးနွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄(က) အရ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္တရာရုံးတြင္ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားတုိင္တန္းခဲ့ရာ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ ရာဇ၀တ္ၾကီးအမႈ အမွတ္ (၈၄/၂၀၁၉)ျဖင့္ လက္ခံစစ္ေဆးခဲ့ျပီး တရာခံ (၂)ဦးအား ဒဏ္ေငြ (၅၀၀၀၀)က်ပ္စီ ေပးေဆာင္ရန္နွင့္ သက္ေသခံႏြားထီး (၁၄)ေကာင္အား ပုိင္ရွင္ထံျပန္လည္ေပးအပ္ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
ျပည္နယ္ ရဲစခန္း သတင္းစဥ္

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: