မတူပီမြို့နယ် အမတ်လောင်းစာရင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် မဲရုံစာရင်း

TCP-Hakha| 2020 November 5| Matupi Township

Pyithu Hluttaw, Matupi Township

 1. Mr. Tun Aung, UBP
 2. Ms. Thim Dik, I
 3. Mr. Ral Peng, NLD
 4. Ms. Lin Lin Tun, CNLD
 5. Mr. Lian Tlung, USDP

Amyotha Hluttaw No. 9, Matupi Township

 1. Mr. Tin Win, ENDP
 2. Mr. Yaw Heih, USDP
 3. Mr. Lal Min Thang, NLD
 4. Mr. Aung Lian, CNLD

Pyine Hluttaw, Constituency No. 1, Matupi Township

 1. Mr. Ngai Sak, CNLD
 2. Mr. Thang Cin, Independent
 3. Ms. Du Ma Ha, UBP
 4. Mr. Dai Thung, I
 5. Mr. Pa Thang, NLD
 6. Mr. Ung Lwin, USDP

Pyine Hluttaw, Constituency No. 2, Matupi Township

 1. Mr. Zo Pa Maung, CNLD
 2. Mr. Hmun Sang, ENDP
 3. Mr. Vui Kaw, NLD
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည့် မတူပီမြို့နယ် လျာထားမဲရုံအရေအတွက်နှင့် လျာထားမဲရုံတည်နေရာစာရင်း
လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁+၂)
စဉ် ရပ်ကွက်/
ကျေးရွာအုပ်စု
စဉ် မဲရုံ အမှတ် မဲရုံတည်နေရာ လာရောက်မဲထည့်မည့်
ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ
အိမ်ထောင်
စုအရေ
အတွက်
အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း မဲရုံအ
ရေအ
တွက်
ကျား ပေါင်း
စန်ဘောင်ရပ်ကွက် အထက (၂) စန်ဘောင်ရပ်ကွက် ၂၃၇ ၃၉၂ ၄၇၈ ၈၇၀
အထက(၂) စန်ဘောင်ရပ်ကွက် ၂၆၂ ၄၀၈ ၄၇၃ ၈၈၁
အထက(၂) စန်ဘောင်ရပ်ကွက် ၂၀၇ ၂၉၈ ၃၅၂ ၆၅၀
အထက(၂) စန်ဘောင်ရပ်ကွက် ၁၅၀ ၃၂၉ ၃၃၈ ၆၆၇
အထက(၂) စန်ဘောင်ရပ်ကွက် ၁၀၇ ၄၃ ၁၅၀
ခိုဘွေရပ်ကွက် အလက အရှေ့ခိုဘွေ ခိုဘွေရပ်ကွက် ၁၅၆ ၂၃၇ ၂၆၃ ၅၀၀
အလက အရှေ့ခိုဘွေ ခိုဘွေရပ်ကွက် ၁၃၃ ၂၇၉ ၁၉၁ ၄၇၀
အမက အနောက်ခိုဘွေ ခိုဘွေရပ်ကွက် ၁၉၃ ၂၉၉ ၃၅၈ ၆၅၇
​လောင်ဗန်းရပ်ကွက် အထက(၁) လောင်ဗန်းရပ်ကွက် ၁၅၃ ၂၇၇ ၃၁၃ ၅၉၀
၁၀ အထက(၁) လောင်ဗန်းရပ်ကွက် ၁၇၇ ၃၀၉ ၃၂၈ ၆၃၇
၁၁ အထက(၁) လောင်ဗန်းရပ်ကွက် ၁၈၂ ၂၉၃ ၃၃၁ ၆၂၄
၁၂ အထက(၁) လောင်ဗန်းရပ်ကွက် ၁၆၈ ၃၃၀ ၃၄၂ ၆၇၂
​ငလားရပ်ကွက် ၁၃ အမက ငလား ငလားရပ်ကွက် ၁၁၅ ၂၆၁ ၂၂၈ ၄၈၉
လွီဗန်း ၁၄ အမက၊လွီဗန်း လွီဗန်းကျေးရွာ ၅၆ ၁၀၃ ၉၄ ၁၉၇
၁၅ အမက၊ပါမိုင်း ပါမိုင်းကျေးရွာ ၃၉ ၅၄ ၆၃ ၁၁၇
တန်ကူ ၁၆ အထက(ခွဲ)၊တန်ကူ(က) တန်ကူ(က)ရွာ ၃၄ ၅၂ ၅၄ ၁၀၆
၁၇ မူလွန်၊ တန်ကူ(ခ) တန်ကူ(ခ)ရွာ ၈၆ ၇၉ ၈၄ ၁၆၃
ပါခဲန်းရွာ
၁၈ အမက၊ရဲန်ခဲန်း ရဲန်ခဲန်း ၆၄ ၈၅ ၁၁၃ ၁၉၈
၁၉ အမက၊အမ်လိုင်း အမ်လိုင်းရွာ ၄၃ ၅၉ ၅၅ ၁၁၄
စောင်ထီယား ၂၀ အထက(ခွဲ)၊စောင်ထီယား စောင်ထီးယားရွာ ၁၂၈ ၁၅၁ ၂၀၂ ၃၅၃
ထီအောလ်ရွာ
၂၁ အမက၊လုံတုမ်း လုံတုမ်းရွာ ၂၅ ၂၈ ၃၇ ၆၅
အန်ထော ၂၂ အမက၊အန်ထော အန်ထောရွာ ၁၂ ၂၅ ၂၅ ၅၀
၂၃ အမက၊ထန်ပိန်း ထန်ပိန်းရွာ ၃၄ ၅၈ ၆၀ ၁၁၈
လာလွီး ၂၄ အလက၊လာလွီး လာလွီးရွာ ၁၀၃ ၁၅၈ ၁၅၇ ၃၁၅
၁၀ ဒိုင်နှမ်း ၂၅ အလက(ခွဲ)၊ဒိုင်နှမ်း ဒိုင်နှမ်းရွာ ၄၇ ၇၈ ၇၄ ၁၅၂
၂၆ အမက၊ဘွေရိန်(က) ဘွေရိန်(က)ရွာ ၃၃ ၅၁ ၄၃ ၉၄
၂၇ အမက၊ဘွေရိန်(ခ) ဘွေရိန်(ခ)ရွာ ၂၃ ၃၈ ၃၂ ၇၀
၂၈ အမက၊ခွါဟုန်း ခွါဟုန်းရွာ ၃၄ ၆၃ ၄၆ ၁၀၉
၁၁ ​လေဆင်း ၂၉ အထက(ခွဲ)၊လေဆင်း လေဆင်းရွာ ၆၈ ၁၀၀ ၁၁၁ ၂၁၁
၃၀ အမက၊ထယ်ဘွေး ထယ်ဘွေးရွာ ၃၇ ၉၁ ၆၁ ၁၅၂
၁၂ လေရိန် ၃၁ အမက၊လေရိန်(က) လေရိန်း(က) ၇၉ ၁၂၂ ၁၁၆ ၂၃၈
လေရိန်း(ခ)
ဘုန်ဟုန်း
ခွါဘာလ်
၁၃ အောက်လား ၃၂ အမက၊အောက်လား တင်လောင်းရွာ ၂၄ ၅၇ ၆၉ ၁၂၆
အောက်လားရွာ ၁၈
၁၄ ​နှော်တဲ ၃၃ အမက၊နှော်တဲ(က) နှော်တဲ(က)ရွာ ၂၅ ၃၆ ၄၁ ၇၇
၃၄ အမက၊နှော်တဲ(ခ) နှော်တဲ(ခ)ရွာ ၂၅ ၃၂ ၄၁ ၇၃
၁၅ ​ဝေတူး ၃၅ မူလွန်၊ဝေတူး ဝေတူးရွာ ၁၀၂ ၉၅ ၁၁၉ ၂၁၄
၁၆ ရမ်တိန်း ၃၆ အမက၊ရမ်တိန်း(က) ရမ်တိန်း(က)ရွာ ၆၅ ၇၉ ၉၉ ၁၇၈
ရမ်တိန်း(ခ)ရွာ
၃၇ အမက၊မွှင်တုန် မွှန်တုန်ရွာ ၆၈ ၉၀ ၉၈ ၁၈၈
၁၇ ခြန်းပြန်း ၃၈ မူလွန်၊ခြန်းပြန်း(က) ခြန်းပြန်း(က)ရွာ ၄၅ ၇၈ ၈၆ ၁၆၄
၃၉ မူလွန်၊ခြန်းပြန်း(ခ) ခြန်းပြန်း(ခ)ရွာ ၅၆ ၆၂ ၈၀ ၁၄၂
၁၈ အမ်ဆွေး ၄၀ အလက(ခွဲ)၊အမ်ဆွေး(က) အမ်ဆွေးရွာ(က) ၁၄ ၇၀ ၇၅ ၁၄၅
၄၁ အလက(ခွဲ)၊အမ်ဆွေး(ခ) အမ်ဆွေးရွာ(ခ) ၉၄ ၁၂၀ ၁၄၀ ၂၆၀
ကွီစားရွာ
၁၉ ဝလန်ပီ ၄၂ အလက(ခွဲ)၊ဝလန်ပီ(က) ဝလန်ပီ(က)ရွာ ၈၄ ၉၄ ၈၈ ၁၈၂
၄၃ အမက၊ဝလန်ပီ(ခ) ဝလန်ပီ(ခ)ရွာ ၅၄ ၇၁ ၇၄ ၁၄၅
၄၄ အမက၊ဝါပုန်း ဝါပုန်းရွာ ၂၀ ၃၂ ၃၉ ၇၁
၂၀ ​ဝလန်တယ် ၄၅ အလက(ခွဲ)၊ဝလန်တယ် ဝလန်တယ်ရွာ ၁၀၉ ၁၂၉ ၁၄၀ ၂၆၉
၄၆ အမက၊ဗန်ကိုင်း ဗန်ကိုင်းရွာ ၆၈ ၇၂ ၈၆ ၁၅၈
၄၇ အမက၊ကလား ကလားရွာ ၆၇ ၅၆ ၆၆ ၁၂၂
၂၁ စန်တပ် ၄၈ အလက၊စန်တပ် စန်တပ်ရွာ ၈၀ ၁၀၄ ၁၀၇ ၂၁၁
၂၂ လုံပန် ၄၉ အကမ၊လုံပန် လုံပန်ရွာ ၂၆ ၅၃ ၄၇ ၁၀၀
၅၀ အကမ၊ပလာရို ဘဲခေါင်းရွာ ၂၀ ၄၆ ၃၈ ၈၄
ပလာရိုရွာ
၂၃ လိန်တွီး ၅၁ အလက(ခွဲ)၊လိန်တွီး လိန်တွီးရွာ ၅၅ ၇၄ ၇၇ ၁၅၁
၂၄ ​ရောက်ထန်း ၅၂ အမက၊ ရောက်ထန်း ရောက်ထန်းရွာ ၂၀ ၂၈ ၃၀ ၅၈
၅၃ အမက၊ထိုတွီး ထိုတွီးရွာ ၃၃ ၄၁ ၃၂ ၇၃
၅၄ အမက၊ငပန်း ငပန်းရွာ ၂၆ ၃၃ ၄၁ ၇၄
၂၅ ရုန်း ၅၅ အလက၊ရုန်း ရုန်းရွာ ၄၃ ၅၄ ၆၁ ၁၁၅
၅၆ အမက၊ဘွေရှစ် ဘွေရှစ်ရွာ ၂၂ ၂၇ ၃၁ ၅၈
၂၆ ပန်တွီး ၅၇ အလက၊ပန်တွီး ပန်တွီးရွာ ၆၈ ၇၅ ၇၃ ၁၄၈
၅၈ မူလွန်၊ ဆီလှည့် ဆီလှည့်ရွာ ၆၈ ၈၃ ၆၇ ၁၅၀
၅၉ အလက(ခွဲ)၊တွီရှစ် တွီရှစ်ရွာ ၅၃ ၅၁ ၅၈ ၁၀၉
၂၇ မားဒူ ၆၀ အထက၊မာ့ဒူ မားဒူရွာ ၂၁၈ ၂၉၄ ၂၉၇ ၅၉၁
၆၁ အမက၊ထုံနား ထုံနားရွာ ၂၉ ၇၆ ၇၂ ၁၄၈
ခဲန်စားရွာ
၂၈ ဝေလူး ၆၂ အလက(ခွဲ)၊ဝေလူး ဝေလူးရွာ ၂၇ ၉၉ ၁၀၇ ၂၀၆
၆၃ အလက(ခွဲ)၊မီးတူ မီးတူရွာ ၃၀ ၂၉ ၃၉ ၆၈
၂၉ ငလိုင် ၆၄ အလက၊ငလိုင် ငလိုင်ရွာ ၁၅၃ ၂၃၁ ၂၄၃ ၄၇၄
၃၀ ဖနိုင် ၆၅ အထက(ခွဲ)၊ဖနိုင် ငလိုင်ရွာ ၂၃၆ ၄၁၈ ၃၉၅ ၈၁၃
၆၆ အမက၊ထီစောင်း ထီစောင်းရွာ ၅၅ ၇၅ ၇၅ ၁၅၀
၆၇ အထက(ခွဲ)၊ဖနိုင် ခလရ(၁၄၀) ၁၅၄ ၅၆ ၂၁၀
၃၁ ဟာလ်တူး ၆၈ မူလွန်၊ဟာလ်တူး ဟာလ်တူးရွာ ၅၀ ၇၀ ၈၁ ၁၅၁
၃၂ ကစဲ ၆၉ အမက၊ကီလှုန်း ကစဲရွာ ၁၀၁ ၁၄၈ ၁၇၅ ၃၂၃
သီဘောရွာ
ကီလှုန်းရွာ
လုံလှော်ရွာ
ရာဒွီး ၇၀ အမက၊ခွါငန်း ရာဒွီးရွာ ၂၉ ၃၈ ၄၂ ၈၀
၃၃ ခွါငန်းရွာ
ဆိုင်လိုရွာ
၇၁ အမက၊ဘွေထီးယား ဘွေထီးယားရွာ ၃၄ ၅၁ ၅၁ ၁၀၂
၇၂ အမက၊ဘနိုင် ဘနိုင်ရွာ ၁၈ ၁၅ ၁၃ ၂၈
၃၄ တိန်ဆီး ၇၃ အလက၊တိန်ဆီး တိန်ဆီး ၁၃၆ ၁၉၆ ၁၉၆ ၃၉၂
၇၄ အမက၊တီလပ် တီလပ်ရွာ ၁၄၉ ၂၈ ၄၆ ၇၄
၇၅ အမက၊ဇကမ်း ဇကမ်းရွာ ၁၇၂ ၂၇ ၂၉ ၅၆
၃၅ ​ရေဆော ၇၆ မူလွန်၊ရေဆော ရေဆောရွာ ၄၄ ၆၄ ၇၆ ၁၄၀
၇၇ မူလွန်၊လုံရိန်း လုံရိန်းရွာ ၅၄ ၇၄ ၆၅ ၁၃၉
၇၈ အမက၊ထယ်ဆီး ထယ်ဆီးရွာ ၇၂ ၄၁ ၅၂ ၉၃
၇၉ အမက၊လုံကား လုံကားရွာ ၄၃ ၅၄ ၆၅ ၁၁၉
၃၆ တီဘိန်း ၈၀ မူလွန်၊တီဘိန်း တီဘိန်းရွာ ၉၉ ၁၁၈ ၁၄၃ ၂၆၁
၃၇ ဆတူး ၈၁ မူခွဲ၊ဆတူး(အပိုင်း ၁) ဆတူး(အပိုင်း ၁)ရွာ ၄၃ ၇၅ ၇၃ ၁၄၈
၈၂ အလက၊ဆတူး(အပိုင်း ၂) ဆတူး(အပိုင်း ၂)ရွာ ၈၄ ၁၃၀ ၁၃၉ ၂၆၉
၃၈ စခိုင်း ၈၃ အထက(ခွဲ)၊စခိုင်း(က) စခိုင်း(က)ရွာ ၈၁ ၁၁၀ ၁၂၀ ၂၃၀
၈၄ အမက၊စခိုင်း(ခ) စခိုင်း(ခ)ရွာ ၄၅ ၆၃ ၆၆ ၁၂၉
၈၅ အလက၊တောင်ဘူ(က) တောင်ဘူ(က)ရွာ ၆၁ ၈၈ ၉၀ ၁၇၈
၈၆ အမက၊တောင်ဘူ(ခ) တောင်ဘူ(ခ)ရွာ ၁၆ ၁၇ ၂၃ ၄၀
မဲဆန္ဒနယ် (၁) စုစုပေါင်း ၆၆၀၉ ၉၈၃၉ ၁၀၂၉၇ ၂၀၁၃၆ ၈၆
မြို့မရပ်ကွက်၊ရေဇွာမြို့ အထက၊ရေဇွာ မြို့မရပ်ကွက် ၁၃၂ ၁၇၀ ၂၃၃ ၄၀၃
အင်ရောရပ်ကွက်၊ရေဇွာမြို့ မူလွန်၊အင်ရော အင်ရောရပ်ကွက် ၁၉၅ ၂၄၃ ၃၁၅ ၅၅၈
မွာပီးရပ်ကွက်၊ရေဇွာမြို့ အမက၊လောင်ရဲ မွာပီးရပ်ကွက် ၉၀၂ ၃၇၇ ၄၂၉ ၈၀၆
လောင်ရဲရပ်ကွက်၊ရေဇွာမြို့ လောင်ရဲရပ်ကွက် ၁၁၄
အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊လိုင်လင်းပီ အထက၊လိုင်လင်းပီ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၂၆၉ ၅၀၃ ၄၈၅ ၉၈၈
အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊လိုင်လင်းပီ မူလွန်၊လိုင်လင်းပီ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၁၈၉ ၃၅၁ ၃၃၀ ၆၈၁
လိုတော အမက၊လိုတော လိုတောရွာ ၁၀၅ ၁၅၀ ၁၅၇ ၃၀၇
အမက၊လောင်ဗား လောင်ဗားရွာ ၂၂ ၂၇ ၂၄ ၅၁
ဝေါ်တီး အလက(ခွဲ)၊ဝေါ်တီး ဝေါ်တီးရွာ ၆၃ ၁၀၂ ၁၀၃ ၂၀၅
ဘလေး အမက၊ဘလေး ဘလေးရွာ ၇၅ ၁၁၆ ၁၂၆ ၂၄၂
၁၀ အမက၊ကေလုံး ကေလုံးရွာ ၁၇ ၇၁ ၈၆ ၁၅၇
၁၀ လုံငိုး ၁၁ အထက၊လုံငိုး လုံငိုးရွာ ၃၃၀ ၄၇၉ ၅၁၉ ၉၉၈
၁၂ အလက(ခွဲ)၊ဆဲမ်ပီး ဆဲမ်ပီးရွာ ၈၇ ၁၂၆ ၁၄၇ ၂၇၃
၁၁ လုံဒေါ ၁၃ အမက၊လုံဒေါ လုံဒေါရွာ ၃၀ ၃၆ ၃၄ ၇၀
၁၄ အလက(ခွဲ)၊တူဖေ တူဖေရွာ ၆၁ ၈၃ ၈၉ ၁၇၂
၁၂ နာဘုန် ၁၅ အမက၊နာဘုန် နာဘုန်ရွာ ၃၅ ၅၁ ၅၉ ၁၁၀
၁၆ အမက၊ဒါရ်ကြုံး ဒါရ်ကြုံးရွာ ၁၉ ၂၃ ၂၉ ၅၂
၁၇ အမက၊ရမ်စီ ရမ်စီရွာ ၁၈၁ ၂၅၆ ၂၈၈ ၅၄၄
၁၃ စန်စက် ၁၈ အမက၊စန်စက် စန်စက်ရွာ ၈၃ ၁၂၅ ၁၃၈ ၂၆၃
၁၉ အမက၊ခွါဘွေး ခွါဘွေးရွာ ၃၉ ၆၄ ၆၅ ၁၂၉
၁၄ ဒိုင်ဒင်း ၂၀ အမက၊ဒိုင်ဒင်း ဒိုင်ဒင်းရွာ ၂၉ ၄၁ ၄၅ ၈၆
ရွေတောင်ရွာ
ဒင်းရွာ
၁၅ စာလ်ထောင် ၂၁ အထက၊စာလ်ထောင်(က) စာလ်ထောင်(က)ရွာ ၁၇၆ ၂၂၅ ၂၈၅ ၅၁၀
၂၂ အလက(ခွဲ)၊စာလ်ထောင်(ခ) စာလ်ထောင်(ခ)ရွာ ၁၁၈ ၁၅၅ ၂၂၀ ၃၇၅
၂၃ အမက၊လန်လီ လန်လီရွာ ၃၀ ၃၀ ၄၇ ၇၇
၁၆ ရှာရှစ် ၂၄ အမက၊ရှာရှစ် ရှာရှစ်ရွာ ၂၉ ၃၇ ၄၉ ၈၆
၂၅ အမက၊ခွါတွာ ခွါတွာရွာ ၅၁ ၇၅ ၉၃ ၁၆၈
၂၆ အမက၊တီနီယား တီနီယားရွာ ၁၁ ၁၄ ၁၅ ၂၉
၁၇ ဆာတဲ ၂၇ အမက၊ဆာတဲ ဆာတဲရွာ ၁၂၀ ၁၇၀ ၂၀၁ ၃၇၁
၁၈ ​လေကန်း ၂၈ အမက၊လေကန်း လေကန်းရွာ ၁၈၉ ၂၄၆ ၃၂၂ ၅၆၈
၁၉ ဟရင်ပီး ၂၉ အလက၊ဟရင်ပီး(က) ဟရင်ပီး(က)ရွာ ၇၄ ၉၆ ၉၈ ၁၉၄
၃၀ အလက၊ဟရင်ပီး(ခ) ဟရင်ပီး(ခ)ရွာ ၁၂၄ ၁၇၈ ၁၇၉ ၃၅၇
၂၀ ရွာဗား ၃၁ အမက၊ရွာဗား(က) ရွာဗား(က)ရွာ ၈၂ ၇၈ ၁၃၃ ၂၁၁
၃၂ အမက၊ရွာဗား(ခ) ရွာဗား(ခ)ရွာ ၉၇ ၁၀၀ ၁၄၄ ၂၄၄
၂၁ ဧတန်း ၃၃ အမက၊ရမ်ဆိုင်း ဧတန်းရွာ ၂၈ ၈၄ ၁၁၇ ၂၀၁
ရမ်ဆိုင်း
၃၄ အမက၊ထန်ဒီယား ထန်ဒီယားရွာ ၂၈ ၄၀ ၃၂ ၇၂
၂၂ ရှာတလိုင်း ၃၅ အမက၊ရှာတလိုင်း ရှာတလိုင်းရွာ ၂၂၂ ၂၅၃ ၃၂၉ ၅၈၂
၂၃ ဟရင်ထန် ၃၆ အမက၊ထန်ပီး ထန်ပီးရွာ ၁၃ ၁၂၃ ၁၆၉ ၂၉၂
ဆုန်းဆီ
၃၇ အမက၊အင်မင်းပီ အေဒေါင်း ၃၃ ၃၃ ၄၇ ၈၀
အင်မင်းပီရွာ
၂၄ ဆော်တီး ၃၈ အမက၊ဆော်တီး ဆော်တီးရွာ ၉၅ ၁၀၅ ၁၂၇ ၂၃၂
၃၉ အမက၊​လောင်ထန်းတလန် လောင်ထန်တလန်ရွာ ၆၁ ၇၅ ၉၇ ၁၇၂
၄၀ အမက၊ရွာမန်း ရွာမန်းရွာ ၂၇ ၃၀ ၄၉ ၇၉
၂၅ အိုက္ကား ၄၁ အလက၊အိုကက္ကား အိုက္ကားရွာ ၇၆ ၂၄၀ ၂၉၂ ၅၃၂
၂၆ ဟုန်လေး ၄၂ အလက၊ဟုန်လေး ဟုန်းလေးရွာ ၇၁ ၉၂ ၁၄၅ ၂၃၇
၄၃ အမက၊ရာဆိုး ရာဆိုးရွာ ၃၉ ၄၇ ၆၁ ၁၀၈
၂၇ ​ထောင်လန် ၄၄ အထက၊ထောင်လန် ထောင်လန်ရွာ ၉၉ ၁၂၅ ၁၄၅ ၂၇၀
၄၅ အမက၊ရှန်ငိုး ရှန်ငိုးရွာ ၆၃ ၅၈ ၇၅ ၁၃၃
၄၆ အမက၊လုံဖျားလျာ လုံဖျားလျာ ၅၃ ၅၃ ၅၉ ၁၁၂
၂၈ ဆဘောင်းတယ် ၄၇ အထက၊ဆဘောင်းတယ် ဆဘောင်းတယ်ရွာ ၂၄၇ ၄၆၅ ၄၅၂ ၉၁၇
၄၈ အမက၊လှူန်မာန်း လှုန်မန်ရွာ ၄၂ ၈၂ ၇၆ ၁၅၈
၂၉ ဒါရ်လင်း ၄၉ အမက၊ဒါရ်လင်း ဒါရ်လင်းရွာ ၁၉၃ ၃၀၆ ၃၆၄ ၆၇၀
၅၀ အမက၊လုံကြွေး လုံကြွေး ၄၁ ၇၁ ၆၀ ၁၃၁
၃၀ ဆဘောင်းပီ ၅၁ အထက(ခွဲ)၊ဆဘောင်းပီ ဆဘောင်ပီရွာ ၁၉၀ ၃၅၄ ၃၅၂ ၇၀၆
၅၂ အမက၊မာလာ(က) မာလာ(က)ရွာ ၃၉ ၆၆ ၆၅ ၁၃၁
၅၃ အမက၊မာလာ(ခ) မာလာ(ခ)ရွာ ၁၃ ၂၅ ၂၄ ၄၉
၃၀ စပေါ် ၅၄ အမက၊စပေါ် စပေါ်ရွာ ၇၂ ၁၁၆ ၁၃၈ ၂၅၄
၅၅ အမက၊ပင်တီယာ ပင်တီယာရွာ ၅၄ ၈၂ ၈၆ ၁၆၈
၃၂ တီဆီး ၅၆ အမက၊တီဆီး တီဆီးရွာ ၇၀ ၁၃၆ ၁၄၆ ၂၈၂
၅၇ အမက၊တောင်လာ တောင်လာရွာ ၄၉ ၈၆ ၈၀ ၁၆၆
၅၈ အမက၊လိုင်လင်းတယ် လိုင်လင်းတယ်ရွာ(က) ၁၆၅ ၂၇၉ ၂၈၃ ၅၆၂
၃၃ လိုင်လင်းတယ် လိုင်လင်းတယ်ရွာ(ခ)
၅၉ အမက၊ပါဆင်း(က) ပါဆင်း(က)ရွာ ၇၄ ၁၀၇ ၁၁၁ ၂၁၈
၆၀ အမက၊ပါဆင်း(ခ) ပါဆင်း(ခ)ရွာ ၃၄ ၄၆ ၄၄ ၉၀
၃၄ ဆုံဆင်း ၆၁ အမက၊ဆုံဆင်း(က) ဆုံးဆင်း(က)ရွာ ၂၇ ၄၁ ၄၀ ၈၁
၆၂ အမက၊ဆုံဆင်း(ခ) ဆုံဆင်း(ခ)ရွာ ၄၀ ၆၈ ၆၆ ၁၃၄
၆၃ မူလွန်၊တင်နမ် တင်နမ်ရွာ ၄၅ ၅၉ ၆၈ ၁၂၇
၆၄ အမက၊အာရူ အာရူရွာ ၉၄ ၁၅၆ ၁၅၈ ၃၁၄
မဲဆန္ဒနယ် (၂) စုစုပေါင်း ၆၄၇၅ ၈၇၀၁ ၉၈၄၄ ၁၈၅၄၅ ၆၄
မဲဆန္ဒနယ် (၁+၂)စုစုပေါင်း ၁၃၀၈၄ ၁၈၅၄၀ ၂၀၁၄၁ ၃၈၆၈၁ ၁၅၀

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: